Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Inhoud

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad ‘De broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds aangenomen plannen.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Beleidsactiviteiten

Onafhankelijke museumboerderij

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Beleidsactiviteiten

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Sportbeleid en activering

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 169 117 0 117 0 117
Baten -29 0 0 0 0 0
Resultaat -141 -117 0 -117 0 -117

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Sportaccomodaties

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.719 1.234 0 1.234 0 1.234
Baten -156 -141 0 -140 0 -140
Resultaat -1.563 -1.093 0 -1.094 0 -1.094

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Cultuurpresentatie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 64 76 0 76 0 76
Baten -6 -5 0 -5 0 -5
Resultaat -58 -71 0 -71 0 -71

Financiële stand van zaken taakveld 4 | Musea

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 50 50 0 50 0 50
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -50 -50 0 -50 0 -50

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Cultureel erfgoed

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 17 72 0 72 0 72
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -17 -72 0 -72 0 -72

Financiële stand van zaken taakveld 6 | Media

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 345 433 0 433 0 433
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -345 -433 0 -433 0 -433

Financiële stand van zaken taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.344 1.068 163 1.231 25 1.256
Baten -35 -18 0 -18 0 -18
Resultaat -1.309 -1.051 -163 -1.214 -25 -1.239

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging uitvoering landschapsplan houtsingelproject € 50.000
  opstellen groenbeleidsbestekken € 15.000
  materieel onkruidbestrijding € 12.000
  boomveiligheidsinspectie 2017 € 40.000
  kappen 320 bomen i.v.m. essentak.sterfte € 21.500
4e begrotingswijziging particulier bomenbeleid € 24.500
  Totaal €163.000

 

Financiële samenvatting programma 5

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 3.709 3.051 163 3.214 25 3.239
Baten -225 -163 0 -163 0 -163
Resultaat -3.483 -2.887 -163 -3.051 -25 -3.076
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud