Programma 4 | Onderwijs

Inhoud

Programma 4 | Onderwijs

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 0 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat 0 0 0 0 0 0

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Onderwijshuisvesting

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.187 658 0 658 0 658
Baten -26 -22 0 -22 0 -22
Resultaat -1.161 -636 0 -636 0 -636

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 921 917 0 917 67 984
Baten -249 -240 0 -240 -76 -316
Resultaat -672 -677 0 -677 9 -668

Omschrijving begrotingswijzigingen

Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest voor programma 4 | Onderwijs

Financiële samenvatting programma 4

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 2.108 1.576 0 1.576 67 1.643
Baten -276 -262 0 -262 -76 -338
Resultaat -1.833 -1.314 0 -1.314 9 -1.305
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud