4. Toelichting mutaties per programma

Inhoud

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Financiële voortgang programma 0

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
0.1 Bestuur 1.655.757 -121.000 75.000 0 1.609.757
0.2 Burgerzaken 376.799 0 0 0 376.799
0.5 Treasury 11.795 0 0 0 11.795
0.61 OZB woningen 334.171 0 0 0 334.171
0.62 OZB niet woningen 43.307 0 0 0 43.307
0.64 Belastingen overig 84.002 0 0 0 84.002
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds 3.115 0 0 0 3.115
0.8 Overige baten en lasten 217.574 0 0 0 217.574
0.9 Vennootschapsbelasting 30.000 0 0 0 30.000
Totaal Lasten 2.756.520 -121.000 75.000 0 2.710.520
Baten
0.1 Bestuur -104.650 0 0 0 -104.650
0.2 Burgerzaken -197.930 0 0 0 -197.930
0.5 Treasury -491.100 0 14.000 44.000 -433.100
0.61 OZB woningen -1.881.166 0 0 0 -1.881.166
0.62 OZB niet woningen -1.599.024 0 0 0 -1.599.024
0.64 Belastingen overig -60.075 0 0 0 -60.075
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds -21.598.000 -175.000 18.000 -350.250 -22.105.250
0.8 Overige baten en lasten -9.000 0 0 0 -9.000
Totaal Baten -25.940.945 -175.000 32.000 -306.250 -26.390.195

Zomernota 2020

Taakveld 0.1 Bestuur

Werkkostenregeling € 27.000 V
Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever onbelaste vergoedingen aan de werknemers geven. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan 1,2% van het loon voor de loonheffing, de zogenaamde vrije ruimte. Over het meerdere moet 80% belasting betaald worden. De onkostenvergoeding van de raads- en collegeleden en de ambtstoelage zijn verplicht ondergebracht in deze vrije ruimte, waardoor een overschrijding onvermijdelijk is.
Voor het jaar 2020 is een bedrag geraamd van € 62.374 als extra belasting voor de werkkostenregeling. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel met € 27.000 te verlagen. Dit op basis van werkelijke bestedingen in voorgaande jaren.

Besparing wethouder / vergaderkosten en verzekeringen College € 94.000 V
In 2018 is besloten dat de wethouders een formatie-uitbreiding kregen van totaal 2,55 fte naar 2,95. Na het vertrek van één wethouder zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld.
De huidige wethouders hebben aangegeven in de periode tot de nieuwe bestuursperiode te kunnen volstaan met deze bezetting. Daarna zal opnieuw bezien worden of de formatie voldoende is. De loonkosten worden hierdoor lager. Omdat de andere collegeleden de portefeuilles overgenomen hebben, zullen ook de kosten van dienstreizen, vaste reiskostenvergoeding, reiskosten woon-werkverkeer, overnachtingen en overige verblijfskosten afnemen.

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen gemeentefonds

Bijstelling gemeentefonds € 175.000 V
De septembercirculaire 2019 liet voor Staphorst een structurele verbetering zien van ruim € 4 ton in de jaarschrijven 2021-2024. Voor de jaarschijf 2020 is een bijstelling van € 175.000 gedaan. 

Voortgangsrapportage 2020

Taakveld 0.1 Bestuur

Kosten integriteitsonderzoek € 75.000 N
In 2019 heeft Bing in opdracht van het presidium een integriteitsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is in juni opgeleverd en behandeld in de gemeenteraad, in deze raadsvergadering is voor de kosten van dit onderzoeksbureau € 40.000 beschikbaar gesteld, wat wordt verwerkt in deze voortgangsrapportage. Naast de kosten voor het onderzoeksrapport zijn er ook kosten gemaakt voor extra ondersteuning door de afdeling communicatie en meerkosten ten aanzien van de accountantscontrole. 

 

Taakveld 0.5 Treasury

Dividend Vitens € 16.000 N
In de komende AVA wordt voorgesteld en naar verwachting besloten om het dividend over de jaren 2019 tot en met 2021 niet uit te keren. Dat betekent dat in 2023 weer een dividenduitkering mag worden verwacht. Door forse investeringen wordt niet voldaan aan de solvabiliteitseis van 30%. Hierdoor is de dividendopbrengst voor 2020, 2021 en 2022 bijgesteld met € 16.000.

Rente opbrengst zwembad De Broene Eugte € 2.000 V
De lening aan het zwembad loopt vanaf maart 2019 gedurende 5 jaar tegen 2% rente. Daarom dient in de begroting 2020 € 2.000 aan renteopbrengsten opgenomen worden. Dit bedrag neemt echter jaarlijks af met € 400 ivm aflossingen op de lening. 

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering € 18.000 N
De inschatting van een bijstelling van € 175.000 in de Zomernota is € 18.000 te positief gebleken. Vandaar dat deze hier is gecorrigeerd. 

COVID-19

Taakveld 0.5 Treasury

Dividend BNG Bank € 44.000 N
De BNG Bank heeft besloten om de uitkering van dividenden op te schorten. Dit naar aanleiding van een aanbeveling van de Europese Centrale Bank aan alle banken om i.v.m. de corona-pandemie het uitbetalen van dividend op te schorten. We stellen voor de raming met € 44.000 neerwaarts bij te stellen. 

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen gemeentefonds

Geraamde COVID-19 vergoeding vanuit het rijk € 350.250 V
Wij nemen aan dat alle aan Corona toerekenbare kosten gecompenseerd zullen worden door het rijk, vandaar dat de algemene uitkering hoger is geraamd. De gemaakte kosten zijn verdeeld over de verschillende programma's. 

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Financiële voortgang programma 1

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.046.364 0 0 75.000 1.121.364
1.2 Openbare orde en veiligheid 418.816 0 0 0 418.816
Totaal Lasten 1.465.180 0 0 75.000 1.540.180
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -44.400 0 0 0 -44.400
1.2 Openbare orde en veiligheid -11.750 0 0 5.000 -6.750
Totaal Baten -56.150 0 0 5.000 -51.150

COVID-19

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

COVID-19 € 75.000 N
Alle extra gemaakte kosten direct gerelateerd aan COVID-19 zijn opgenomen op een afzonderlijke grootboekrekening. Dit betreffen voornamelijk incidentele kosten, zoals ICT-gerelateerde producten (laptops, beeldschermen in verband met thuiswerken), inhuurkosten personeel en voorlichtingskosten. 

Taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid

Leges evenementen € 5.000 N
Tot 1 september zijn evenementen verboden, waardoor de gemeente minder leges-opbrengsten heeft. 

 

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Financiële voortgang programma 2

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 3.023.624 0 21.073 0 3.044.697
2.2 Parkeren 10.691 0 0 0 10.691
2.4 Econom. havens en waterwegen 4.606 0 0 0 4.606
2.5 Openbaar vervoer 26.804 0 0 0 26.804
Totaal Lasten 3.065.725 0 21.073 0 3.086.798
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -84.200 0 0 0 -84.200

Voortgangsrapportage 2020

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Vervanging duikers € 21.073 N
Op de kruising Dekkersland zijn 2 duikers vervangen. Dit waren oudere betonduikers, die zijn lek geraakt. Hierdoor zijn er gaten in het wegdek ontstaan. Dit komt vermoedelijk door inklinking van veen en de droge zomers afgelopen jaren. 

Programma 3 | Economie en ondernemen

Financiële voortgang programma 3

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 111.651 0 0 0 111.651
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.140 0 0 0 7.140
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 78.066 0 0 0 78.066
3.4 Economische promotie 1.276 0 0 0 1.276
Totaal Lasten 198.133 0 0 0 198.133
Baten
3.1 Economische ontwikkeling -60.000 50.000 0 0 -10.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. -30.160 0 0 0 -30.160
3.4 Economische promotie -168.300 0 0 21.500 -146.800
Totaal Baten -258.460 50.000 0 21.500 -186.960

Zomernota 2020

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Bijstelling inkomsten reclamemast € 50.000 N
Er loopt dit dit jaar een mediation traject met Rijkswaterstaat over de zichtbaarheid van de reclamemast. Daarna zal in 2021 de beoogde vergoeding opnieuw met de exploitant besproken worden. 

COVID-19

Taakveld 3.4 Economische promotie

Opbrengsten toeristenbelasting € 21.500 N
Als gevolg van de coronamaatregelen is te verwachten dat er dit jaar minder toeristische overnachtingen gaan plaatsvinden. Naar schatting 25% minder dan verwacht, waardoor de opbrengsten uit toeristenbelasting bijgesteld worden met € 21.500.

Programma 4 | Onderwijs

Financiële voortgang programma 4

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 11.218 0 0 0 11.218
4.2 Onderwijshuisvesting 567.098 0 0 0 567.098
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken 1.080.310 0 0 0 1.080.310
Totaal Lasten 1.658.626 0 0 0 1.658.626
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -20.930 0 0 0 -20.930
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken -373.000 0 0 0 -373.000
Totaal Baten -393.930 0 0 0 -393.930

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Financiële voortgang programma 5

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 82.777 0 0 0 82.777
5.2 Sportaccommodaties 1.169.623 0 5.464 0 1.175.087
5.3 Cultuurpresentatie-participat. 67.027 0 0 0 67.027
5.4 Musea 53.246 0 0 0 53.246
5.5 Cultureel erfgoed 113.802 0 0 0 113.802
5.6 Media 351.003 0 0 0 351.003
5.7 Openbaar groen en recreatie 1.997.391 0 0 0 1.997.391
Totaal Lasten 3.834.869 0 5.464 0 3.840.333
Baten
5.2 Sportaccommodaties -215.781 0 0 23.250 -192.531
5.3 Cultuurpresentatie-participat. -6.045 0 0 0 -6.045
5.7 Openbaar groen en recreatie -6.410 0 0 0 -6.410
Totaal Baten -228.236 0 0 23.250 -204.986

Voortgangsrapportage 2020

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Inflatiecorrectie op subsidie zwembad De Broene Eugte € 5.464 N
In de begrotingen 2019 en 2020 is geen inflatiecorrectie op de subsidie aan het zwembad doorgevoerd. Voorgesteld wordt hier de begroting op te corrigeren. 

COVID-19

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Huurontvangsten sportaccommodaties € 23.250 N
Door Corona zijn de beide sportparken een aantal maanden dicht geweest, hierdoor hebben we € 10.000 minder aan huurinkomsten ontvangen. Door sluiting van de drie gymzalen (IJhorst, Rouveen, Staphorst) zijn de gemiste inkomsten hierdoor vanuit de verenigingen € 5.750. Het sluiten van de sporthal heeft € 7.500 aan inkomstenderving met zich meegebracht. 

Programma 6 | Sociaal domein

Financiële voortgang programma 6

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 974.472 0 0 0 974.472
6.2 Wijkteams 774.814 0 26.534 0 801.348
6.3 Inkomensregelingen 2.833.407 0 0 900.000 3.733.407
6.4 Begeleide participatie 1.887.854 -570.000 570.000 100.000 1.987.854
6.5 Arbeidsparticipatie 239.719 0 0 0 239.719
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 482.580 0 0 0 482.580
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.923.125 0 0 0 1.923.125
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.512.402 0 0 0 3.512.402
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33.739 0 0 0 33.739
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 37.474 0 0 0 37.474
Totaal Lasten 12.699.586 -570.000 596.534 1.000.000 13.726.120
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -100.500 0 57.500 21.500 -21.500
6.3 Inkomensregelingen -2.039.600 0 0 -900.000 -2.939.600
6.5 Arbeidsparticipatie -43.000 0 0 0 -43.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.500 0 0 0 -3.500
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -50.000 0 0 0 -50.000
Totaal Baten -2.236.600 0 57.500 -878.500 -3.057.600

Zomernota 2020/Voortgangsrapportage 2020

Taakveld 6.4 begeleide participatie

Lagere bijdrage Reestmond € 0
Het bedrijf Reestmond functioneert op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het heeft de opdracht werk te bieden aan inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening (SW-status). Het bedrijf wordt op basis van de GR gefinancierd door bijdragen van de drie aangesloten gemeenten. Er wordt sinds medio 2017 gesproken over de financiële verdeelsleutel. Ten tijde van het opstellen van de Zomernota gingen we er nog van uit dat voor het opstellen van de voortgangsrapportage 2020 overeenstemming kon worden bereikt over een verdeling die gebaseerd is op het aantal mensen dat per gemeente werkzaam is bij Reestmond. Op basis hiervan is toen besloten om de te betalen bijdrage 2020 met € 570.000 naar beneden bij te stellen. 

Gezien het feit dat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden op het moment van opstellen van de voortgangsrapportage is de verlaging zoals eerder voorgesteld nu ingetrokken. 

Voortgangsrapportage 2020

Binnen de afdeling Samenleving zien we dat er op onderdelen, waarschijnlijk in verband met de Corona-crisis, minder is besteed. Het is nog onzeker of hier in de tweede helft van het jaar een inhaalslag gemaakt zal worden. Daarom hebben we de budgetten niet bijgesteld.

 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wegvallen opbrengsten vanuit het COA € 57.500 N
De bijdrage maatschappelijke begeleiding wordt achteraf via een decentralisatie-uitkering uitbetaald, in plaats van een bijdrage vanuit het COA. Dit is per abuis niet verwerkt in de begroting. 

 

Taakveld 6.2 Wijkteams

Extra bijdrage veilig thuis € 26.534 N
Het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld heeft op 3 oktober 2019 ingestemd met een incidentele bijdrage in 2020 van € 1.071.145 voor 10 fte extra menskracht bij Veilig Thuis IJsselland. Voor Staphorst betekent dit een extra incidentele bijdrage van € 26.534.

COVID-19

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sluiting Dienstencentrum € 21.500 N
Door Corona is dienstencentrum lang gesloten geweest. Deze wordt weer beperkt gebruikt maar nog lang niet volledig. Hierdoor is de huurontvangst met € 12.500 bijgesteld en de consumpties met € 9.000. 

 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) € 900.000 N
Een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers (waaronder zzp'ers) te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze uitkering wordt bij ons aangevraagd en door ons uitgekeerd. Tot en met juli is er voor een bedrag van € 650.000 uitgekeerd, de inschatting is dat we over geheel 2020 € 900.000 gaan uitkeren. Voor deze kosten worden we via een specifieke uitkering (SISA) gecompenseerd.

 

Taakveld 6.4 begeleide participatie

Impact COVID-19 op Reestmond € 100.000 N
Reestmond heeft vanwege de Corona-crisis minder kunnen produceren en brengt de hierdoor ontstane tekorten in rekening bij de deelnemende gemeenten. Voor het tekort dat hierdoor is ontstaan is door het Rijk een (gedeeltelijke) compensatie toegezegd aan de gemeenten.

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Financiële voortgang programma 7

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
7.1 Volksgezondheid 903.736 0 0 0 903.736
7.2 Riolering 1.261.197 0 0 0 1.261.197
7.3 Afval 1.251.780 0 0 60.000 1.311.780
7.4 Milieubeheer 934.203 0 0 0 934.203
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 354.725 0 0 0 354.725
Totaal Lasten 4.705.641 0 0 60.000 4.765.641
Baten
7.2 Riolering -1.680.548 0 0 0 -1.680.548
7.3 Afval -1.281.112 0 0 0 -1.281.112
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -340.000 0 0 0 -340.000
Totaal Baten -3.301.660 0 0 0 -3.301.660

COVID-19

Taakveld 7.3 Afval

Lagere opbrengsten oud-papier en karton, hogere kosten textiel € 60.000 N
Vanwege de coronacrisis zijn de netto-inkomsten voor een ton OPK gedaald van € 70,44 naar € 6,20 per ton, nadeel € 50.000. Vanwege de stagnerende afzet van textiel heeft de ROVA extra opslagcapaciteit nodig. De verwachte doorbelasting van deze kosten aan de gemeente Staphorst bedraagt € 10.000.

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Financiële voortgang pogramma 8

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 713.538 0 0 0 713.538
8.2 Grondexploitatie 1.153.966 0 0 0 1.153.966
8.3 Wonen en bouwen 863.627 0 0 0 863.627
Totaal Lasten 2.731.131 0 0 0 2.731.131
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening -62.500 0 0 0 -62.500
8.2 Grondexploitatie -1.015.900 0 0 0 -1.015.900
8.3 Wonen en bouwen -604.600 0 210.000 0 -394.600
Totaal Baten -1.683.000 0 210.000 0 -1.473.000

Voortgangsrapportage 2020

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Lagere opbrengst omgevingsvergunningen door incidenteel lagere aanvragen € 210.000 N
Het aantal aanvragen is vooralsnog minder dan afgelopen jaren en de aanvragen zijn minder omvangrijk waardoor er minder leges worden opgelegd. Een aantal projecten (bestemmingsplannen) heeft vertraging opgelopen waardoor de aanvragen achterwege blijven. Het is de verwachting dat dit incidenteel is.

Programma 9 | Overhead

Financiële voortgang programma 9

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
Lasten
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 18.293 0 0 0 18.293
0.4 Overhead 6.695.926 -6.000 27.200 0 6.717.126
Totaal Lasten 6.714.219 -6.000 27.200 0 6.735.419
Baten
0.4 Overhead -70.715 0 0 0 -70.715

Zomernota 2020

Taakveld 0.4 Overhead

Verlagen extern juridisch advies € 6.000 V
Er is kritisch gekeken naar het budget en de uitgaven van extern juridisch advies. Op basis hiervan is het mogelijk om het budget naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt om het budget te verlagen met € 6.000.

Voortgangsrapportage 2020

Taakveld 0.4 Overhead

Correctie oorspronkelijke raming voor systeem-/ netwerkbeheer € 27.200 N
Per abuis is de raming voor systeem-/netwerkbeheer € 27.200 te laag opgenomen, we stellen voor dit te corrigeren.

Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud