Meicirculaire

Inhoud

Jaar 2016 + 2017 en (meerjaren)raming 2018 - 2021

Inleiding
De mei-circulaire 2017 heet beleidsarm omdat na de verkiezingen van 15 maart er nog geen nieuw kabinet is. Ruimte vragende plannen op macro-niveau en doorwerken in het Gemeentefonds  zoals klimaat en defensie zullen op zijn vroegst verwerkt worden in de komende Miljoenennota  die in september 2017 uitkomt. Wat nu over blijft zijn mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering als bij het sociaal domein.

Samenvatting uitkomsten
a. Accressen
Begrip accres
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Zie inleiding. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.

Jaar 2016
De afrekening van het accres 2016 is voordelig, een plus van €  19.000. De rijksuitgaven waren sinds september 2016 per saldo hoger dan gedacht.

Jaar 2016/2017
De afrekening van het BTW-CompensatieFonds 2016 is nadelig, een min van macro € 53 milj.  Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd. De verrekening vindt plaats in 2017.

Jaar 2017
Het accres 2017 is hoger ten opzichte van de mei-circulaire 2016, per saldo € 400.000. Dit is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP

€ 200.000), een 2-tal nieuwe decentralisatie-uitkeringen €  130.000 en diverse positieve bijstellingen: € 70.000.

Jaar 2018 - 2021
De (meerjaren-) uitkomsten van de A.U. (algemene uitkering) uit het gemeentefonds zijn voor Staphorst positiever ten opzichte van de ramingen in gemeentebegroting 2017:

Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Algemene uitkering € 13.998.000 € 14.324.000 € 14.671.000 € 14.967.000

Stijging ten opzichte van de meerjarenraming 2018 t/m 2020 in de begroting 2017 

+ € 762.000 + € 882.000 + € 957.000 + € 1.040.000

Stijging ten opzichte van het jaar 2017 op basis mei-circulaire 2016  (afgerond: € 12.900.00)

+ €  1.099.000 + 1.436.900 + €  1.771.000 +  €  2.067.000

b. Sociaal domein
De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. Er zijn signalen dat het niet eerder dan 2020 kan plaatsvinden en de overheveling helemaal niet door gaat maar dat de integratie-uitkering*1) de vorm van een decentralisatie-uitkering*2) zal aannemen. De macrobudgetten zijn ten opzichte van de mei-circulaire 2016 gewijzigd.
De gevolgen voor onze gemeente zijn:

Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Totale uitkering 3D's € 5.715.000 € 5.410.000 € 5.356.000 € 5.377.000
Verschil met raming in begroting 2017 -  €326.000 -  €328.000  -  €368.000 -  €389.000
Stijging ten opzichte van het jaar 2017 op basis mei-circulaire 2016  (afgerond: € 5.690.000) -  €  25.000 -   € 280.000 -  €  334.000 -  €  313.000

Toelichting begrippen:
*1)  integratie-uitkering = een bepaalde termijn en vrij besteedbaar.
 *2)  decentralisatie-uitkering = geen bepaalde termijn, vrij besteedbaar, hoeft achteraf geen verantwoording voor worden afgelegd.

Zie voor nadere toelichting paragraaf 9 sociaal domein.

c. Diversen
Taakmutatie VNG-betalingen
Vanaf 2018 is er geen sprake meer van dat rechtstreekse betalingen aan de VNG vanuit de algemene uitkering plaats vinden. Dat heeft een positief effect op de alg. uitkering. De toename  wordt aangewend ter dekking van het Fonds Gemeentelijke Uitvoering die de VNG in het leven heeft geroepen.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Een tiental nieuw decentralisatie-uitkeringen zijn in het leven geroepen. Vaak hebben ze betrekking op een specifieke taak voor één of enkele gemeenten. Onder geen van de tien valt Staphorst onder.

Ontwikkelingen
Het verdeelstelsel wordt tegen het licht gehouden. Doel is o.a. om minder schommelingen te krijgen.
Ook de in voering van een groter lokaal belastinggebied zal naar verwachting op termijn zijn beslag gaan krijgen. 

 

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud