Voorwoord

Welkom op de begrotingsapp van de gemeente Staphorst,

Op deze website kunt u eenvoudig en snel de zomernota 2017 van de gemeente Staphorst inzien. Een dik boekwerk doorbladeren is hierdoor niet meer nodig. Van harte welkom bij de digitale zomernota.

Het uitbrengen van een zomernota is formeel geregeld in de Financiële Verordening. Het college informeert u in dit document over:
1.  de voortgang van de begroting 2017 zowel beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de jaarstukken 2017;
2.  de uitkomst van de begroting 2018 eveneens beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de begroting en meerjarenraming 2018 - 2021.

Hiermee vormt de zomernota de schakel tussen hierboven genoemde wettelijke verplichte P&C-documenten (jaarstukken en begroting) en wordt invulling gegeven aan het dualistische stelsel namelijk dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om op hoofdlijnen over beleid te discussiëren en daarmee uitvoering te geven aan de kaderstellende rol.

We hopen dat de digitale weergave de leesbaarheid en het gebruiksgemak van de zomernota vergroot.