Nadere uitwerking financiën

Inhoud

1 | Uitgangspunten bij begroting

 

Uitgangspunten: 2018 2019 2020 2021
Aantal inwoners: toename (gemiddeld met +100 inwoners) 16.800 16.900 17.000 17.100
Aantal woningen: toename stijging per jaar met 30 woningen    6.050 6.080 6.110 6.140
Stijging kostendekkende gemeentelijke heffingen:
- Rioolheffing
- Afvalstoffenheffing: vast-recht gedeelte

 

-

 

-

 

-

 

-

Stijging gemeentelijke heffingen/belastingen met inflatiecorrectie 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 
Loonkosten stijging (0,5% premie + 1,0% verhoging) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Prijsniveau:
Geen verhoging ter compensatie van inflatie m.u.v. aangegane contracten

       

 

2 | Dekkingsvoorstel

Begroting 2018 Meerjarenraming 2019 - 2021 x €1.000
2019 2020 2021
Dekking Concept-begrotingstekort € 114.000 tekort € 115 tekort € 117 tekort € 119
Uitvoering EPOS: besparing 2018 - 1 fte
Idem: besparing 2019 - 0,5 fte
€ 69.000  
Door college nog nader aan te wijzen €45.000  
Totaal € 114.000
  € 0

TOELICHTING
Begroting 2018

De uitkomst van de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021  moet worden opgevat als een primitieve uitkomst.
Dit omdat niet alle analyses en checks zijn uitgevoerd. Ondanks dit voorbehoud  kan deze uitkomst als voldoende 'hard' worden aangemerkt. Ons college stelt zich ten doel om dit tekort op te heffen en voor 2018  - 2021 een reëel en sluitende begroting en meerjarenraming aan te bieden.


Meerjarenraming 2019 - 2021
De onzekerheid wat betreft de uitkomsten bij de meerjarenraming zijn groter. De uitkomst zoals in deze zomernota gepresenteerd is uitsluitend gebaseerd op een doorberekening met 1,5%. Diverse aanpassingen  en doorrekeningen moeten nog worden uitgevoerd. 

 

3 | Criteria (belangrijkste) toezichthouder

De toezichthouder (provincie Overijssel) toetst de begroting 2018 van de gemeente Staphorst. Het belangrijkste toetsingscriterium: moet voldoen aan  structureel en reëel evenwicht.

Structureel evenwicht: de structurele baten dekken ieder jaar de structurele lasten.
Reëel evenwicht: de geraamde bedragen zijn geloofwaardig. Oftewel: volledig, realistisch en haalbaar.

Eén van de toetsingscriteria is dat de mei-circulaire in de begroting moet zijn verwerkt. In  het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitkomsten van de mei-circulaire 2017.

4 | Lijst van investeringen: Investeringen met maatschappelijk nut

De beleidslijn voor het financieel dekken van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is dat deze eenmalig werden gedekt uit een reserve; meestal reserve zonder bestemming. Deze eenmalige dekking gaf een structureel voordeel omdat er dan geen sprake is van kapitaallasten. 
Deze investeringen dienen met ingang van 2017 verplicht te worden geactiveerd. Consequenties is dat er nieuwe  structurele dekkingsmiddelen voor moeten worden aangewezen. Op basis van de nota waardering & afschrijving is besloten  dat de kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de gevormde reserve “kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut”.
Hierdoor wijzigt het huidige financiële (dekkings)beleid niet. Wel brengt dit extra administratieve werkzaamheden met zich mee.   
 

5 | Reservepositie

De reserves die niet 'beclaimed' zijn (waar niet een bestemming voor is aangewezen) zijn:

Omschrijving reserve stand
31-12-2016
als dekkingsmiddel aangewezen t/m zomernota 2017 nog vrij beschikbaar
Reserve zonder bestemming 8.023.000 7.855.000 168.000
Reserve grondexploitatie
n.b. minimaal noodzakelijke ondergrens aan te houden:
30% van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
9.678.000 4.703.000 4.975.000
Reserve volkshuisvesting 1.609.000 447.000 1.162.000
Totaal 19.310.000 13.005.000 6.305.000

                                                                                                              

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud