Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Inhoud

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Beleidsactiviteiten

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Volksgezondheid

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 794 839 27 865 0 865
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -794 -839 -27 -865 0 -865

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Riolering

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.460 1.263 54 1.317 0 1.317
Baten -1.597 -1.567 0 -1.567 -50 -1.617
Resultaat 137 305 -54 250 50 300

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Afval

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.273 1.266 0 1.266 -100 1.166
Baten -1.523 -1.438 0 -1.438 94 -1.344
Resultaat 250 172 0 172 6 178

Financiële stand van zaken taakveld 4 | Milieubeheer

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.009 793 0 793 40 833
Baten -27 -26 0 -26 0 -26
Resultaat -981 -767 0 -767 -40 -807

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Begraafplaatsen

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 460 259 0 259 0 259
Baten -296 -251 0 -251 0 -251
Resultaat -164 -9 0 -9 0 -9

Omschrijving begrotingswijzigingen

 

1e begrotingswijziging kapitaallasten investeringen riolering 2017 € 54.142
3e begrotingswijziging uitvoering ketenbeleid € 26.590
  Totaal € 80.732

Financiële samenvatting programma 7

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 4.996 4.420 81 4.501 -60 4.441
Baten -3.443 -3.282 0 -3.282 44 -3.238
Resultaat -1.552 -1.138 -81 -1.219 16 -1.203
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud