Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2016 Blz. 1  
Voorwoord jaarstukken 2016 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Aanbieding en voorstel Blz. 6  
Aanbieding en voorstel Blz. 7  
Coalitieakkoord en collegeprogramma Blz. 8  
Uitkomst/ resultaat Blz. 9  
Leeskamer Blz. 10  
Controleverklaring accountant Blz. 11  
Proces vaststelling jaarstukken Blz. 12  
Voorstel Blz. 13  
Leeswijzer Blz. 14  
Deel I | Jaarverslag 2016 Blz. 15  
Deel II | Jaarrekening 2016 Blz. 16  
Deel III | 'Losse' bijlagen Blz. 17  
Presentatie resultaatbepaling Blz. 18  
Jaarverslag 2016 Blz. 19  
Jaarverslag 2016 Blz. 20  
Beleid Blz. 21  
Beleid Blz. 22  
Financiële positie Blz. 23  
Financiële positie Blz. 24  
Samenvatting programmarekening Blz. 25  
Grafische weergave gerealiseerde kosten en baten 2016 op programmaniveau Blz. 26  
Globale cijfermatige analyse van de uitkomst 2016 Blz. 27  
Analyse uitkomst t.o.v. oorspronkelijke begroting (x €1.000) Blz. 28  
Analyse uitkomst 2016 t.o.v. zomernota 2016 (x €1.000) Blz. 29  
Reservepositie Blz. 30  
Resumé Blz. 31  
Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 32  
Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 33  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 34  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 35  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 36  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 37  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 38  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 39  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 40  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 41  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 42  
Visie op dienstverlening Blz. 43  
Uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 44  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 45  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 46  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 47  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 48  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 49  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 50  
Implementatie NUP Blz. 51  
Implementatie NUP Blz. 52  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 53  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 54  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 55  
Invoering BGT Blz. 56  
Optimalisering bestanden Blz. 57  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 58  
Evaluatie reorganisatie Blz. 59  
Doorontwikkeling organisatie Blz. 60  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 61  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 62  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 63  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 64  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 65  
'Slim samenwerken' Blz. 66  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 67  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 68  
Vergroten onderaanneming Blz. 69  
Vergroten onderaanneming Blz. 70  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 71  
Opstellen beleidsnotitie Blz. 72  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 73  
Waar mogelijk SROI Blz. 74  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 75  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 76  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 77  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 78  
Creëren van Kennistafels Blz. 79  
Creëren van Kennistafels Blz. 80  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 81  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 82  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 83  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 84  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 85  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 86  
Herziening financiële verordening Blz. 87  
Herziening financiële verordening Blz. 88  
Investeringen Blz. 89  
Wat heeft het gekost? Blz. 90  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging: Blz. 91  
Programma 2 | Openbare orde en veiligheid Blz. 92  
Programma 2 | Openbare orde en veiligheid Blz. 93  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 94  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 95  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 96  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 97  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 98  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 99  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 100  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 101  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 102  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 103  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 104  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 105  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 106  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 107  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 108  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 109  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 110  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 111  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 112  
Ketenbeleid Blz. 113  
Wildkamperen Blz. 114  
Gebruik burgernet en AED Blz. 115  
Gebruik burgernet en AED Blz. 116  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 117  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 118  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 119  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 120  
Behoud ambulancepost Blz. 121  
Investeringen Blz. 122  
Wat heeft het gekost? Blz. 123  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging: Blz. 124  
Programma 3 | Ondernemen Blz. 125  
Programma 3 | Ondernemen Blz. 126  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 127  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 128  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 129  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 130  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 131  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 132  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 133  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 134  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 135  
Kennisdeling Blz. 136  
Kennisdeling Blz. 137  
Startende ondernemers Blz. 138  
Startende ondernemers Blz. 139  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 140  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 141  
Social return gemeente Blz. 142  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 143  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 144  
Social return gemeente Blz. 145  
Werk als basis Blz. 146  
Werk als basis Blz. 147  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 148  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 149  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 150  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 151  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 152  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 153  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 154  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 155  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 156  
Aanleg glasvezel Blz. 157  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 158  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 159  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 160  
Investeringen Blz. 161  
Wat heeft het gekost? Blz. 162  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 163  
Programma 4 | Verkeer en openbare ruimte Blz. 164  
Programma 4 | Verkeer en openbare ruimte Blz. 165  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 166  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 167  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 168  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 169  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 170  
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28 Blz. 171  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 172  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 173  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 174  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 175  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 176  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 177  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 178  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 179  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 180  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 181  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 182  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 183  
Realisatie op- en afritten A28 Blz. 184  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 185  
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 186  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 187  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 188  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 189  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 190  
Achthoevenweg Blz. 191  
Kanlaan Blz. 192  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 193  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 194  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 195  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 196  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 197  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 198  
Overleg komst NS-station Blz. 199  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 200  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 201  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 202  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 203  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 204  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 205  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 206  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 207  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 208  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 209  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 210  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 211  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 212  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 213  
Opstellen GRP Blz. 214  
Opstellen GRP Blz. 215  
Investeringen Blz. 216  
Wat heeft het gekost? Blz. 217  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 218  
Programma 5 | Leren en leven Blz. 219  
Programma 5 | Leren en leven Blz. 220  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 221  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 222  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 223  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 224  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 225  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 226  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 227  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 228  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 229  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 230  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 231  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 232  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 233  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 234  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 235  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 236  
Investeringen Blz. 237  
Wat heeft het gekost? Blz. 238  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 239  
Programma 6 | Sociale zaken, zorg en burgerzaken Blz. 240  
Programma 6 | Sociale zaken, zorg en burgerzaken Blz. 241  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 242  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 243  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 244  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 245  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 246  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 247  
Uitvoering van participatiewet Blz. 248  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 249  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 250  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 251  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 252  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 253  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 254  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 255  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 256  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 257  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 258  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 259  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 260  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 261  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 262  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 263  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 264  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 265  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 266  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 267  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 268  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 269  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 270  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 271  
Behoud jeugdwerker Blz. 272  
Behoud jeugdwerker Blz. 273  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 274  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 275  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 276  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 277  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 278  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 279  
Inkoop benodigde zorg Blz. 280  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 281  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 282  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 283  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 284  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 285  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 286  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 287  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 288  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 289  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 290  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 291  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 292  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 293  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 294  
Stimuleren WMO-raad Blz. 295  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 296  
Waarborgen contactfunctie Blz. 297  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 298  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 299  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 300  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 301  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 302  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 303  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 304  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 305  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 306  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 307  
Investeringen Blz. 308  
Wat heeft het gekost? Blz. 309  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 310  
Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 311  
Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 312  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 313  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 314  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 315  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 316  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 317  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 318  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 319  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 320  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 321  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 322  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 323  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 324  
Onafhankelijke museumboerderij Blz. 325  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 326  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 327  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 328  
Evalueren gebruik MCR Blz. 329  
Vlaggen op kerktorens Blz. 330  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 331  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 332  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 333  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 334  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 335  
Aanleg fietspaden Blz. 336  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 337  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden. Blz. 338  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 339  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 340  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 341  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 342  
Aanpassing beleid Blz. 343  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 344  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 345  
Behouden Staphorstdagen Blz. 346  
Behouden Staphorstdagen Blz. 347  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 348  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 349  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 350  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 351  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 352  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 353  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 354  
Behoud zwembad Blz. 355  
Investeringen Blz. 356  
Wat heeft het gekost? Blz. 357  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 358  
Programma 8 | Ruimte en wonen Blz. 359  
Programma 8 | Ruimte en wonen Blz. 360  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 361  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 362  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 363  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 364  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 365  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 366  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 367  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 368  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 369  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 370  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 371  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 372  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 373  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 374  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 375  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 376  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 377  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 378  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 379  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 380  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 381  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 382  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 383  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 384  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 385  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 386  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 387  
Omgevingsvisie Blz. 388  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 389  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 390  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 391  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 392  
Actualisatie woonvisie Blz. 393  
Actualisatie woonvisie Blz. 394  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 395  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 396  
Verbetering dienstverlening Blz. 397  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 398  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 399  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 400  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 401  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 402  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 403  
Opstellen nieuw beleid Blz. 404  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 405  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 406  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 407  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 408  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 409  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 410  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 411  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 412  
Herziening saneringsbeleid Blz. 413  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 414  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 415  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 416  
Afronden project de Slagen Blz. 417  
Afronden project de Slagen Blz. 418  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 419  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 420  
Investeringen Blz. 421  
Wat heeft het gekost? Blz. 422  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 423  
Programma 9 | Financiering & algemene dekkingsmiddelen Blz. 424  
Programma 9 | Financiering & algemene dekkingsmiddelen Blz. 425  
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 426  
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016 Blz. 427  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 428  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 429  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 430  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 431  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 432  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 433  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 434  
Investeringen Blz. 435  
Wat heeft het gekost? Blz. 436  
Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging Blz. 437  
Paragrafen Blz. 438  
Paragrafen Blz. 439  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 440  
Inleiding op de paragraaf Blz. 441  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2016 Blz. 442  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 443  
C | Risicobeheersing Blz. 444  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 445  
Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 446  
Inleiding op de paragraaf Blz. 447  
Wegenbeheer Blz. 448  
Rioolbeheer Blz. 449  
Waterbeheer Blz. 450  
Groenbeheer Blz. 451  
Gebouwenbeheer Blz. 452  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 453  
Inleiding op de paragraaf Blz. 454  
1 | Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 455  
2 | Belangrijke ontwikkelingen 2016: kengetallen Blz. 456  
3 | Uitvoering financiering Blz. 457  
4 | Risicoprofiel Blz. 458  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 459  
Organisatie algemeen Blz. 460  
Inkopen en aanbesteding Blz. 461  
Samenwerking Blz. 462  
Vastgoed Blz. 463  
Communicatie Blz. 464  
Personeel | HRM Blz. 465  
Financiën Blz. 466  
Beheerkosten Blz. 467  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 468  
1. Inleiding op de paragraaf Blz. 469  
2. Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 470  
3. Opbrengst deelnemingen Blz. 471  
4. Bestaande verbonden partijen Blz. 472  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 473  
Inleiding op de paragraaf Blz. 474  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 475  
Strategische gronden Blz. 476  
Herziene notitie grondexploitatie commissie BBV Blz. 477  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 478  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 479  
Inleiding op de paragraaf Blz. 480  
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 481  
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 482  
3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 483  
4 | Forensenbelasting Blz. 484  
5 | Toeristenbelasting Blz. 485  
6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen Blz. 486  
7 | Begraafrechten Blz. 487  
8 | Hondenbelasting Blz. 488  
Legesverordening Blz. 489  
Gemeentelijke accomodaties Blz. 490  
Kwijtschelding Blz. 491  
Lastendruk Blz. 492  
Samenvatting verhoging belastingen en retributies Blz. 493  
Overig Blz. 494  
Paragraaf 8 | Sociaal domein Blz. 495  
Inleiding op de paragraaf Blz. 496  
A | Decentralisatie Wmo Blz. 497  
B | Decentralisatie jeugd Blz. 498  
C | Decentralisatie participatiewet Blz. 499  
D | Reserve sociaal domein Blz. 500  
Jaarrekening 2016 Blz. 501  
Jaarrekening 2016 Blz. 502  
Balans per 31 december Blz. 503  
Balans per 31 december Blz. 504  
Overzicht van baten en lasten 2016 Blz. 505  
Overzicht van baten en lasten 2016 Blz. 506  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 507  
Incidentele lasten + baten Blz. 508  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 509  
Recapitulatie reserves Blz. 510  
Recapitulatie voorzieningen Blz. 511  
Presentatie algemene dekkingsmiddelen volgens BBV Blz. 512  
Lokale heffingen Blz. 513  
Algemene uitkeringen Blz. 514  
Dividend Blz. 515  
Saldo financieringsfunctie Blz. 516  
BTW- compensatiefonds Blz. 517  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 518  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 519  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 520  
Toelichting op de balans per 31 december (bedragen x €1.000) Blz. 521  
Toelichting op de balans per 31 december (bedragen x €1.000) Blz. 522  
Vaste activa Blz. 523  
A | Immateriële vaste activa Blz. 524  
B | Materiële vaste activa Blz. 525  
C | Financiële vaste activa Blz. 526  
Vlottende activa Blz. 527  
A | Voorraden Blz. 528  
B | Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 529  
C | Liquide middelen Blz. 530  
D | Overlopende activa Blz. 531  
Vaste passiva Blz. 532  
A | Eigen vermogen Blz. 533  
B | Voorzieningen Blz. 534  
C | Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 535  
Vlottende passiva Blz. 536  
Inleiding Blz. 537  
A | Kortlopende schulden Blz. 538  
B | Overlopende passiva Blz. 539  
Overige Blz. 540  
A | Gewaarborgde geldleningen Blz. 541  
B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000) Blz. 542  
C | WNT-verantwoording 2016 Gemeente Staphorst Blz. 543  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 Blz. 544  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 Blz. 545  
Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 546  
Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 547  
Programma 2 | Openbare orde en Veiligheid Blz. 548  
Programma 2 | Openbare orde en Veiligheid Blz. 549  
Programma 3 | Ondernemen Blz. 550  
Programma 3 | Ondernemen Blz. 551  
Programma 4 | Verkeer, openbare ruimte en water Blz. 552  
Programma 4 | Verkeer, openbare ruimte en water Blz. 553  
Programma 5 | Leren en leven Blz. 554  
Programma 5 | Leren en leven Blz. 555  
Programma 6 | Sociale zaken, zorg en burgerzaken Blz. 556  
Programma 6 | Sociale zaken, zorgen en burgerzaken Blz. 557  
Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 558  
Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 559  
Programma 8 | Ruimte en wonen Blz. 560  
Programma 8 | Ruimte en wonen Blz. 561  
Programma 9 | Financiering & algemene dekkingsmiddelen Blz. 562  
Programma 9 | Financiën & algemene dekkingsmiddelen Blz. 563  
Bijlage Blz. 564  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de regeling informatieverstrekking SiSa - Blz. 565  
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud