Voorwoord jaarstukken 2016

Welkom op de begrotingsapp van de gemeente Staphorst,

Dit jaar staan de jaarstukken 2016 voor het eerst digitaal tot uw beschikking. Zo kunt u alles over de jaarrekening en het jaarverslag snel en gemakkelijk opzoeken en vinden.

Als College van Burgemeester en Wethouders leggen wij via de jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad over welk beleid in 2016 is gerealiseerd en welke middelen daarvoor zijn ingezet. De begroting 2016, bijgesteld door wijzigingsbesluiten op de begroting en de zomernota, vormen de basis voor de jaarstukken.

Op basis van de jaarstukken kan worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen over 2016 overeenstemmen met wat er in de programmabegroting stond geraamd.  Alsmede waar zich afwijkingen voordeden en wat daarvoor redenen zijn.

Hieronder een greep uit de zaken waarmee de gemeente zich in 2016 bezig heeft gehouden:

 • de voorbereidingen die zijn getroffen voor een groot aantal uitgaven in de openbare ruimte;
 • bedrijventerrein Bullingerslag die volop in ontwikkeling is genomen;
 • de groei van dorpskern Rouveen;
 • voorbereidingen die zijn getroffen om een deel van De Slagen woonrijp te maken;
 • nieuw beleid voor recreatie en toerisme, dit staat in de steigers;
 • de overdracht van voormalige rijkstaken in de sociale leefomgeving (jeugd, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen). Dit vraagt om een andere manier van werken, waarvan de eerste grote evaluatie in gang is gezet;
 • het besluit dat is genomen om een subsidie te verlenen voor het vernieuwen van het zwembad;
 • de renovatie van de sporthal;
 • afspraken die zijn gemaakt met de bibliotheek voor de komende jaren;
 • met de planstudie naar de nieuwe aansluiting op de A28 zijn stevige slagen gemaakt;
 • de doorgaande digitalisering en het project dienstverlening passen bij het streven om onze inwoners optimaal van informatie te voorzien en van dienst te zijn.


Zoals gezegd, het is een willekeurige opsomming. Uit de jaarstukken rijst het complete beeld.
Ik nodig u uit om verder te lezen,


Namens het College van B&W van Staphorst,

mr. dr. Sytse de Jong, wethouder financiën