Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inhoud

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Beleidsactiviteiten

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Beleidsactiviteiten

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Beleidsactiviteiten

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Beleidsactiviteiten

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Aanleg speelveld in de Slagen

Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Ruimtelijke ordening

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 569 473 0 473 -10 463
Baten -153 -129 0 -129 28 -101
Resultaat -416 -344 0 -344 -18 -362

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Grondexploitatie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 7.182 3.301 0 3.301 0 3.301
Baten -9.733 -3.182 0 -3.182 0 -3.182
Resultaat 2.551 -119 0 -119 0 -119

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Wonen en bouwen

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.215 691 260 951 0 951
Baten -1.244 -666 0 -666 0 -666
Resultaat 28 -25 -260 -285 0 -285

Omschrijving begrotingswijzigingen

 1e begrotingswijziging  structuur/omgevingsvergunning  € 60.000
 2e begrotingswijziging  EPOS jaarschijf 2017  € 200.000
   Totaal  € 260.000

Financiële samenvatting programma 8

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 8.967 4.464 260 4.724 -10 4.714
Baten -11.130 -3.976 0 -3.976 28 -3.948
Resultaat 2.163 -488 -260 -748 -18 -766
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud