Sitemap

Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1  
Voorwoord Begroting 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleidende hoofdstukken Blz. 4  
Inleidende hoofdstukken Blz. 5  
01 | Aanbieding Blz. 6  
01 | Aanbieding Blz. 7  
Vernieuwing BBV Blz. 8  
Zomernota 2016 Blz. 9  
Financiën Blz. 10  
Presentatie Blz. 11  
Begrotingsapp Blz. 12  
Procedure begrotingsbehandeling Blz. 13  
Ambitie Blz. 14  
Slot Blz. 15  
02 | Procedure behandeling begroting 2017 Blz. 16  
02 | Procedure behandeling begroting 2017 Blz. 17  
03 | Uitgangspunten kerncijfers Blz. 18  
03 | Uitgangspunten kerncijfers Blz. 19  
01 | Algemene begrotingskaders Blz. 20  
02 | Bij de samenstelling van de begrotingsdocumenten Blz. 21  
03 | Voorbehoud Blz. 22  
04 | Vernieuwing BBV Blz. 23  
04 | Vernieuwing BBV Blz. 24  
01 | Doel Blz. 25  
02 | Samenvatting vernieuwing van de voorschriften Blz. 26  
03 | Toelichting op de samenvatting van de vernieuwingsvoorschriften Blz. 27  
04 | Uitbreiding programmabegroting 2017 met programma 9: overhead Blz. 28  
05 | Zomernota Blz. 29  
05 | Zomernota Blz. 30  
Presentatie zomernota Blz. 31  
Behandeling zomernota Blz. 32  
Voorbereiding begroting 2017 Blz. 33  
Gehonoreerde (aandachts)punten Blz. 34  
06 | Programmabegroting Blz. 35  
Totaaloverzicht lasten Blz. 36  
Totaaloverzicht baten Blz. 37  
06A | Balans Blz. 38  
06A | Balans Blz. 39  
Balans per 31 december Blz. 40  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 41  
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie Blz. 42  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 43  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 44  
Beleidskader Blz. 45  
Beleidskader Blz. 46  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 47  
Nieuw beleid Blz. 48  
Taakveld 1 | Bestuur Blz. 49  
Taakveld 1 | Bestuur Blz. 50  
Wat willen we bereiken? Blz. 51  
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen Blz. 52  
Deelname Werkgroep Regio IJsselland Blz. 53  
Vernieuwen nota verbonden partijen Blz. 54  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 55  
Het behouden van eigen democratische legitimatie Blz. 56  
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten Blz. 57  
'Slim samenwerken' Blz. 58  
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland Blz. 59  
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking Blz. 60  
Vergroten onderaanneming Blz. 61  
Vergroten onderaanneming Blz. 62  
Wat mag het kosten? Blz. 63  
Taakveld 2 | Burgerzaken Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
VOG voor vrijwilligers Blz. 66  
Gratis VOG voor vrijwilligers Blz. 67  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 68  
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie Blz. 69  
Wat mag het kosten? Blz. 70  
Taakveld 5 | Treasury Blz. 71  
Taakveld 5 | Treasury Blz. 72  
Wat mag het kosten? Blz. 73  
Taakveld 6.1. | OZB-woningen Blz. 74  
Taakveld 6.1. | OZB-woningen Blz. 75  
Wat willen we bereiken? Blz. 76  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 77  
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen Blz. 78  
Wat mag het kosten? Blz. 79  
Taakveld 6.2 | OZB niet-woningen Blz. 80  
Taakveld 6.2 | OZB niet-woningen Blz. 81  
Wat mag het kosten? Blz. 82  
Taakveld 6.4. | Belastingen overig Blz. 83  
Wat willen we bereiken? Blz. 84  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 85  
Meerjarenoverzicht lasten burgers Blz. 86  
Wat mag het kosten? Blz. 87  
Taakveld 7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds Blz. 88  
Taakveld 7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds Blz. 89  
Wat mag het kosten? Blz. 90  
Taakveld 8 | Overige baten en lasten Blz. 91  
Taakveld 8 | Overige baten en lasten Blz. 92  
Wat mag het kosten? Blz. 93  
Taakveld 10 | Mutatie reserves Blz. 94  
Taakveld 10 | Mutatie reserves Blz. 95  
Wat mag het kosten? Blz. 96  
Taakveld 11 | Resultaat baten en lasten Blz. 97  
Taakveld 11 | Resultaat baten en lasten Blz. 98  
Wat mag het kosten? Blz. 99  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 100  
Wat mag het kosten? Blz. 101  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 102  
Cirkeldiagram lasten Blz. 103  
Cirkeldiagram baten Blz. 104  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 105  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 106  
Indicatoren Blz. 107  
Indicatoren Blz. 108  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 109  
N.V. BNG te Den Haag Blz. 110  
N.V. Rendo te Meppel Blz. 111  
N.V. Vitens te Zwolle Blz. 112  
N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch Blz. 113  
Wadinko B.V. te Zwolle Blz. 114  
CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch Blz. 115  
Vordering op Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch Blz. 116  
Verkoop vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch Blz. 117  
CSV Amsterdam B.V. te 's-Hertogenbosch Blz. 118  
Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch Blz. 119  
Taakveld 1 | Bestuur Blz. 120  
Taakveld 2 | Burgerzaken Blz. 121  
Taakveld 5 | Treasury Blz. 122  
Taakveld 6.1 | OZB- woningen Blz. 123  
Taakveld 6.2 | OZB niet-woningen Blz. 124  
Taakveld 6.4 | Belastingen overig Blz. 125  
Taakveld 7 | Alg. Uitkering en Ov. Uitkering gemeentefonds Blz. 126  
Taakveld 8 | Overige baten en lasten Blz. 127  
Taakveld 11 | Resultaat rek. baten en lasten Blz. 128  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 129  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 130  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 131  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 132  
Beleidskader Blz. 133  
Beleidskader Blz. 134  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 135  
Nieuw beleid Blz. 136  
Taakveld 1 | Crisisbeheersing en brandweer Blz. 137  
Taakveld 1 | Crisisbeheersing en brandweer Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 140  
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie Blz. 141  
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio Blz. 142  
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten Blz. 143  
Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Blz. 144  
Brandweerkazerne Staphorst Blz. 145  
Behoud kazerne Staphorst Blz. 146  
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen Blz. 147  
Aanrijtijden binnen de normen Blz. 148  
Behoud ambulancepost Blz. 149  
Wat mag het kosten? Blz. 150  
Taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid Blz. 151  
Taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 154  
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer Blz. 155  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 156  
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief Blz. 157  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 158  
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan Blz. 159  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 160  
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak Blz. 161  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 162  
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen Blz. 163  
Toezicht en handhaving ketenbeleid Blz. 164  
Evaluatie ketenbeleid Blz. 165  
Ketenbeleid Blz. 166  
Wildkamperen Blz. 167  
Gebruik burgernet en AED Blz. 168  
Gebruik burgernet en AED Blz. 169  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 170  
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen Blz. 171  
Wat mag het kosten? Blz. 172  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 173  
Wat mag het kosten? Blz. 174  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 175  
Cirkeldiagram lasten Blz. 176  
Cirkeldiagram baten Blz. 177  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 178  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 179  
Indicatoren Blz. 180  
Indicatoren Blz. 181  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 182  
Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle Blz. 183  
Taakveld 1 | Crisisbeheer en brandweer Blz. 184  
Taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid Blz. 185  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 186  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 187  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 188  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 189  
Beleidskader Blz. 190  
Beleidskader Blz. 191  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 192  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 193  
Taakveld 1 | Verkeer en vervoer Blz. 194  
Taakveld 1 | Verkeer en vervoer Blz. 195  
Wat willen we bereiken? Blz. 196  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 197  
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan Blz. 198  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28 Blz. 199  
Verbetering en verplaatsing op- en afritten a28 Blz. 200  
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg Blz. 201  
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg Blz. 202  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 203  
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ Blz. 204  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 205  
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst Blz. 206  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 207  
Aanpak onveilige verkeerssituaties Blz. 208  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 209  
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde Blz. 210  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde Blz. 211  
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde) Blz. 212  
Realisatie op- en afritten A28 Blz. 213  
Realisatie op- en afritten a28 Blz. 214  
Realisatie verandering spoorwegovergang Blz. 215  
Rapportage stand van zaken spoorwegovergang Gorterlaan Blz. 216  
Veranderen overgang middels realistische oplossing Blz. 217  
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst Blz. 218  
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek Blz. 219  
Carpoolplaats Staphorst Blz. 220  
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan Blz. 221  
Achthoevenweg Blz. 222  
Kanlaan Blz. 223  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 224  
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten Blz. 225  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 226  
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid Blz. 227  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 228  
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid Blz. 229  
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 230  
Gratis parkeren blijft gewaarborgd Blz. 231  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 232  
Parkeernorm 2.0 instellen Blz. 233  
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 234  
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren Blz. 235  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 236  
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels Blz. 237  
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland Blz. 238  
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid Blz. 239  
Wat mag het kosten? Blz. 240  
Taakveld 2 | Openbaar vervoer Blz. 241  
Taakveld 2 | Openbaar vervoer Blz. 242  
Wat willen we bereiken? Blz. 243  
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder Blz. 244  
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus Blz. 245  
Overleg komst NS-station Blz. 246  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 247  
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40 Blz. 248  
Wat mag het kosten? Blz. 249  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 250  
Wat mag het kosten? Blz. 251  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 252  
Cirkeldiagram lasten Blz. 253  
Cirkeldiagram baten Blz. 254  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 255  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 256  
Indicatoren Blz. 257  
Indicatoren Blz. 258  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 259  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 260  
Taakveld 1 | Verkeer en vervoer Blz. 261  
Taakveld 5 | Openbaar vervoer Blz. 262  
Programma 3 | Economie Blz. 263  
Programma 3 | Economie Blz. 264  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 265  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 266  
Beleidskader Blz. 267  
Beleidskader Blz. 268  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 269  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 270  
Taakveld 1 | Economische ontwikkeling Blz. 271  
Taakveld 1 | Economische ontwikkeling Blz. 272  
Wat willen we bereiken? Blz. 273  
Kennisdeling Blz. 274  
Kennisdeling Blz. 275  
Startende ondernemers Blz. 276  
Startende ondernemers Blz. 277  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 278  
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd Blz. 279  
Social return gemeente Blz. 280  
Participatieplaatsen realiseren Blz. 281  
Realiseren beschutte werkplekken Blz. 282  
Social return gemeente Blz. 283  
Werk als basis Blz. 284  
Werk als basis Blz. 285  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 286  
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen Blz. 287  
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg Blz. 288  
Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen Blz. 289  
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan Blz. 290  
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden Blz. 291  
In exploitatie nemen Oosterparallelweg Blz. 292  
Wat mag het kosten? Blz. 293  
Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 294  
Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 295  
Wat willen we bereiken? Blz. 296  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 297  
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel Blz. 298  
Aanleg glasvezel Blz. 299  
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk Blz. 300  
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’ Blz. 301  
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’ Blz. 302  
Wat mag het kosten? Blz. 303  
Taakveld 3 | Bedrijvenloket Blz. 304  
Taakveld 3 | Bedrijvenloket Blz. 305  
Wat willen we bereiken? Blz. 306  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 307  
Creëren veilige omgeving om te ondernemen Blz. 308  
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager Blz. 309  
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen Blz. 310  
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager) Blz. 311  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 312  
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers Blz. 313  
Wat mag het kosten? Blz. 314  
Taakveld 4 | Economische promotie Blz. 315  
Taakveld 4 | Economische promotie Blz. 316  
Wat mag het kosten? Blz. 317  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 318  
Wat mag het kosten? Blz. 319  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 320  
Cirkeldiagram lasten Blz. 321  
Cirkeldiagram baten Blz. 322  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 323  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 324  
Indicatoren Blz. 325  
Indicatoren Blz. 326  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 327  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 328  
Taakveld 1 | Economische ontwikkeling Blz. 329  
Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 330  
Taakveld 3 | Bedrijvenloket- en regelingen Blz. 331  
Taakveld 4 | Economische promotie Blz. 332  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 333  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 334  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 335  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 336  
Beleidskader Blz. 337  
Beleidskader Blz. 338  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 339  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 340  
Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs Blz. 341  
Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs Blz. 342  
Wat mag het kosten? Blz. 343  
Taakveld 2 | Onderwijshuisvesting Blz. 344  
Taakveld 2 | Onderwijshuisvesting Blz. 345  
Wat mag het kosten? Blz. 346  
Taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 347  
Taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 348  
Wat willen we bereiken? Blz. 349  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 350  
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs Blz. 351  
Overdracht schoolgebouwen Blz. 352  
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie Blz. 353  
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd Blz. 354  
Overleg met scholen over goede overdracht Blz. 355  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 356  
Handhaven combinatiefunctionaris Blz. 357  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 358  
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’ Blz. 359  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 360  
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid Blz. 361  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 362  
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg Blz. 363  
Wat mag het kosten? Blz. 364  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 365  
Wat mag het kosten? Blz. 366  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 367  
Cirkeldiagram lasten Blz. 368  
Cirkeldiagram baten Blz. 369  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 370  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 371  
Indicatoren Blz. 372  
Indicatoren Blz. 373  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 374  
Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen Blz. 375  
Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs Blz. 376  
Taakveld 2 | Onderwijshuisvesting Blz. 377  
Taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 378  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 379  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 380  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 381  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 382  
Beleidskader Blz. 383  
Beleidskader Blz. 384  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 385  
Nieuw beleid Blz. 386  
Taakveld 1 | Sportbeleid en activering Blz. 387  
Taakveld 1 | Sportbeleid en activering Blz. 388  
Wat willen we bereiken? Blz. 389  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 390  
Mogelijk maken van breedtesport Blz. 391  
Wat mag het kosten? Blz. 392  
Taakveld 2 | Sportaccomodaties Blz. 393  
Taakveld 2 | Sportaccomodaties Blz. 394  
Wat willen we bereiken? Blz. 395  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 396  
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening Blz. 397  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 398  
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties Blz. 399  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 400  
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC Blz. 401  
Verbetering accommodatie VV IJhorst Blz. 402  
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst Blz. 403  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 404  
Behoud zwembad Blz. 405  
Behoud Zwembad als basisvoorziening Blz. 406  
Wat mag het kosten? Blz. 407  
Taakveld 3 | Cultuurpresentatie Blz. 408  
Taakveld 3 | Cultuurpresentatie Blz. 409  
Wat mag het kosten? Blz. 410  
Taakveld 4 | Musea Blz. 411  
Taakveld 4 | Musea Blz. 412  
Wat willen we bereiken? Blz. 413  
Onafhankelijke museumboerderij Blz. 414  
Onafhankelijk museum Staphorst Blz. 415  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 416  
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij Blz. 417  
Wat mag het kosten? Blz. 418  
Taakveld 5 | Cultureel erfgoed Blz. 419  
Taakveld 5 | Cultureel erfgoed Blz. 420  
Wat willen we bereiken? Blz. 421  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 422  
Behouden dorpsgezicht monumenten Blz. 423  
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst Blz. 424  
Actief informeren bij wijzigingen Blz. 425  
Overleg met dienst Cultureel Erfgoed Blz. 426  
Vlaggen op kerktorens Blz. 427  
Vlaggen op de kerktorens Blz. 428  
Vlaggen vanaf de kerktorens Blz. 429  
Vlaggen vanaf de kerktorens Blz. 430  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 431  
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten Blz. 432  
Wat mag het kosten? Blz. 433  
Taakveld 6 | Media Blz. 434  
Taakveld 6 | Media Blz. 435  
Wat mag het kosten? Blz. 436  
Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie Blz. 437  
Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie Blz. 438  
Wat willen we bereiken? Blz. 439  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 440  
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten Blz. 441  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 442  
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie Blz. 443  
Aanleg fietspaden Blz. 444  
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten Blz. 445  
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden. Blz. 446  
Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal Blz. 447  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 448  
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme Blz. 449  
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein Blz. 450  
Aanpassing beleid Blz. 451  
Evaluatie maximum aantal A-evenementen Blz. 452  
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen Blz. 453  
Behouden Staphorstdagen Blz. 454  
Behouden Staphorstdagen Blz. 455  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 456  
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen Blz. 457  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 458  
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe Blz. 459  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 460  
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein Blz. 461  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 462  
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler Blz. 463  
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden Blz. 464  
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden Blz. 465  
Wat mag het kosten? Blz. 466  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 467  
Wat mag het kosten? Blz. 468  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 469  
Cirkeldiagram lasten Blz. 470  
Cirkeldiagram baten Blz. 471  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 472  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 473  
Indicatoren Blz. 474  
Indicatoren Blz. 475  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 476  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 477  
Taakveld 1 | Sportbeleid en activering Blz. 478  
Taakveld 2 | Sportaccomodaties Blz. 479  
Taakveld 3 | Cultuurpresentatie Blz. 480  
Taakveld 4 | Musea Blz. 481  
Taakveld 5 | Cultureel erfgoed Blz. 482  
Taakveld 6 | Media Blz. 483  
Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie Blz. 484  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 485  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 486  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 487  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 488  
Beleidskader Blz. 489  
Beleidskader Blz. 490  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 491  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 492  
Taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 493  
Taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 494  
Wat willen we bereiken? Blz. 495  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 496  
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen Blz. 497  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 498  
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders Blz. 499  
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden Blz. 500  
Faciliteren samenwerkingsverbanden Blz. 501  
Stimuleren WMO-raad Blz. 502  
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad Blz. 503  
Waarborgen contactfunctie Blz. 504  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 505  
Stimuleren rol mantelzorgers Blz. 506  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 507  
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt Blz. 508  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 509  
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers Blz. 510  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 511  
Duidelijkheid locatie dienstencentrum Blz. 512  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 513  
Helpende hand huwelijkstherapie Blz. 514  
Monitoren decentralisatiegelden Blz. 515  
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen Blz. 516  
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden Blz. 517  
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen Blz. 518  
Besluit verkopen voormalige bibliotheek Blz. 519  
Evalueren gebruik MCR Blz. 520  
Wat mag het kosten? Blz. 521  
Taakveld 2 | Wijkteams Blz. 522  
Taakveld 2 | Wijkteams Blz. 523  
Financiële tabel Blz. 524  
Taakveld 3 | Inkomensregelingen Blz. 525  
Taakveld 3 | Inkomensregelingen Blz. 526  
Wat willen we bereiken? Blz. 527  
Steuntje in de rug voor de ‘minima’ Blz. 528  
‘Steuntje in de rug voor de minima’ Blz. 529  
Wat mag het kosten? Blz. 530  
Taakveld 4 | Begeleide participatie Blz. 531  
Taakveld 4 | Begeleide participatie Blz. 532  
Financiële tabel Blz. 533  
Taakveld 5 | Arbeidsparticipatie Blz. 534  
Taakveld 5 | Arbeidsparticipatie Blz. 535  
Wat willen we bereiken? Blz. 536  
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten Blz. 537  
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo Blz. 538  
Uitvoering van participatiewet Blz. 539  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 540  
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering Blz. 541  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers Blz. 542  
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers Blz. 543  
Wat mag het kosten? Blz. 544  
Taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 545  
Taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 546  
Financiële tabel Blz. 547  
Taakveld 7.1. | Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 548  
Taakveld 7.1. | Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 549  
Wat willen we bereiken? Blz. 550  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 551  
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente Blz. 552  
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ Blz. 553  
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp Blz. 554  
Kostenreductie vervoersstromen Blz. 555  
Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam. Blz. 556  
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil Blz. 557  
Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning Blz. 558  
WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen Blz. 559  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 560  
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg Blz. 561  
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden Blz. 562  
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden Blz. 563  
Wat mag het kosten? Blz. 564  
Taakveld 7.2. | Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 565  
Taakveld 7.2. | Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 566  
Wat willen we bereiken? Blz. 567  
Behoud jeugdwerker Blz. 568  
Behoud jeugdwerker Blz. 569  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 570  
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek Blz. 571  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 572  
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening Blz. 573  
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg Blz. 574  
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd Blz. 575  
Inkoop benodigde zorg Blz. 576  
Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod Blz. 577  
Goede afstemming tussen de diverse partijen Blz. 578  
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy Blz. 579  
Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten) Blz. 580  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 581  
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet Blz. 582  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 583  
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’ Blz. 584  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 585  
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd Blz. 586  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 587  
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon Blz. 588  
Wat mag het kosten? Blz. 589  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 590  
Wat mag het kosten? Blz. 591  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 592  
Cirkeldiagram lasten Blz. 593  
Cirkeldiagram baten Blz. 594  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 595  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 596  
Indicatoren Blz. 597  
Indicatoren Blz. 598  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 599  
Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel Blz. 600  
Uitvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsselland (BVO) te Zwolle Blz. 601  
Taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 602  
Taakveld 2 | Wijkteams Blz. 603  
Taakveld 3 | Inkomensregelingen Blz. 604  
Taakveld 4 | Begeleide participatie Blz. 605  
Taakveld 5 | Arbeidsparticipatie Blz. 606  
Taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 607  
Taakveld 7.1 | Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 608  
Taakveld 7.2 | Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 609  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 610  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 611  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 612  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 613  
Beleidskader Blz. 614  
Beleidskader Blz. 615  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 616  
Taakveld 4 | Milieu/duurzaamheid Blz. 617  
Taakveld 1 | Volksgezondheid Blz. 618  
Taakveld 1 | Volksgezondheid Blz. 619  
Financiële tabel Blz. 620  
Taakveld 2 | Riolering Blz. 621  
Taakveld 2 | Riolering Blz. 622  
Wat willen we bereiken? Blz. 623  
Opstellen GRP Blz. 624  
Opstellen GRP Blz. 625  
Wat mag het kosten? Blz. 626  
Taakveld 3 | Afval Blz. 627  
Taakveld 3 | Afval Blz. 628  
Wat willen we bereiken? Blz. 629  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 630  
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen Blz. 631  
Rekening houden vervolgtraject buitengebied Blz. 632  
Wat mag het kosten? Blz. 633  
Taakveld 4 | Milieubeheer Blz. 634  
Taakveld 4 | Milieubeheer Blz. 635  
Wat willen we bereiken? Blz. 636  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 637  
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie Blz. 638  
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie Blz. 639  
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie Blz. 640  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 641  
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten Blz. 642  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 643  
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen Blz. 644  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 645  
Actualiseren geuremissiekaart Blz. 646  
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid Blz. 647  
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst Blz. 648  
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies Blz. 649  
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan Blz. 650  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 651  
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Blz. 652  
Wat mag het kosten? Blz. 653  
Taakveld 5 | Begraafplaatsen Blz. 654  
Taakveld 5 | Begraafplaatsen Blz. 655  
Wat willen we bereiken? Blz. 656  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 657  
Renovatie begraafplaats Staphorst Blz. 658  
Wat mag het kosten? Blz. 659  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 660  
Wat mag het kosten? Blz. 661  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 662  
Cirkeldiagram lasten Blz. 663  
Cirkeldiagram baten Blz. 664  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 665  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 666  
Indicatoren Blz. 667  
Indicatoren Blz. 668  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 669  
GGD IJsselland te Zwolle Blz. 670  
N.V. Rova te Zwolle Blz. 671  
Taakveld 1 | Volksgezondheid Blz. 672  
Taakveld 2 | Riolering Blz. 673  
Taakveld 3 | Afval Blz. 674  
Taakveld 4 | Milieubeheer Blz. 675  
Taakveld 5 | Begraafplaatsen Blz. 676  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 677  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 678  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 679  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 680  
Beleidskader Blz. 681  
Beleidskader Blz. 682  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 683  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 684  
Taakveld 1 | Ruimtelijke ordening Blz. 685  
Taakveld 1 | Ruimtelijke ordening Blz. 686  
Wat willen we bereiken? Blz. 687  
Verbetering dienstverlening Blz. 688  
Verbetering dienstverlening Blz. 689  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 690  
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening Blz. 691  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 692  
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving Blz. 693  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 694  
Opstellen structuurvisie buitengebied Blz. 695  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 696  
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening Blz. 697  
Wat mag het kosten? Blz. 698  
Taakveld 2 | Grondexploitatie Blz. 699  
Taakveld 2 | Grondexploitatie Blz. 700  
Wat willen we bereiken? Blz. 701  
Afronden project de Slagen Blz. 702  
Afronden project de Slagen Blz. 703  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 704  
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen Blz. 705  
Wat mag het kosten? Blz. 706  
Taakveld 3 | Wonen en bouwen Blz. 707  
Taakveld 3 | Wonen en bouwen Blz. 708  
Wat willen we bereiken? Blz. 709  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 710  
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties Blz. 711  
Actualisatie woonvisie Blz. 712  
Actualisatie woonvisie Blz. 713  
Afronden project Ruilverkaveling Blz. 714  
Afronden project ruilverkaveling Blz. 715  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 716  
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing Blz. 717  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 718  
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg Blz. 719  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 720  
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad Blz. 721  
Opstellen nieuw beleid Blz. 722  
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties Blz. 723  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 724  
Benutten van status plattelandswoning Blz. 725  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 726  
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels Blz. 727  
Herziening Saneringsbeleid Blz. 728  
Herziening saneringsbeleid Blz. 729  
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw Blz. 730  
Evaluatie huidige startersleningen Blz. 731  
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers Blz. 732  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 733  
Aanleg speelveld in de Slagen Blz. 734  
Wat mag het kosten? Blz. 735  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 736  
Wat mag het kosten? Blz. 737  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 738  
Cirkeldiagram lasten Blz. 739  
Cirkeldiagram baten Blz. 740  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 741  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 742  
Indicatoren Blz. 743  
Indicatoren Blz. 744  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 745  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 746  
Taakveld 1 | Ruimtelijke ordening Blz. 747  
Taakveld 2 | Grondexploitatie Blz. 748  
Taakveld 3 | Wonen en bouwen Blz. 749  
Programma 9 | Overhead Blz. 750  
Programma 9 | Overhead Blz. 751  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 752  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 753  
Beleidskader Blz. 754  
Beleidskader Blz. 755  
Nieuw beleid per taakveld Blz. 756  
Nieuw beleid Blz. 757  
Taakveld P | Personeel Blz. 758  
Taakveld P | Personeel Blz. 759  
Wat willen we bereiken? Blz. 760  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 761  
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid Blz. 762  
Evaluatie reorganisatie Blz. 763  
Evaluatie reorganisatie Blz. 764  
Financiële tabel Blz. 765  
Taakveld I | Informatievoorziening Blz. 766  
Taakveld I | Informatievoorziening Blz. 767  
Financiële tabel Blz. 768  
Taakveld O | Organisatie Blz. 769  
Taakveld O | Organisatie Blz. 770  
Wat willen we bereiken? Blz. 771  
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies Blz. 772  
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld Blz. 773  
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg Blz. 774  
Implementatie NUP Blz. 775  
Implementatie NUP Blz. 776  
Opstellen informatieveiligheidsbeleid Blz. 777  
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag Blz. 778  
Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid Blz. 779  
Invoering BGT Blz. 780  
Optimalisering bestanden Blz. 781  
Registratie en uitwisseling SVB - BGT Blz. 782  
Het uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 783  
Uitstralen van identiteit van Staphorst Blz. 784  
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding Blz. 785  
Opstellen beleidsnotitie Blz. 786  
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit Blz. 787  
Waar mogelijk SROI Blz. 788  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 789  
Constructieve houding ambtelijke organisatie Blz. 790  
Financiële tabel Blz. 791  
Taakveld F | Financiën Blz. 792  
Taakveld F | Financiën Blz. 793  
Wat willen we bereiken? Blz. 794  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 795  
Doorontwikkeling P&C cyclus Blz. 796  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 797  
Versterken kaderstellende Raad Blz. 798  
Herziening financiële verordening Blz. 799  
Herziening financiële verordening Blz. 800  
Financiële tabel Blz. 801  
Taakveld A | Algemene/Interne zaken Blz. 802  
Taakveld A | Algemene/Interne zaken Blz. 803  
Financiële tabel Blz. 804  
Taakveld C | Communicatie Blz. 805  
Taakveld C | Communicatie Blz. 806  
Wat willen we bereiken? Blz. 807  
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 808  
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn Blz. 809  
Visie op dienstverlening Blz. 810  
Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’ Blz. 811  
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 812  
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden Blz. 813  
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers Blz. 814  
Beleidsnota Burgerparticipatie Blz. 815  
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers Blz. 816  
Wijk- en dorpsraden faciliteren Blz. 817  
Creëren van Kennistafels Blz. 818  
Creëren van Kennistafels Blz. 819  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 820  
Communicatievisie ontwikkelen Blz. 821  
Financiële tabel Blz. 822  
Taakveld H | Huisvesting Blz. 823  
Taakveld H | Huisvesting Blz. 824  
Financiële tabel Blz. 825  
Taakveld M | Materieel openbare werken Blz. 826  
Taakveld M | Materieel openbare werken Blz. 827  
Financiële tabel Blz. 828  
Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 829  
Wat mag het kosten? Blz. 830  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2016 Blz. 831  
Cirkeldiagram lasten Blz. 832  
Cirkeldiagram baten Blz. 833  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 834  
Nieuw beleid / Investeringen 2017 Blz. 835  
Indicatoren Blz. 836  
Indicatoren Blz. 837  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 838  
Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten Blz. 839  
Taakveld P | Personeel Blz. 840  
Taakveld I | Informatievoorziening Blz. 841  
Taakveld O | Organisatie Blz. 842  
Taakveld F | Financiën Blz. 843  
Taakveld A | Algemene/ Interne Zaken Blz. 844  
Taakveld C | Communicatie Blz. 845  
Taakveld H | Huisvesting Blz. 846  
Taakveld M | Materieel Openbare Werken Blz. 847  
Toelichtende hoofdstukken Blz. 848  
Toelichtende hoofdstukken Blz. 849  
08 | Dekkingsplan Blz. 850  
1 | Dekkingsplan begroting 2017 - 2020 Blz. 851  
2 | Nieuw beleid Blz. 852  
3 | Belastingvoorstellen 2017 Blz. 853  
09 | Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen Blz. 854  
1 | Algemene uitkering (Mei-circulaire) 2016 Blz. 855  
2 | Reserves Blz. 856  
3 | Rentebeleid/ lijst van investeringen Blz. 857  
4 | Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming Blz. 858  
5 | Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en) Blz. 859  
10 | Financiële toelichting op de begroting Blz. 860  
Presentatie Blz. 861  
Overzicht incidentele lasten en baten per programma Blz. 862  
Paragrafen Blz. 863  
Paragrafen Blz. 864  
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 865  
Inleiding op de paragraaf Blz. 866  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2017 Blz. 867  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 868  
C | Risicobeheersing Blz. 869  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 870  
Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 871  
Inleiding op de paragraaf Blz. 872  
Wegenbeheer Blz. 873  
Rioolbeheer Blz. 874  
Waterbeheer Blz. 875  
Groenbeheer Blz. 876  
Gebouwenbeheer Blz. 877  
Paragraaf 3 | Financiering Blz. 878  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 879  
1 | Uitgangspunten financieringsfunctie Blz. 880  
Uitvoering financieringsfunctie Blz. 881  
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering Blz. 882  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 883  
Vastgoed Blz. 884  
Communicatie Blz. 885  
Personeel | HRM Blz. 886  
Financiën Blz. 887  
Beheerkosten Blz. 888  
Paragraaf 5 | Verbonden partijen Blz. 889  
1 | Algemeen Blz. 890  
2 | Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen Blz. 891  
3 | Bestaande verbonden partijen Blz. 892  
Paragraaf 6 | Grondbeleid Blz. 893  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 894  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 895  
Nog niet in exploitatie genomen gronden toekomstige bestemmingsplannen Blz. 896  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 897  
Paragraaf 7 | Lokale heffingen Blz. 898  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 899  
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 900  
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 901  
3 | Rioolheffing/-aansluitbijdrage Blz. 902  
4 | Forensenbelasting Blz. 903  
5 | Toeristenbelasting Blz. 904  
6 | Marktgelden/standplaatsvergunningen Blz. 905  
7 | Begraafrechten Blz. 906  
8 | Hondenbelasting Blz. 907  
Overige heffingen / leges Blz. 908  
Paragraaf 8 | Sociaal domein Blz. 909  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 910  
A | Decentralisatie WMO Blz. 911  
B | Decentralisatie jeugd Blz. 912  
C | Decentralisatie participatiewet Blz. 913  
D | Risico's Blz. 914  
E | Reserve sociaal domein Blz. 915  
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud