Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

 

 

 

Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘Verkeers- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is.  De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer B. Krale/ mr. dr. S. de Jong
2.5 Openbaar vervoer B. Krale/ mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte  
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Waterplan Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2013-2016

 

 

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

 Geen nieuw beleid op de verschillende taakvelden.

Taakveld 1 | Verkeer en vervoer

Taakveld 1 | Verkeer en vervoer

In december 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Kernen vastgesteld. Deze visie betreft het ruimtelijk kader tot 2030. De onderdelen die nader zijn uitgewerkt betreffen het Wonen, Werken (bedrijventerreinen) en Verkeer. Vanuit de Structuurvisie wordt het ‘Verkeerscirculatieplan’ opgesteld. Wij willen in de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk opnemen in het Verkeerscirculatieplan. Bij het onderdeel 'wat willen we bereiken' komen we terug op de onderdelen die we willen aanpakken.

 

Vanuit de gemeente moeten wij kritisch kijken naar de spoorwegovergang bij de J.J. Gorterlaan. Doorstroming van (zwaar) verkeer dient te worden gewaarborgd. Wij streven naar een ongelijkvloerse kruising, in de vorm van een tunnel. Dit verdient extra aandacht bij een eventuele komst van een NS-station en de mogelijke opwaardering van de Hanzelijn.

 

Wij stimuleren het gebruik van de fiets. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de diverse kernen en betekent een reductie van verkeersdruk. Het geeft een directe bewustwording van het rentmeesterschap in de zorg voor natuur en milieu. Voor de aanleg en het behoud van fietspaden is het fietspadenplan opgesteld; daarin is de prioritering van aanleg en onderhoud van de fietspaden opgenomen. Wij kunnen ons goed vinden in dit plan en willen dit ook graag doorzetten. Wij willen eveneens een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie. Dit beleid wordt gestimuleerd vanwege een toename van elektrische (snel-)fietsen.

 

Gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren. Dat willen wij zo houden. Voor de middenstand is het gratis parkeren van groot belang.

Wat willen we bereiken?

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Realisatie op- en afritten A28

Voor de realisering van de op- en afritten A28 wordt overleg opgestart met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Een eerste rapportage van mogelijkheden volgt in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2016.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang.

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst € 195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 € 95.000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 2.551 2.558 2.565 2.572
Baten 0 -66 -66 -66 -66
Resultaat 0 -2.485 -2.492 -2.499 -2.506

Taakveld 2 | Openbaar vervoer

Taakveld 2 | Openbaar vervoer

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Daarbij speelt het vraagstuk over de komst van een NS-station en het effect hiervan op de bestaande buslijn 40 een grote rol.

 

De mogelijkheid voor de komst van het station moet worden opengehouden voor de lange termijnvisie. Wij willen dat het openbaar vervoer toegankelijk is voor iedereen. Dus wij streven bij de komst van het station naar een centrale ligging waarbij de afstand gelijkwaardig is voor de verschillende dorpskernen in de gemeente. Hiervoor nemen wij het initiatief richting de Provincie Overijssel en de betrokken verantwoordelijken bij het spoor, zoals NS en ProRail.

 

Wij willen de bestaande buslijnen behouden en streven naar een dienstregeling met korte wacht- en reistijden. Dit heeft zijn uitwerking in de prioriteitstelling binnen het openbaar vervoer. Wij achten een goede busverbinding van groter belang dan de komst van een NS- station.

Wat willen we bereiken?

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in.  Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 9 9 9 10
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -9 -9 -9 -10

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 3.557 2.879 0 2.560 2.567 2.574 2.582
Baten -315 -62 0 -66 -66 -66 -66
Resultaat -3.242 -2.817 0 -2.494 -2.501 -2.508 -2.516

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
  Wegen:            
  Fietspadenplan:
Mr. J.B. Kanlaan/ Evenboersweg
2.500.000         125.000
  Korte Kerkweg: opnieuw inrichten 200.000         20.000
  Verplaatsen op- en afritten A-28     p.m.      
  Herinrichting centrum Staphorst (markt) p.m.         0
  Fietssnelweg A28 (Gorterlaan - Lichtmis) 1.600.000         80.000
  Ontsl. industrieterr.
Oosterp.weg: uitvoer.
      905.000    
  Herinr. Staphorst Nrd.-oost:
fase 1 en 2
345.000 418.000       50.000
  Herinr. Staphorst Noord-oost (fase 3)         281.000  
  Herinr. Staphorst Noord-oost (fase 4)           0
  Herstr./afkoppelen Oosterparallelweg   225.000       15.000
  Herinrichting kruispunten IJhorst   p.m.       0
  Inspectie kunstwerken            
  Doortrekken fietspad bij Waanders   290.000       20.000
  Wegenbeheerplan 2017 - 2020   200.000       0
  Herinrichten/parkeren 1e deel
Ebbinge Wubbenlaan
137.000         10.000
2.1 Verkeer en vervoer            
  Materieel: gladheidsbestrijding            
  Opzetstrooier nr. 1 (t.b.v. vrachtauto)       42.000    
  Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto)       9.500    
  Aanhangstrooier nr. 2 (t.b.v. tractor)     44.000      
  Sneeuwploeg nr. 2 (t.b.v. tractor)     9.500      
  Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor)         10.000  
  Opzetstrooier nr. 5
(t.b.v. VW Crafter VG-083-R)
        44.000  
  Ver-reiker   70.000       5.833
  Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met
3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen)
  20.000        
2.5 Openbaar Vervoer            
  Herinrichting omgeving station 500.000         35.000
Totaal 5.282.000 1.223.000 53.500 956.500 335.000 360.833

Indicatoren

Indicatoren

 

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

N.v.t.

Taakveld 1 | Verkeer en vervoer

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 3.545 2.865 2.551 2.558 2.565 2.572
Baten -315 -62 -66 -66 -66 -66
Resultaat -3.231 -2.804 -2.485 -2.492 -2.499 -2.506

Taakveld 5 | Openbaar vervoer

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 11 14 9 9 9 10
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -11 -14 -9 -9 -9 -10
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud