Sitemap

Sitemap

Zomernota 2017 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Doel en status Zomernota Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Inhoud zomernota Blz. 8  
Financiële voortgang begroting 2017 Blz. 9  
Financiële samenvatting programma 0 I Algemeen bestuur en organisatie Blz. 10  
Financiële samenvatting programma 1 I Openbare orde en veiligheid Blz. 11  
Financiële samenvatting programma 2 I Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 12  
Financiële samenvatting programma 3 I Economie Blz. 13  
Financiële samenvatting programma 4 | Onderwijs Blz. 14  
Financiële samenvatting programma 5 I Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 15  
Financiële samenvatting programma 6 I Sociaal domein Blz. 16  
Financiële samenvatting programma 7 I Volksgezondheid en milieu Blz. 17  
Financiële samenvatting programma 8 I Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 18  
Financiële samenvatting programma 9 | Overhead Blz. 19  
Financiële samenvatting - totaal alle programma's Blz. 20  
Belangrijkste uitkomsten financiele samenvatting 2017 Blz. 21  
Voortgang investeringen 2017 Blz. 22  
Voortgang investeringen 2017 Blz. 23  
Totaal investeringen 2017 Blz. 24  
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 25  
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 26  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 27  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 28  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 29  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 30  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 31  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 32  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 33  
'Slim samenwerken' Blz. 34  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 35  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 36  
Vergroten onderaanneming Blz. 37  
Vergroten onderaanneming Blz. 38  
VOG voor vrijwilligers Blz. 39  
Gratis VOG voor vrijwilligers Blz. 40  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 41  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 42  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 43  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 44  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 45  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 46  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Bestuur Blz. 47  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Burgerzaken Blz. 48  
Financiële stand van zaken taakveld 5 | Treasury Blz. 49  
Financiële stand van zaken taakveld 6.1 | OZB woningen Blz. 50  
Financiële stand van zaken taakveld 6.2 | OZB niet-woningen Blz. 51  
Financiële stand van zaken taakveld 6.4 | Belastingen overig Blz. 52  
Financiële stand van zaken taakveld 7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 53  
Financiële stand van zaken taakveld 8 | Overige baten en lasten Blz. 54  
Financiële stand van zaken taakveld 10 | Mutatie reserves. Blz. 55  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 56  
Financiële samenvatting programma 0 Blz. 57  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 58  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 59  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 60  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 61  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 62  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 63  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 64  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 65  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 66  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 67  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 68  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 69  
Behoud ambulancepost Blz. 70  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 71  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 72  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 73  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 74  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 75  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 76  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 77  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 78  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 79  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 80  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 81  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 82  
Ketenbeleid Blz. 83  
Wildkamperen Blz. 84  
Gebruik burgernet en AED Blz. 85  
Gebruik burgernet en AED Blz. 86  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 87  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 88  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Crisisbeheersing en brandweer Blz. 89  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid Blz. 90  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 91  
Financiële samenvatting programma 1 Blz. 92  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 93  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 94  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 95  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 96  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 97  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 98  
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28 Blz. 99  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 100  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 101  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 102  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 103  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 104  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 105  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 106  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 107  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 108  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 109  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 110  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 111  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 112  
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 113  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 114  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 115  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 116  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 117  
Achthoevenweg Blz. 118  
Kanlaan Blz. 119  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 120  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 121  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 122  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 123  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 124  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 125  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 126  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 127  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 128  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 129  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 130  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 131  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 132  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 133  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 134  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 135  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 136  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 137  
Overleg komst NS-station Blz. 138  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 139  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 140  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Verkeer en vervoer Blz. 141  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Openbaar vervoer Blz. 142  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 143  
Financiële samenvatting programma 2 Blz. 144  
Programma 3 | Economie Blz. 145  
Programma 3 | Economie Blz. 146  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Economische ontwikkeling Blz. 147  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 148  
Kennisdeling Blz. 149  
Kennisdeling Blz. 150  
Startende ondernemers Blz. 151  
Startende ondernemers Blz. 152  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 153  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 154  
Social return gemeente Blz. 155  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 156  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 157  
Social return gemeente Blz. 158  
Werk als basis Blz. 159  
Werk als basis Blz. 160  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 161  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 162  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 163  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 164  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 165  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 166  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 167  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 168  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 169  
Aanleg glasvezel Blz. 170  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 171  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 172  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 173  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 174  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 175  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 176  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 177  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 178  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 179  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 180  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 181  
Financiële stand van zaken taakveld 3 | Bedrijvenloket en- regelingen Blz. 182  
Financiële stand van zaken taakveld 4 | Economische promotie Blz. 183  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 184  
Financiële samenvatting programma 3 Blz. 185  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 186  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 187  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 188  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 189  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 190  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 191  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 192  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 193  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 194  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 195  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 196  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 197  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 198  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 199  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 200  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 201  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 202  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs Blz. 203  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Onderwijshuisvesting Blz. 204  
Financiële stand van zaken taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 205  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 206  
Financiële samenvatting programma 4 Blz. 207  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 208  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 209  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 210  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 211  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 212  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 213  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 214  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 215  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 216  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 217  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 218  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 219  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 220  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 221  
Behoud zwembad Blz. 222  
Onafhankelijke museumboerderij Blz. 223  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 224  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 225  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 226  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 227  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 228  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 229  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 230  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 231  
Vlaggen op kerktorens Blz. 232  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 233  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 234  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 235  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 236  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 237  
Aanleg fietspaden Blz. 238  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 239  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden. Blz. 240  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 241  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 242  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 243  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 244  
Aanpassing beleid Blz. 245  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 246  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 247  
Behouden Staphorstdagen Blz. 248  
Behouden Staphorstdagen Blz. 249  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 250  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 251  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 252  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 253  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 254  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 255  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 256  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 257  
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden Blz. 258  
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden Blz. 259  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 260  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 261  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Sportbeleid en activering Blz. 262  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Sportaccomodaties Blz. 263  
Financiële stand van zaken taakveld 3 | Cultuurpresentatie Blz. 264  
Financiële stand van zaken taakveld 4 | Musea Blz. 265  
Financiële stand van zaken taakveld 5 | Cultureel erfgoed Blz. 266  
Financiële stand van zaken taakveld 6 | Media Blz. 267  
Financiële stand van zaken taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie Blz. 268  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 269  
Financiële samenvatting programma 5 Blz. 270  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 271  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 272  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 273  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 274  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 275  
Evalueren gebruik MCR Blz. 276  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 277  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 278  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 279  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 280  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 281  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 282  
Stimuleren WMO-raad Blz. 283  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 284  
Waarborgen contactfunctie Blz. 285  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 286  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 287  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 288  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 289  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 290  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 291  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 292  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 293  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 294  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 295  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 296  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 297  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 298  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 299  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 300  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 301  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 302  
Uitvoering van participatiewet Blz. 303  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 304  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 305  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 306  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 307  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 308  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 309  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 310  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 311  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 312  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 313  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 314  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 315  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 316  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 317  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 318  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 319  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 320  
Behoud jeugdwerker Blz. 321  
Behoud jeugdwerker Blz. 322  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 323  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 324  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 325  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 326  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 327  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 328  
Inkoop benodigde zorg Blz. 329  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 330  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 331  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 332  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 333  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 334  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 335  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 336  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 337  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 338  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 339  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 340  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 341  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 342  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Wijkteams Blz. 343  
Financiële stand van zaken taakveld 3 | Inkomensregelingen Blz. 344  
Financiële stand van zaken taakveld 4 | Begeleide participatie Blz. 345  
Financiële stand van zaken taakveld 5 | Arbeidsparticipatie Blz. 346  
Financiële stand van zaken taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 347  
Financiële stand van zaken taakveld 7.1 | Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 348  
Financiële stand van zaken taakveld 7.2 | Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 349  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 350  
Financiële samenvatting programma 6 Blz. 351  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 352  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 353  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 354  
Opstellen GRP Blz. 355  
Opstellen GRP Blz. 356  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 357  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 358  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 359  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 360  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 361  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 362  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 363  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 364  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 365  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 366  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 367  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 368  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 369  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 370  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 371  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 372  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 373  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 374  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 375  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 376  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 377  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Volksgezondheid Blz. 378  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Riolering Blz. 379  
Financiële stand van zaken taakveld 3 | Afval Blz. 380  
Financiële stand van zaken taakveld 4 | Milieubeheer Blz. 381  
Financiële stand van zaken taakveld 5 | Begraafplaatsen Blz. 382  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 383  
Financiële samenvatting programma 7 Blz. 384  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 385  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 386  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 387  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 388  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 389  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 390  
Omgevingsvisie Blz. 391  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 392  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 393  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 394  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 395  
Afronden project de Slagen Blz. 396  
Afronden project de Slagen Blz. 397  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 398  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 399  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 400  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 401  
Actualisatie woonvisie Blz. 402  
Actualisatie woonvisie Blz. 403  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 404  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 405  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 406  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 407  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 408  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 409  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 410  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 411  
Opstellen nieuw beleid Blz. 412  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 413  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 414  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 415  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 416  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 417  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 418  
Herziening saneringsbeleid Blz. 419  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 420  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 421  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 422  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 423  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 424  
Financiële stand van zaken taakveld 1 | Ruimtelijke ordening Blz. 425  
Financiële stand van zaken taakveld 2 | Grondexploitatie Blz. 426  
Financiële stand van zaken taakveld 3 | Wonen en bouwen Blz. 427  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 428  
Financiële samenvatting programma 8 Blz. 429  
Programma 9 | Overhead Blz. 430  
Programma 9 | Overhead Blz. 431  
Stand van zaken beleidsactiviteiten Blz. 432  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 433  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 434  
Evaluatie reorganisatie Blz. 435  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 436  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 437  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 438  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 439  
Implementatie NUP Blz. 440  
Implementatie NUP Blz. 441  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 442  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 443  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 444  
Invoering BGT Blz. 445  
Optimalisering bestanden Blz. 446  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 447  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 448  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 449  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 450  
Opstellen beleidsnotitie Blz. 451  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 452  
Waar mogelijk SROI Blz. 453  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 454  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 455  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 456  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 457  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 458  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 459  
Herziening financiële verordening Blz. 460  
Herziening financiële verordening Blz. 461  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 462  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 463  
Visie op dienstverlening Blz. 464  
Uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 465  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 466  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 467  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 468  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 469  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 470  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 471  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 472  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 473  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 474  
Creëren van Kennistafels Blz. 475  
Creëren van Kennistafels Blz. 476  
Financiële stand van zaken taakveld P | Personeel Blz. 477  
Financiële stand van zaken taakveld I | Informatievoorziening Blz. 478  
Financiële stand van zaken taakveld O | Organisatie Blz. 479  
Financiële stand van zaken taakveld F | Financiën Blz. 480  
Financiële stand van zaken taakveld A | Algemene/ interne zaken Blz. 481  
Financiële stand van zaken taakveld C | Communicatie Blz. 482  
Financiële stand van zaken taakveld H | Huisvesting Blz. 483  
Financiële stand van zaken taakveld M | Materieel openbare werken Blz. 484  
Omschrijving begrotingswijzigingen Blz. 485  
Financiële samenvatting programma 9 Blz. 486  
Beleidsactiepunten 2018 Blz. 487  
Beleidsactiepunten 2018 Blz. 488  
(nieuwe) beleidsactiviteiten uit het college Blz. 489  
(nieuwe) beleidsactiviteiten uit de raad Blz. 490  
Investeringen 2018 Blz. 491  
Investeringen 2018 Blz. 492  
Financieel overzicht investeringen 2018 Blz. 493  
Nadere uitwerking financiën Blz. 494  
1 | Uitgangspunten bij begroting Blz. 495  
2 | Dekkingsvoorstel Blz. 496  
3 | Criteria (belangrijkste) toezichthouder Blz. 497  
4 | Lijst van investeringen: Investeringen met maatschappelijk nut Blz. 498  
5 | Reservepositie Blz. 499  
Verwachting financiële begroting 2018 Blz. 500  
Verwachting financiële begroting 2018 Blz. 501  
Financiële verwachting programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 502  
Financiële verwachting programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 503  
Financiële verwachting programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 504  
Financiële verwachting programma 3 | Economie/ondernemen Blz. 505  
Financiële verwachting programma 4 | Onderwijs Blz. 506  
Financiële verwachting programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 507  
Financiële verwachting programma 6 | Sociaal domein Blz. 508  
Financiële verwachting programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 509  
Financiële verwachting programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 510  
Financiële verwachting programma 9 | Overhead Blz. 511  
Totaal financiële begroting 2018 Blz. 512  
Paragrafen Blz. 513  
Paragrafen Blz. 514  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 515  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 516  
Paragraaf 2 I Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 517  
Paragraaf 2 I Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 518  
1 | Wegenbeheer Blz. 519  
2 | Rioolbeheer/waterbeheer Blz. 520  
3 | Groenbeheer en beleid Blz. 521  
4 | Gebouwenbeheer Blz. 522  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 523  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 524  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 525  
1 | Organisatie Blz. 526  
2 | Vastgoed Blz. 527  
3 | Inkopen en aanbesteden Blz. 528  
4 | Informatievoorziening en automatisering Blz. 529  
5 | Informatieveiligheid Blz. 530  
6 | Financiën Blz. 531  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 532  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 533  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 534  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 535  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 536  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 537  
Paragraaf 8 | Sociaal domein Blz. 538  
Paragraaf 8 | Sociaal domein Blz. 539  
Meicirculaire Blz. 540  
Jaar 2016 + 2017 en (meerjaren)raming 2018 - 2021 Blz. 541  
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud