Sitemap

Sitemap

Collegeprogramma 2018 - 2022 Blz. 1  
Collegeprogramma 2018 - 2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Bestuursstijl Blz. 6  
Programma 0 - Algemeen bestuur & organisatie Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Zelfstandig Staphorst in een sterke regio Blz. 9  
Toelichting Blz. 10  
Ambities Blz. 11  
Zelfstandigheid Blz. 12  
We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden Blz. 13  
Samen met de samenleving Blz. 14  
Toelichting Blz. 15  
Ambities Blz. 16  
Ondersteuning initiatieven Blz. 17  
Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving Blz. 18  
Kwalitatief en klantgerichte organisatie Blz. 19  
Toelichting Blz. 20  
Ambities Blz. 21  
Dienstverlening Blz. 22  
Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform Blz. 23  
Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan Blz. 24  
We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website Blz. 25  
We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’ Blz. 26  
We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan Blz. 27  
We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media Blz. 28  
Goed werkgeverschap Blz. 29  
Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden Blz. 30  
Banen realiseren in het kader van de wet banenafspraak Blz. 31  
Opleiding en ontwikkeling van medewerkers Blz. 32  
Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023 Blz. 33  
Verbeteren HR gesprekscyclus Blz. 34  
Inperken inhuur Blz. 35  
Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10% Blz. 36  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 37  
Inleiding Blz. 38  
Voldoende blauw op straat Blz. 39  
Toelichting Blz. 40  
Ambities Blz. 41  
Veiligheidsbeleving Blz. 42  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving Blz. 43  
Wijkagenten Blz. 44  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten Blz. 45  
Behoud voorzieningen brandweer en ambulance Blz. 46  
Toelichting Blz. 47  
Ambities Blz. 48  
Behoud voorzieningen Blz. 49  
Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden Blz. 50  
Versterking van de veiligheid Blz. 51  
Toelichting Blz. 52  
Ambitie Blz. 53  
Veiligheid Blz. 54  
Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan Blz. 55  
We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving Blz. 56  
Veilige jaarwisseling Blz. 57  
Toelichting Blz. 58  
Ambitie Blz. 59  
Voorlichting en bewustwording Blz. 60  
Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente Blz. 61  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 62  
Inleiding Blz. 63  
Een veilige aansluiting Blz. 64  
Toelichting Blz. 65  
Ambitie Blz. 66  
A28 Blz. 67  
Actieve deelname aan het MIRT onderzoek Blz. 68  
Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld Blz. 69  
Goed openbaar vervoer Blz. 70  
Toelichting Blz. 71  
Ambities Blz. 72  
Bereikbaarheid Blz. 73  
Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende voorzieningen Blz. 74  
Openbaar vervoer Blz. 75  
Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40 Blz. 76  
Treinhalte Blz. 77  
Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid Blz. 78  
Haven in ontwikkeling Blz. 79  
Toelichting Blz. 80  
Ambitie Blz. 81  
Haven Blz. 82  
Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen Blz. 83  
Verkeersveiligheid Rouveen Blz. 84  
Toelichting Blz. 85  
Ambitie Blz. 86  
Ontsluiting Rouveen Blz. 87  
In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen Blz. 88  
Ruim baan voor fietsers Blz. 89  
Toelichting Blz. 90  
Ambitie Blz. 91  
Fietsplan Blz. 92  
Het huidige fietsplan actualiseren Blz. 93  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 94  
Inleiding Blz. 95  
Ruimte voor bedrijvigheid Blz. 96  
Toelichting Blz. 97  
Ambitie Blz. 98  
Bedrijventerreinen Blz. 99  
Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V Blz. 100  
Starten met de wind in de rug Blz. 101  
Toelichting Blz. 102  
Ambitie Blz. 103  
Startende ondernemers Blz. 104  
Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs Blz. 105  
We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews Blz. 106  
Dynamisch winkelhart Blz. 107  
Toelichting Blz. 108  
Ambities Blz. 109  
Verkeersveiligheid winkelcentrum Blz. 110  
Winkelhart Blz. 111  
De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert Blz. 112  
De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden Blz. 113  
De OSR stelt een detailhandelsvisie op Blz. 114  
Hart voor landbouw Blz. 115  
Toelichting Blz. 116  
Ambitie Blz. 117  
Nieuwe bestemmingen Blz. 118  
Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing Blz. 119  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 120  
Inleiding Blz. 121  
Goed onderwijs binnen bereik Blz. 122  
Toelichting Blz. 123  
Ambitie Blz. 124  
Basisonderwijs Blz. 125  
Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs Blz. 126  
Theorie en praktijk in balans Blz. 127  
Toelichting Blz. 128  
Ambitie Blz. 129  
Vakonderwijs Blz. 130  
Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs Blz. 131  
Aandacht voor de kracht van bibliotheken Blz. 132  
Toelichting Blz. 133  
Ambitie Blz. 134  
Bibliotheken Blz. 135  
Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek) Blz. 136  
Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid Blz. 137  
Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst Blz. 138  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 139  
Bewegen hoort bij een gezond leven Blz. 140  
Toelichting Blz. 141  
Ambities Blz. 142  
Bewegen in de openbare ruimte Blz. 143  
Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren Blz. 144  
Sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen Blz. 145  
Nieuw sport- en beweegbeleid Blz. 146  
Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren Blz. 147  
Cultuur verrijkt de samenleving Blz. 148  
Toelichting Blz. 149  
Ambities Blz. 150  
Culturele vormingsactiviteiten Blz. 151  
Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur Blz. 152  
Entree Staphorst Blz. 153  
Project culturele hart van Staphorst Blz. 154  
Project kop Muldersweg Blz. 155  
Stimuleren cultureel erfgoed Blz. 156  
Creëren kunstroute Blz. 157  
Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad Blz. 158  
Een plek om te recreëren Blz. 159  
Toelichting Blz. 160  
Ambities Blz. 161  
Recreatiegebied Blz. 162  
Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden Blz. 163  
Verblijf en recreatie Blz. 164  
Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst Blz. 165  
Natuur- en recreatiegebieden Blz. 166  
Toelichting Blz. 167  
Ambitie Blz. 168  
Natuurgebied Blz. 169  
Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied Blz. 170  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 171  
Voor een goed sociaal klimaat Blz. 172  
Toelichting Blz. 173  
Ambitie Blz. 174  
Ontschotting decentralisaties Blz. 175  
Vorming van één toegang 0-100 Blz. 176  
Goed voor elkaar zorgen Blz. 177  
Toelichting Blz. 178  
Ambities Blz. 179  
Dagbesteding ouderen Blz. 180  
Dagbesteding ouderen Blz. 181  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 182  
Lokaal actieplan: waardig ouder worden Blz. 183  
Mantelzorgers Blz. 184  
Mantelzorgers Blz. 185  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 186  
Ondersteuning lokale initiatieven Blz. 187  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 188  
Verbeteren zorg en ondersteuning Blz. 189  
Geen kind tussen wal en schip Blz. 190  
Toelichting Blz. 191  
Ambities Blz. 192  
Begeleid wonen Blz. 193  
Begeleid wonen Blz. 194  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 195  
Kwaliteit jeugdzorg Blz. 196  
Preventief jeugdbeleid Blz. 197  
Preventief jeugdbeleid Blz. 198  
Iedereen doet mee Blz. 199  
Toelichting Blz. 200  
Ambities Blz. 201  
Armoedebestrijding Blz. 202  
Armoedebestrijding Blz. 203  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 204  
Integratiebeleid nieuwkomers Blz. 205  
Reestmond Blz. 206  
Reestmond Blz. 207  
Schuldhulpverlening Blz. 208  
Schuldhulpverlening Blz. 209  
StaphorstWerkt! Blz. 210  
StaphorstWerkt! Blz. 211  
Werkzoekenden Blz. 212  
Werkzoekenden Blz. 213  
Programma 7 - Gezondheid en milieu Blz. 214  
Gaan voor een vitale samenleving Blz. 215  
Toelichting Blz. 216  
Ambities Blz. 217  
Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik Blz. 218  
Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik Blz. 219  
Beleid gezondheid Blz. 220  
Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld Blz. 221  
Gezonde leefstijl Blz. 222  
Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen' Blz. 223  
Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan' Blz. 224  
Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 225  
Op weg naar een energie neutrale gemeente Blz. 226  
Toelichting Blz. 227  
Ambities Blz. 228  
Energieneutraal Blz. 229  
Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking Blz. 230  
Energietransitie Blz. 231  
Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving Blz. 232  
Integrale aanpak Blz. 233  
Verduurzamen Blz. 234  
Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal) Blz. 235  
Zonne-energie Blz. 236  
Zorgvuldige en spaarzame omgang energie Blz. 237  
Van afval naar grondstof Blz. 238  
Toelichting Blz. 239  
Ambitie Blz. 240  
Afvalstromen Blz. 241  
Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen Blz. 242  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 243  
Een passende woning voor iedereen Blz. 244  
Toelichting Blz. 245  
Ambities Blz. 246  
Behoefte woningbouw Blz. 247  
Woononderzoek en herijking van de Woonvisie Blz. 248  
Koop- en huurwoningen Blz. 249  
Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma Blz. 250  
Woningbouw de Slagen Blz. 251  
Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen Blz. 252  
De Omgevingsvisie als uitgangspunt Blz. 253  
Toelichting Blz. 254  
Ambities Blz. 255  
De Streek Blz. 256  
Transformatiebeleid binnen de Streek Blz. 257  
Omgevingsvisie Blz. 258  
Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden Blz. 259  
In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht Blz. 260  
Revitalisatie recreatieparken Blz. 261  
Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst Blz. 262  
Rieten daken Blz. 263  
Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak Blz. 264  
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen Blz. 265  
Ontwikkelen ruimtelijke plannen dorpskernen Blz. 266  
Verlagen leges vergunningen Blz. 267  
Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak Blz. 268  
Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht Blz. 269  
Programma 9 - Financiën Blz. 270  
Financieel gezond Blz. 271  
Toelichting Blz. 272  
Ambities Blz. 273  
Collegeprogramma Blz. 274  
Monitoring collegeprogramma Blz. 275  
Gelijkblijvende belastingdruk Blz. 276  
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie Blz. 277  
Portefeuilleverdeling Blz. 278  
Portefeuilleverdeling Blz. 279  
Projecten, programma's en 'open einden' Blz. 280  
Coalitieakkoord 2018 - 2022 Blz. 281  
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 282  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 283  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 284  
Programma 3 | Economie en ondernemen Blz. 285  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 286  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 287  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 288  
Programma 7 | Gezondheid en milieu Blz. 289  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 290  
Programma 9 | Overhead en financiën Blz. 291  
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud