3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2020

Inhoud

Algemeen financieel beeld

De budgetbijstellingen hebben we hierna in de samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 4 worden alle budgetbijstellingen per programma toegelicht. 

 

Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma

In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de voortgangsrapportage 2020 verwerkt op programmaniveau met onderscheid tussen de volgende soorten mutaties:

  • Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties: dit zijn de mutaties voor 2020 die in de zomernota 2020 zijn verwerkt en toegelicht. De zomernota 2020 is niet vastgesteld door de Raad, waardoor de mutaties voor 2020 in de voortgangsrapportage als begrotingswijziging worden verwerkt.
  • Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020: dit zijn mutaties 2020 vanuit de analyse door de budgethouders in de zomer 2020.
  • Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020: dit betreffen incidentele mutaties die worden veroorzaakt door COVID-19. Voor de inzichtelijkheid zijn deze apart toegelicht.

 

In onderstaande (en andere tabellen in deze rapportage) staat een negatief getal voor opbrengsten of een voordeel, een positief getal staat voor kosten of een nadeel.

Exploitatie Actuele Begroting 2020 Voortgangsrapportage zomernota 2020 mutaties Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020 Voortgangsrapportage COVID-19 mutaties 2020 Begroting 2020 na wijzigingen
0 Bestuur en ondersteuning -23.184.425 -296.000 107.000 -306.250 -23.679.675
1 Veiligheid 1.409.030 0 0 80.000 1.489.030
2 Verkeer, vervoer & waterstaat 2.981.525 0 21.073 0 3.002.598
3 Economie -60.327 50.000 0 21.500 11.173
4 Onderwijs 1.264.696 0 0 0 1.264.696
5 Sport, cultuur & recreatie 3.606.633 0 5.464 23.250 3.635.347
6 Sociaal domein 10.462.986 -570.000 654.034 121.500 10.668.520
7 Volksgezondheid & milieu 1.403.981 0 0 60.000 1.463.981
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 1.048.131 0 210.000 0 1.258.131
9 Overhead 6.643.504 -6.000 27.200 0 6.664.704
Begrotingssaldo voor bestemming 5.575.734 -822.000 1.024.771 0 5.778.505
0 Bestuur en ondersteuning -3.572.874 0 0 0 -3.572.874

Toelichting mutaties op hoofdlijnen

Actuele begroting 2020:

Dit betreft de primitieve begroting 2020 die in november 2019 is vastgesteld door de Raad.

 

Voortgangsrapportage mutaties zomernota 2020

In de zomernota 2020 zijn de diverse mutaties nader toegelicht. De belangrijkste mutaties voor 2020 zijn de lagere bijdrage aan Reestmond en lagere uitgaven voor het College i.v.m. het vertrek van een wethouder. Daarnaast is de algemene uitkering voor 2020 vanuit de septembercirculaire en decembercirculaire 2019 € 175.000 (V) hoger in 2020. In hoofdstuk 4 worden alle mutaties nader toegelicht.

 

Voortgangsrapportage reguliere mutaties 2020

De reguliere mutaties 2020 bestaan voornamelijk uit:

  • tegenvallende opbrengsten vanuit de omgevingsvergunningen € 210.000 (N) door minder aanvragen in 2020. Dit is naar verwachting een tijdelijke tegenvaller.
  • aframing van de opbrengsten vanuit het COA die per abuis nog in de begroting waren opgenomen (€ 57.500 N)
  • kosten van het integriteitsonderzoek in 2020 (€ 75.000 N)
  • de correctie op de lagere bijdrage (zoals verwerkt in de Zomernota) aan Reestmond

In hoofdstuk 4 worden alle mutaties nader toegelicht.

 

Voortgangsrapportage Covid-19 mutaties 2020

In deze voortgangsrapportage maken we enerzijds een inschatting van de hogere kosten/lagere opbrengsten als gevolg van de Corona-crisis en anderzijds van de compensatie die we hiervoor krijgen. We hebben dit budgetneutraal verwerkt in deze voortgangsrapportage, dat wil zeggen dat we er vanuit gaan dat de gemaakte kosten/lagere opbrengsten vergoed worden door de compensatieregelingen vanuit het rijk. Dit met name vanwege de onzekerheid qua omvang van de compensatie-bedragen die we vanuit het rijk gaan ontvangen.

Compensatie vanuit het rijk
Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet besloten tot een compensatiepakket. In de meicirculaire gemeentefonds van 29 mei 2020 is het compensatiepakket op hoofdlijnen toegelicht. De verdeling van het compensatiepakket van 28 mei 2020 vindt plaats via het gemeentefonds. De eerder door het kabinet genomen maatregelen (zoals de TOZO-regeling) lopen niet via het gemeentefonds, maar via een specifieke uitkering van het verantwoordelijke vakdepartement.

De eerste tranche compensatie vanuit het rijk bedroeg ruim € 700 miljoen (inclusief eerder toegekende bedragen voor eigen bijdrage Wmo en sport).
Voor Staphorst betekent dit:

Maandag 31 augustus werd duidelijk dat het kabinet een besluit heeft genomen over een tweede tranche compensatie van ruim € 330 miljoen in 2020. Deze middelen zijn ter compensatie van
Inkomstenderving of kosten i.v.m. de Corona-crisis: precariobelasting en markt- en evenementenleges, lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen, toezicht en handhaving, vrijwilligersorganisaties jeugd, verkiezingen en sociale werkbedrijven.
Een aantal van de besluiten is nog globaal en nog niet verder uitgewerkt. Voor sommige besluiten zal er tijdens Prinsjesdag meer helderheid komen. Andere besluiten vragen uitwerking in samenwerking met gemeenten en met meerdere maatschappelijke partners. Vandaar dat het op dit moment nog niet mogelijk is in te schatten wat de compensatie voor de gemeente Staphorst zal worden.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021. Wat dit voor Staphorst betekent moet blijken uit de septembercirculaire. We schatten de bedragen in op ong. € 60.000 voor 2020 en ong. € 140.000 voor 2021. Ons voorstel is om het bedrag voor 2020 te gebruiken ter compensatie van de Corona-kosten.

Corona-gerelateerde kosten
De verwachte kosten in 2020, gerelateerd aan de Corona-crisis zijn:

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma.

De verwachting is dat de uitkeringen vanuit de TOZO-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) € 900.000 zullen bedragen. Hiervoor worden we middels een Specifieke Uitkering gecompenseerd.

Naast bovenstaande directe kosten heeft de organisatie ambtelijke uren in de Corona-crisis gestoken, bijvoorbeeld de leden van het kernteam (ong. 0,5 fte per kernteamlid) en de GBT-leden. Ook hebben we gemerkt dat in de eerste periode na de uitbraak van Corona enigszins improductiviteit ontstond (vanwege bijvoorbeeld het ontbreken van kinderopvang). Anderzijds merken we een bepaalde mate van efficiency (minder reistijd, minder afleiding, korter vergaderen etc.). Voor wat betreft de extra ambtelijke ureninzet en de improductieve uren wordt dekking binnen de totale loonsom gevonden, dit maakt onderdeel uit van de loonsomsturing.

Overzicht incidenteel / structureel

Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud