Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling P&C cyclus

Doorontwikkeling P&C cyclus

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2015

We gaan onderzoeken op welke wijze we de kaders en doelen in de begroting ‘Smart’ kunnen maken. Tevens willen we de leesbaarheid in de bestuursrapportage en jaarrekening inzichtelijker maken door   toepassing van het ‘dashboard-/ stoplichtmodel’. Het gebruik van een managementinformatiesysteem met een mogelijke koppeling naar het financiële pakket zal onderzocht worden. Hierbij zullen de adviezen van de VNG over vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) meegenomen worden:

  • Handhaaf de vrije programma-indeling en maak een vaste indeling van de productenraming die tevens de functionele indeling vervangt.
  • Gemeenten  bepalen  samen  eenindicatorenset  die  alle  gemeenten  in  debegroting  en  jaarrekening  opnemen. De indicatoren worden aan de nieuwe producten gekoppeld.
  • Schrijf in het BBV een basis-set van financiële kengetallen die alle gemeenten opnemen. College en raad ontwikkelen samen eigen normen hiervoor.

Ten slotte zullen wij ons oriënteren op mogelijkheden om uw raad de financiële (beleids)informatie digitaal beschikbaar te stellen.Toelichting

G
Kwaliteit

De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. De financiële verordening is gewijzigd en zal voor het zomerreces worden behandeld in de Raad. Daarnaast is de LTA ontwikkeld en werkt de agendacommissie hiermee.  Tot slot zal er een auditcommissie worden ingesteld ter vervanging van de huidige commissie onderzoek jaarrekening en de afstemmingscommissie.  De raad zal vervolgens middels een presentatie op de hoogte worden gesteld van de bereikte resultaten en op welke wijze zij de informatie tot zich krijgen. Denk hierbij aan  de voortgang over investeringen, beleidsactiviteiten en de budgetten gedurende het jaar welke via Pepperflow te raadplegen zijn.

  

08-05-2017

De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. De financiële verordening is gewijzigd en zal voor het zomerreces worden behandeld in de Raad. Daarnaast is de LTA ontwikkeld en werkt de agendacommissie hiermee.  Tot slot zal er een auditcommissie worden ingesteld ter vervanging van de huidige commissie onderzoek jaarrekening en de afstemmingscommissie.  De raad zal vervolgens middels een presentatie op de hoogte worden gesteld van de bereikte resultaten en op welke wijze zij de informatie tot zich krijgen. Denk hierbij aan  de voortgang over investeringen, beleidsactiviteiten en de budgetten gedurende het jaar welke via Pepperflow te raadplegen zijn.

  


24-03-2017

De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. Begroting 2017 volgens nieuwe BBV voorschriften is digitaal te raadplegen, ook is de begrotingsapp 2017 gereed voor de burgers.  Middels de raadsinformatiebrief van december is de Raad op de hoogte gesteld wat er afgelopen periode is bereikt en welke onderdelen nog ontwikkeld zullen gaan worden. Op dit moment vindt er een update plaats van de financiële verordening en wordt in overleg met de agendacommissie de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van de Lange Termijn Agenda. 

  


03-03-2017

De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. Begroting 2017 volgens nieuwe BBV voorschriften is digitaal te raadplegen, ook is de begrotingsapp 2017 gereed voor de burgers.  Middels de raadsinformatiebrief van december is de Raad op de hoogte gesteld wat er afgelopen periode is bereikt en welke onderdelen nog ontwikkeld zullen gaan worden.


31-10-2016

De doorontwikkeling van de P&C cyclus heeft geleid tot een digitale zomernota., begrotingsapp voor de burgers en digitale begroting 2016.  De begroting 2017 is ontwikkeld volgens stramien van de nieuwe BBV voorschriften. Dit heeft plaatsgevonden  door het beschikbaar stellen van het boekwerk aan de Raad. Op dit moment wordt er gewerkt om ook in Pepperflow de begroting gereed te maken. Vervolgens zal ook gekeken gaan worden op welke wijze de financiële verordening aangepast dient te worden. Tevens wordt gekeken in hoeverre de comm. onderzoek jaarrekening en afstemmingscomm samengevoegd kunnen worden tot 1 nieuwe auditcommissie.


19-09-2016

De doorontwikkeling van de P&C cyclus heeft geleid tot een digitale zomernota., begrotingsapp voor de burgers en digitale begroting 2016.  De begroting 2017 zal ontwikkeld worden volgens stramien van de nieuwe BBV voorschriften. Dit zal in 1e instantie plaatsvinden  door het beschkbaar stellen van het boekwerk aan de Raad, daarna zal deze ook in Pepperflow worden ingebracht ( periode oktober-december 2016) . Vervolgens zal ook gekeken gaan worden op welke wijze de financiële verordening aangepast dient te worden.


02-05-2016

De oorspronkelijke P&C cyclus is gewijzigd door invoering van een zomernota. Deze vervangt de  1e en 2e bestuursrapportage en de kadernota. Tevens is er een Management Informatie Systeem  aangeschaft waardoor de kaderstellende en controlerende rol van de Raad versterkt wordt.   De Raad is geïnformeerd over de werking van de controlerende rol dmv een presentatie tijdens de informerende bijeenkomst op di 26 april 2016.


R
Tijd

Oorspronkelijk de bedoeling dat dit eind 2015 gerealiseerd zou zijn. Dit zal doorlopen tot 2e helft 2017.

O
Geld

Voor de inrichting van het management informatie systeem is een krediet beschikbaar gesteld ad € 50.000,

Het krediet is verbruikt, er is nog een klein bedrag aan consultancyuren benodigd ad € 4.000-€ 5.000