Voorwoord Begroting 2017

Welkom op de begrotingspagina van de gemeente Staphorst,

 

Opnieuw staat de begroting digitaal tot uw beschikking. Zo kunt u alles over de plannen voor 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 snel en gemakkelijk opzoeken en vinden.

 

De begroting is een belangrijk bestuurlijk document. Hierin stelt de raad van Staphorst de voornemens voor 2017 vast en de vooruitblik naar de daaropvolgende drie jaren. De begroting verbindt beleid met geld. Bij beleid horen vragen als: hoe is de stand van zaken, welke ontwikkelingen doen zich voor, waar liggen aandachtspunten, wat gaat de gemeente doen? Bij geld horen vragen als: wat kost het allemaal (lasten), welke inkomsten staan daar tegenover (baten), hoe ontwikkelen de financiën zich en waar staat Staphorst ten opzichte van andere gemeenten?

 

De begroting is opgebouwd uit hoofdstukken met samenhangende beleidsthema’s. Voor 2017 zijn zaken die onder meer uitwerking krijgen:

  • Dienstverlening: we gaan door met het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Zo worden de mogelijke manieren om in contact te komen met de gemeente uitgebreid.
  • Verkeer en vervoer: Er komt een gemeentelijk Verkeersplan. We leggen vast met welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.
  • Infrastructuur: in 2017 leggen we in Punthorst het fietspad langs de Mr. J.B. Kanlaan aan, we gaan aan de slag met de herinrichting in Staphorst van het eerste deel van de Ebbinge Wubbenlaan, we richten we de kruispunten aan de Heerenweg in IJhorst opnieuw in en in Rouveen herontwerpen we de Goudenregenstraat en de Korte Kerkweg.
  • Economie: we gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen om de verdere ontwikkeling mogelijk te maken.
  • Recreatie en toerisme: samen met ondernemers uit de branche werken we aan nieuw beleid op het gebied van recreatie en toerisme.
  • Sociale leefomgeving: de decentralisaties jeugd, Wmo en participatie van 2015 worden geëvalueerd en er wordt een samenhangende langetermijnvisie opgesteld.
  • Gemeentelijke gebouwen: We onderzoeken hoe we het gemeentehuis kunnen verduurzamen. Daarnaast bekijken we hoe we willen omgaan met de functies van het dienstencentrum.
  • We zijn bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Dit document beschrijft het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Aan de orde komen onderwerpen als wonen, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, landbouw en cultureel erfgoed.

 

Namens het College van B&W van Staphorst,

mr. dr. Sytse de Jong

wethouder financiën