Programma 6 | Sociaal domein

Inhoud

Programma 6 | Sociaal domein

 

 

 

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B. Jaspers Faijer
6.2 Wijkteams B. Jaspers Faijer
6.3 Inkomensregelingen B. Krale
6.4 Begeleide participatie B. Krale
6.5 Arbeidsparticipatie B. Krale
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) B. Jaspers Faijer
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ B. Jaspers Faijer
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnotitie de keten in beeld Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ
gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening
2012-2015 gemeente Staphorst
Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidsplan Participatiewet gemeente
Staphorst 2015-2016
Regeling mandaatverstrekking,
machtiging en volmachtverlening aan de SVB
Beleidsregel Subsidieverstrekking
Sociaal Cultureel Werk
Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk
Wet sociale werkvoorzieningen-beleid
Beleidsregels ambtshalve vermindering
gemeentelijke belastingen
Verordening cliëntenparticipatie
maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening
gemeente Staphorst
Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand
en Wet investeren in jongeren
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke
Activiteiten Staphorst 2016
Beleidsregels tegemoetkoming kosten
kinderopvang sociaal medische indicatie
Verordening individuele inkomenstoeslag
gemeente Staphorst 2015
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Verordening individuele studietoeslag
gemeente Staphorst 2015
Gezondheidsmonitor jongeren Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Nota Preventief Jeugdbeleid
gemeente Staphorst 2014-2019
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet sociale werkvoorziening
Preventie- en handhavingsbeleid
alcohol en drugs 2015-2018
Verordening re-integratie Participatiewet
gemeente Staphorst 2015
Protocol tijdelijk huisverbod Verordening tegenprestatie Participatiewet
gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
gemeente Staphorst 2015
  Verordening Wet kinderopvang
Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Geen nieuw beleid op de verschillende taakvelden.

Taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie

Taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Hiervoor wordt een helder kader en verwachtingsniveau opgesteld ten gunste van burgers. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken.

 

Voor de WMO-raad verandert naar verwachting een groot aantal zaken. Ook zij krijgen meer taken dan voorheen. Wij willen de WMO-raad, indien dit noodzakelijk blijkt als kwaliteitsborg van de advisering, faciliteren met ambtelijke ondersteuning als een bijzondere en zeer gewaardeerde vorm van burgerparticipatie.

 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor de gemeente en de dorpsgemeenschappen in het bijzonder. Zonder onderscheid van achtergrond of identiteit. Door de steeds belangrijkere rol in de toekomst willen wij hen faciliteren en ondersteunen.

 

Wij vinden dat procedures en wet- en regelgeving op ruimtelijke gebied redelijkerwijs mogelijkheden biedt voor mantelzorg. Inwoning door ouders bij jeugd moet flexibel en met een snelle doorlooptijd mogelijk worden gemaakt wanneer dit noodzakelijk is.

Wat willen we bereiken?

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren WMO-raad

Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoren decentralisatiegelden

Het monitoren van de decentralisatiegelden zal er toe moeten leiden dat inzicht kan worden gekregen in de uitgaven en inkomstenstromen, waardoor de geldstroom beter beheersbaar zal worden

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

Er zal een besluit genomen worden over het al dan niet verkopen van de voormalige bibliotheek in Rouveen. Daarnaast zal er een evaluatie plaatsvinden over het multifunctioneel gebruik van de MCR en afstemmen van wensen en verbeteringen.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 1.020 1.024 1.028 1.032
Baten 0 -125 -127 -129 -131
Resultaat 0 -895 -897 -900 -902

Taakveld 2 | Wijkteams

Taakveld 2 | Wijkteams

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 591 597 599 601
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -591 -597 -599 -601

Taakveld 3 | Inkomensregelingen

Taakveld 3 | Inkomensregelingen

Wij willen iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. De stille en verborgen armoede belemmert deze participatie.

Wat willen we bereiken?

Steuntje in de rug voor de ‘minima’

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 2.591 2.593 2.596 2.599
Baten 0 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829
Resultaat 0 -762 -764 -767 -770

Taakveld 4 | Begeleide participatie

Taakveld 4 | Begeleide participatie

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 1.271 1.195 1.136 1.070
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -1.271 -1.195 -1.136 -1.070

Taakveld 5 | Arbeidsparticipatie

Taakveld 5 | Arbeidsparticipatie

Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente kan deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. De stille en verborgen armoede belemmert deze participatie.

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 248 261 276 287
Baten 0 -36 -36 -36 -36
Resultaat 0 -212 -225 -240 -251

Taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 293 293 294 294
Baten 0 -3 -3 -3 -3
Resultaat 0 -289 -290 -290 -291

Taakveld 7.1. | Maatwerkdienstverlening 18+

Taakveld 7.1. | Maatwerkdienstverlening 18+

Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken. Ook hier hebben vrijwilligers en mantelzorgers een onmisbare rol.

Wat willen we bereiken?

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 1.939 1.862 1.864 1.866
Baten 0 -200 -200 -200 -200
Resultaat 0 -1.739 -1.662 -1.664 -1.666

Taakveld 7.2. | Maatwerkdienstverlening 18-

Taakveld 7.2. | Maatwerkdienstverlening 18-

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

 

Wij willen dat de gemeente Staphorst passende jeugdzorg biedt. Vanuit deze gedachte dienen wij een vangnet te creëren die ook zorg biedt aan jeugd die niet behoort bij een vereniging, organisatie en/of kerk. Wij willen de jeugdwerker in de gemeente behouden, met als doel dat hij voor iedere jongere in de gemeente hulp kan bieden voor een (her)intrede in de samenleving. De jeugdwerker heeft voeling met de achtergrond van de kerkelijke jeugd.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt een belangrijke rol in de zorgverlening. Binnen de jeugdzorg dient het CJG de regie te houden. Daarbij is preventie de beste manier om zorg te verlenen. Wij willen in een pril stadium van jeugdproblemen kunnen ingrijpen, met in het achterhoofd dat problemen bij de jeugd mede het gevolg kan zijn van de situatie in het gezin. Dit past in de systematiek van de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook hier geldt: preventie van jeugdproblemen is de beste zorg.

 

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen. Het gaat daarin vooral om het realiseren van eenheid in verscheidenheid.

Wat willen we bereiken?

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 2.356 2.385 2.387 2.390
Baten 0 -1 -1 -1 -1
Resultaat 0 -2.355 -2.384 -2.386 -2.390

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 10.284 10.682 0 10.308 10.211 10.179 10.139
Baten -1.864 -1.726 0 -2.194 -2.196 -2.198 -2.200
Resultaat -8.419 -8.956 0 -8.114 -8.015 -7.981 -7.940

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Taakveld Begeleide participatie
Door Reestmond is een begroting afgegeven waarin in een lagere bijdrage per individuele gemeente is voorzien ten opzichte van 2016. (2016 begroot verlies € 272.000,-; voor 2017 € 77.000, een verschil derhalve van € 195.000).

Baten en lasten:
Taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie
De opvang van statushoudersleidt tot hogere kosten, welke voor een deel worden gecompenseerd door de vergoeding vanuit het Rijk.

Taakveld Inkomensregelingen
Een hogere populatie uitkeringsgerechtigen leidt ot hogere lasten aan bijstandsuitkeringen/bbz/ioa, maar ook tot hogere lasten bijzondere bijstand. Naast de subsidieontvangst van het Rijk voor deze uitgaven is het de verwaqchting dat de gemeente een beroep kan doen op de vangnetregeling. Deze regeling voorziet in een bijdrage voor de gemeente die beduidend meer kosten maakt aan inkomensregelingen dan de subsidieregeling van het Rijk in voorziet.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen
De decentralisatieuitkering WMO voorziet in een lagere ontvangst voor de jaren 2017 en verder door invoering van het objectieve verdeelmodel. De verwachting is dat de kosten ook zullen dalen. Dit is terug te zien in de kosten voor maatwerkvoorzieningen.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 6: Sociaal Domein
6.1 Samenkracht/ burgerparticipatie
  Nieuw dienstencentrum: onderzoek   p.m.       0
6.3 Inkomensregelingen
  Nazorg Schuldhulpverlening 10.000         10.000
6.5 Arbeidsparticipatie
  Participatiebudget:
trajecten jongeren met een achterstand arbeidsmarkt
  20.000       20.000
Totaal 10.000 20.000 0 0 0 30.000

Indicatoren

Indicatoren

Achterstand onder jeugd

   

Onderwerp

Staphorst

Overijssel

% kinderen in uitkeringsgezin

1,04

4,63

% werkloze jongeren

0,6

1,24

     

Periode: 2012

Eenheid: %

 

Bron: Verwey Jonker Instituut

 

 

 

Personen met bijstandsuitkeringen

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2015

162,4

386,5

Eenheid: per 10.000 inw. 18 jr en ouder

   

Bron: CBS-participatiewet

 

 

 

Lopende re-integratievoorzieningen

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2015

59,1

286,8

Eenheid: per 10.000 inw. lft 15-64 jr

   

Bron: CBS-participatiewet

 

 

 

Cliënten met een maatwerkarrangement

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2015

Onbekend

746

Eenheid: aantal per 10.000 inwoners

   

Bron: CBS-monitor sociaal domein

 

 

 

 

Jongeren met jeugdreclassering

   

Jaar

Staphorst

Overijssel

2015

-

0,5

Eenheid: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

 

Bron: CBS, beleidsinformatie Jeugd

 

 

Jongeren met jeugdbescherming

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2015

0,6

1,3

Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar

   

Bron: CBS, beleidsinformatie Jeugd

 

 

 

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel

Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten

Het ontwikkelen van mensen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), waardoor voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en de kans op een baan bij een reguliere werkgever wordt vergroot. Hiernaast het zorgdragen voor aangepaste werkgelegenheid in een beschutte werkomgeving.
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Met deze wet wordt door de Rijksoverheid beoogd mensen uit de huidige doelgroepen Wsw, Wajong (gedeeltelijk arbeidsongeschikt) en WWB (zo dicht mogelijk) te plaatsen in passende functies in reguliere bedrijven en organisaties en zo weinig mogelijk binnen een beschutte werkomgeving. Het betreft zowel de private- als de publieke domeinen. Instroom in de Wsw is geëindigd per 1 januari 2015. De zittende Wsw-populatie behoudt zijn rechten.

De deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond beraden zich momenteel over de invulling en uitvoering van deze nieuwe wet. Hiertoe loopt op dit moment onder meer een door het Dagelijks Bestuur van Reestmond geïnitieerd extern herstructureringsonderzoek (ontwikkelagenda Reestmond). De uitkomsten van dit onderzoek zijn mede bepalend voor de toekomst van de inzetten van de “harde” en “zachte” infrastructuur van Reestmond.

Uitvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsselland (BVO) te Zwolle

Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (BVO ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten. Inkoop, facturatie en monitoring. De samenwerking op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg is tot stand gekomen om continuïteit van zorg, efficiency, kwaliteit en doelmatigheid te bieden en vanwege het feit dat dit (deels) door de nieuwe Jeugdwet wordt voorgeschreven

 

De BVO heeft als missie om zich te ontwikkelen tot een stabiele, effectieve en efficiënte organisatie die in opdracht van de 11 samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractbeheer, facturatie en financiële monitoring van de jeugdhulp. Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie die voor 2 jaar is opgericht: 2015 en 2016. Er is een voorgenomen besluit genomen om in 2e helft van 2016 te besluiten om voor de 3 uitvoerende taken te continueren in 2017. De beleidsvoornemens worden binnen de gemeenten zelf opgesteld.

Taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 938 1.008 1.020 1.024 1.028 1.032
Baten -69 -59 -125 -127 -129 -131
Resultaat -869 -950 -895 -897 -900 -902

Taakveld 2 | Wijkteams

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 579 711 591 597 599 601
Baten -7 0 0 0 0 0
Resultaat -572 -711 -591 -597 -599 -601

Taakveld 3 | Inkomensregelingen

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 2.293 2.292 2.591 2.593 2.596 2.599
Baten -1.566 -1.463 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829
Resultaat -727 -829 -762 -764 -767 -770

Taakveld 4 | Begeleide participatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.537 1.568 1.271 1.195 1.136 1.070
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -1.537 -1.568 -1.271 -1.195 -1.136 -1.070

Taakveld 5 | Arbeidsparticipatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 200 139 248 261 276 287
Baten -26 0 -36 -36 -36 -36
Resultaat -173 -139 -212 -225 -240 -251

Taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 227 362 293 293 294 294
Baten -3 -3 -3 -3 -3 -3
Resultaat -224 -358 -289 -290 -290 -291

Taakveld 7.1 | Maatwerkdienstverlening 18+

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.965 2.263 1.939 1.862 1.864 1.866
Baten -193 -200 -200 -200 -200 -200
Resultaat -1.771 -2.063 -1.739 -1.662 -1.664 -1.666

Taakveld 7.2 | Maatwerkdienstverlening 18-

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 2.545 2.338 2.356 2.385 2.387 2.390
Baten -1 -1 -1 -1 -1 -1
Resultaat -2.544 -2.337 -2.355 -2.384 -2.386 -2.390
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud