Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Inhoud

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

Beleidsactiviteiten

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Bestuur

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.489 1.282 0 1.282 19 1.301
Baten -69 -54 0 -54 0 -54
Resultaat -1.420 -1.229 0 -1.229 -19 -1.248

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Burgerzaken

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 607 404 10 414 0 414
Baten -311 -292 0 -292 0 -292
Resultaat -296 -112 -10 -122 0 -122

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Treasury

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 2.444 13 0 13 63 77
Baten -739 -540 0 -540 -19 -559
Resultaat -1.704 527 0 527 -44 482

Financiële stand van zaken taakveld 6.1 | OZB woningen

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 546 157 0 157 15 172
Baten -1.441 -1.412 0 -1.412 0 -1.412
Resultaat 895 1.255 0 1.255 -15 1.240

Financiële stand van zaken taakveld 6.2 | OZB niet-woningen

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 0 24 0 24 0 24
Baten -1.207 -1.242 0 -1.242 0 -1.242
Resultaat 1.207 1.218 0 1.218 0 1.218

Financiële stand van zaken taakveld 6.4 | Belastingen overig

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 12 7 0 7 0 7
Baten -53 -52 0 -52 0 -52
Resultaat 40 45 0 45 0 45

Financiële stand van zaken taakveld 7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 -18.589 -18.589 -497 -19.086
Resultaat 0 18.589 18.589 497 19.086

Financiële stand van zaken taakveld 8 | Overige baten en lasten

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 11.929 645 -118 527 32 559
Baten -16.998 0 0 0 0 0
Resultaat 5.069 -645 118 -527 -32 -559

Financiële stand van zaken taakveld 10 | Mutatie reserves.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 4.611 0 0 0 0 0
Baten -2.642 -2.955 -862 -3.817 0 -3.817
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.969 2.955 862 3.817 0 3.817
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Stortingen 0 1.071 -20 1.051 127 1.178
Onttrekkingen 0 0 0 0 153 153
Mutaties reserves 0 -1.071 20 -1.051 -280 -1.330
Gerealiseerd resultaat -1.969 1.884 882 2.766 -280 2.487

Omschrijving begrotingswijzigingen

 

1e begrotingswijziging Krediet voor aanschaf stemmachines € 10.000
  Onvoorziene uitgaven - investeringen en moties € 47.695- 
2e begrotingswijziging Epos jaarschijf 2017 € 40.000-
3e begrotingswijziging Uitvoering ketenbeleid € 29.840-
  Totaal €107.535-

 

Financiële samenvatting programma 0

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 21.353 2.533 -108 2.426 129 2.555
Baten -44.631 -25.218 -862 -26.080 -597 -26.677
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 23.278 22.685 970 23.654 468 24.122
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Stortingen 0 1.071 -20 1.051 127 1.178
Onttrekkingen 0 0 0 0 153 153
Mutaties reserves 0 -1.071 20 -1.051 -280 -1.330
Gerealiseerd resultaat 23.278 21.614 990 22.603 188 22.792
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud