Programma 9 | Overhead

Inhoud

Programma 9 | Overhead

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Beleidsactiviteiten

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Beleidsactiviteiten

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Beleidsactiviteiten

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Beleidsactiviteiten

Financiële stand van zaken taakveld P | Personeel

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.690 2.500 250 2.750 943 3.694
Baten -44 0 0 0 0 0
Resultaat -1.646 -2.500 -250 -2.750 -943 -3.694

Financiële stand van zaken taakveld I | Informatievoorziening

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.368 662 0 662 146 808
Baten -201 -56 0 -56 0 -56
Resultaat -1.167 -606 0 -606 -146 -752

Financiële stand van zaken taakveld O | Organisatie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 222 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -222 0 0 0 0 0

Financiële stand van zaken taakveld F | Financiën

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 847 39 0 39 0 39
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -847 -39 0 -39 0 -39

Financiële stand van zaken taakveld A | Algemene/ interne zaken

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.096 213 0 213 16 229
Baten -13 -17 0 -17 0 -17
Resultaat -1.084 -196 0 -196 -16 -212

Financiële stand van zaken taakveld C | Communicatie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 676 110 50 160 0 160
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -676 -110 -50 -160 0 -160

Financiële stand van zaken taakveld H | Huisvesting

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 370 340 12 352 0 352
Baten -25 -10 0 -10 0 -10
Resultaat -345 -330 -12 -342 0 -342

Financiële stand van zaken taakveld M | Materieel openbare werken

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 422 303 36 339 17 356
Baten -187 0 0 0 0 0
Resultaat -235 -303 -36 -339 -17 -356

Omschrijving begrotingswijzigingen

 

1e begrotingswijziging doorontwikkelen organisatie € 250.000
  aanpassing huisstijl € 50.000
  vervanging koffiezet automaten € 12.000
  kipper (3-zijdig) t.b.v. mini-tractor € 7.000
  calamiteiten aanhanger € 10.000
  kapitaallasten aanschaf pick-up bus, 2 elektrische voertuigen, container bak vrachtauto en veegzuig-combinatie  € 19.000
  Totaal € 348.000

 

Financiële samenvatting programma 9

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 6.693 4.169 348 4.517 1.123 5.639
Baten -470 -83 0 -83 0 -83
Resultaat -6.223 -4.086 -348 -4.434 -1.123 -5.556
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud