1. Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding
Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2020 ter vaststelling aan.

Anders dan u van ons gewend bent wordt de voortgangsrapportage 2020 separaat aangeboden van de Zomernota, dit naar aanleiding van de evaluatie P&C-cyclus.

Door deze opsplitsing zijn middels Zomernota voor de zomer de kaders voor de begroting 2021 bepaald. Over de voortgang van de begroting 2020 wordt u middels deze voortgangsrapportage geïnformeerd. 

 

Doel voortgangsrapportage

Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2020. Ondertussen wordt ook steeds duidelijker wat het Corona-virus voor effect heeft op de uitgaven en inkomsten van onze gemeente, deze worden nader verantwoord in deze voortgangsrapportage. Daarnaast treft u in de bijlagen de status van de opvolging van de aanbevelingen vanuit de financiële scan van de provincie en de loonsomsturing aan.  

 

Uitkomsten (financieel) van deze voortgangsrapportage 2020
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een nadelig rekeningsaldo 2020 van € 2.205.631 verwacht. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 202.771 ten opzichte van de begroting 2020. 

 

Voorstel

Wij stellen u voor:

- deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2020;
- het nadelige saldo van deze voortgangsrapportage ad € 202.771 te verrekenen met de algemene reserve;
- deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.


Staphorst, 8 september 2020


Het college van Burgemeester en Wethouders

 
 

Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud