Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Het nieuwe Beleidsplan gaat over alle VTH-taken van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De wettelijke basis hiervoor is gelegen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro), de Drank- en Horecawet en de op deze wetten gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Het beschrijft de wijze waarop de gemeente wenst te sturen op naleving van de vastgestelde regels en welke prioriteiten zij daarbij heeft. Zo worden kaders geschetst waarbinnen ambtenaren van de gemeente voorlichting geven, vergunningen verlenen, toezicht houden en corrigerend optreden bij geconstateerde overtredingen. Het beleid is vooral kaderstellend voor de gemeente zelf.

Daarnaast heeft de gemeente haar eigen beleidsregels ten aanzien van de leefomgeving die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening, de bestemmingsplannen, de beheer verordening, het ontheffingen- beleid en het welstandsbeleid.Toelichting

G
Kwaliteit

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH 

08-05-2017

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH 


03-03-2017

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH 


03-11-2016

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH 


15-09-2016

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH 


28-04-2016

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan


R
Tijd

Vanwege veelheid aan complexe dossiers/vorming OD en andere interne projecten is er niet de benodigde tijd beschikbaar geweest om dit beleidsplan te begeleiden en op de gewenst datum te laten starten.

O
Geld

Door impact van EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH is er meer geld (externe uren) nodig deze wijzigingen door te voeren.