2. Leeswijzer

Inhoud

Algemeen

Bijgaand treft u de voortgangsrapportage 2020 aan, voor het eerst is deze losgekoppeld van de Zomernota. Door deze opsplitsing zijn middels de Zomernota voor de zomer de kaders voor de begroting 2021-2024 bepaald. Over de voortgang van de begroting 2020 wordt u middels deze voortgangsrapportage geïnformeerd. 

In deze deze voortgangsrapportage wordt het bestaande financiële beleid geactualiseerd, als voorloper op de jaarrekening 2020. Ondertussen wordt ook steeds duidelijker wat het Corona-virus voor effect heeft op de uitgaven en inkomsten van onze gemeente, deze worden nader verantwoord in deze voortgangsrapportage. Daarnaast treft u in de bijlagen de status van de opvolging van de aanbevelingen vanuit de financiële scan van de provincie en de loonsomsturing aan. 

Van belang is te melden dat waar in de tabellen in deze rapportage een negatief bedrag staat vermeld het om een voordeel gaat, een positief bedrag betreft een nadeel. 

Inhoud voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage wordt u geïnformeerd over:

• De voortgang van de begroting 2020
• De effecten van het Corona-virus op de uitgaven en inkomsten 2020
• De nadere financiële uitwerking van de Zomernota 2020
• De opvolging van de aanbevelingen van de toezichthouder Provincie Overijssel
• De loonsomsturing

Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud