Investeringen 2018

Inhoud

Investeringen 2018

Voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zijn onderstaande investeringen opgenomen.  

Financieel overzicht investeringen 2018

 

 Omschrijving van de investering Incidenteel (I) of Structureel (S) <2017 2018 Meerjarenbegroting 2019-2021 Last
begroting 2018
2019 2020 2021
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
                 
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
 1.2  Openbare orde en veiligheid              
  Kosten organisatie regionale veiligheidsdag  in Staphorst  I    res. zonder bestemming
         15.000
                            0
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
2.1. Verkeer en vervoer              
  Wegen              
  Fietspadenplan mr.J.B. Kanlaan/ Evenboersweg

 S   afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming

2.500.000                                 0
  Korte Kerkweg, opnieuw inrichten (excl. voorbereidingskrediet €20.000)

 S   afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming

 170.000                                0
 

Fietsroute ZSM

Heerenweg: vrijliggend fietspad

 S   afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie

 1.600.000                                0
  Verplaatsen op- en afritten A28             -                              -
  Herinrichten/parkeren 1e deel Ebbinge Wubbenlaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)

 S    afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming

 117.000                                 0
  Ontsluiting industrieterrein Oosterparallelweg: uitvoer (excl. voorbereidingskrediet €35.000)

 S   afschr. last t.l.v.
- b.p. de Baarge
€ 180.000

- b.p. Bullingerslag
€ 705.000

     885.000                             0
  Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 2 (excl. voorbereidingskrediet €35.000) = vervanging klinkerverharding

I    res. volkshuisvesting    

   100.000
                              0
  Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 3: vervanging klinkerverharding

S   res. volkshuisvesting

      100.000
                          0
  Herinrichten Staphorst Nrd-Oost fase 4:  vervanging klinkerverharding

 S   res. volkshuisvesting

         50.000
                        0
   Renovatie diverse zandwegen
 I    res. grondexploitatie    10.000                              0
  Herinrichting centrum Staphorst (markt)      p.m.                
  Herinrichten kruispunten IJhorst      

S    afschr. last t.l.v.  res. grondexploitatie  

     85.000                               0
  Straatmeubilair centrum Staphorst       

S  afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming

  33.000                               0
  Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg I     res. zonder bestemming
  30.000                               0
  Vrijliggend fietspad Reggersweg

S    afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie

  200.000                               0
  Herinrichting Heerenweg

S    afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie    

  85.000                               0
  Afwaardering snelheid Conradweg
I     res. grondexploitatie
  10.000                              0
  Monitoring en evaluatie verkeer S    res. grondexploitatie
  10.000                      10.000
  Vrijliggend fietspad JJ Gorterlaan

S   afschr. last t.l.v. grondexploitatie

  800.000                              0
  Renovatie lichtmasten-areaal   overgang naar led verl. , verv. lichtm.

 S   afschr. last t.l.v. grondexploitatie

  50.000                               0
  Materieel: gladheidsbestrijding              
  Opzetstrooier nr.1 (tbv vrachtauto)

 S   afschr. last t.l.v. grondexploitatie

     42.000                            0
  Sneeuwploeg nr.1 (tbv vrachtauto)  I    res. grondexploitatie      9.500                             0
  Aanhangstrooier nr.2 (tbv tractor)

 S    afschr. last t.l.v. grondexploitatie

  44.000                               0
  Sneeuwploeg nr.2 (tbv tractor)  I    res. grondexploitatie    9.500                                0
  Sneeuwploeg nr.4 (tbv tractor)  I    res. grondexploitatie        10.000                            0
  Opslagtank zoutoplossing

 S   afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie

       44.000                            0
2.5. Openbaar vervoer              
  Herinrichting omgeving station

 S   afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming

500.000                                  0
Programma 3 | Economie/ ondernemen
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur              
   Beveiliging bedrijfsterreinen

 S   afschr. t.l.v. res. grondexploitatie

 50.000                                0
   Leader III: lokale projectbijdragen  I    res. zonder bestemming  75.000                                0
Programma 4 | Onderwijs
                 
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
5.5 Cultureel erfgoed              
  Klok van Wou I     res. zonder bestemming   25.000                           0
5.7 Openbaar groen en recreatie              
  Herinrichting Boslaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)

 S    afschr. t.l.v. res. zonder bestemming

 170.000                               0
  Kappen i.v.m. Essentaksterfte: 420 bomen I      res. zonder bestemming    28.000                             0
  Herplant bomen  I    res. zonder bestemming
   90.000                             0
  Flora- en Faunawet: invent. en uitv. maatregelen  I    res. zonder bestemming  40.000                               0
  Herinrichting groenstroken Staphorst Zuid 1  I   res. grondexploitatie   50.000                             0
  Opstellen en uitvoeren renovatieplan openbaar groen  I   res.  grondexploitatie     1.000.000                           0
  V.V. IJhorst: renovatie veld incl. uitbr. verlichting          p.m.                               0
   Evenemententerrein Rouveen

 S   afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie

   365.000                              0
Programma 6 | Sociaal domein
 6.1  Samenkracht/burgerparticipatie               
  Nieuw dienstencentrum: onderzoek      p.m.                                0
6.3 Inkomensregelingen              
  Nazorg schuldhulpverlening S   t.l.v. exploitatie 10.000                      10.000
6.2. t/m 6.7  Diverse onderdelen Sociaal Domein              
  Doorontwikkeling sociaal domein I    res. sociaal domein   100.000                                0
  Implementeren resultaatgericht inkoopmodel Jeugd I    res. sociaal domein     30.000                                0
  Extra inzet/capaciteit nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein I    res. sociaal domein    250.000 250.000 250.000 250.000                          0
  Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen mbt de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen
I    res. sociaal domein      50.000    50.000 50.0000                            0
Programma 7 | Volksgezondheid en milieus
7.2 Riolering              
  GRP-V: jaarschijf 2018

S    afschr. t.l.v res. rioolbeheer

  550.000                             0
   GRP-V: jaarschijf 2019

S   afschr. t.l.v. res. rioolbeheer

 

 

  325.000                           0
   GRP-V: jaarschijf 2020

S    afschr. t.l.v. res. rioolbeheer

      776.000                           0
   GRP-V: jaarschijf 2021

S   afschr. t.l.v. res. rioolbeheer

        671.000                       0
7.3 Afval              
   Uitzetten ondergr.containers buitengebied

 I     res. matiging afvalstoffenheffing

 24.000                               0
7.4 Milieubeheer              
  Uitv.progr. duurzaamheid (projectk.)  I     res. zonder bestemming  165.000  55.000  55.000                           0
  Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen

 S     afschr. last te dekken uit energiebesparing    

 300.000                               0
7.5 Begraafplaatsen              
  Groot onderhoud begraafplaats Staphorst  I     res. grondexploitatie        140.000                            0
  Aankoop grond i.v.m. uitbreiding begraafplaats Rouveen  S    niet afschrijven     100.000                            0
  Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen  S     afschr. last t.l.v. expl.      250.000                          0
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.3  Wonen en Bouwen              
  Nieuwe Omgevingswet: implementatie I    res. zonder bestemming 200.000                               0
Programma 9 | Overhead
0.4 Gemeentewerkplaats              
  Groot onderhoud

S   €  120.000    -   afschr. 15 jr.

I    €  430.000         t.l.v.  res. gem.geb. 

 550.000        

                8.000

                           0

  Gemeentehuis              
  Aanpassing raadszaal  S    afschr. 10 jr
 175.000                      17.500  
  Onderzoek groot onderhoud I    res. grondexploitatie       100.000                                   0
  Materieel: transportmiddelen + diversen              
  Hoogwerker: overgang op huur c.q. samenwerking S     stelpost 10.000                        10.000
  Pick-up bus groenploeg (8-VHF-35) S     afschr.    8 jr.
   38.000                        4.750
  Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) S      afschr.   8  jr
     40.000                             0
  Vrachtwagen (BZ-BH-51) S      afschr.   8  jr.
     200.000                             0
  Grondbak I       res. grondexploitatie   4.000                                0
  Platte wagen  (vervoer materialen, minder reistijd) I       res. grondexploitatie   10.000                                0
  Winterlogic-systeem  (volgen strooivoertuigen, automatisch strooien) I      res.  grondexploitatie   20.000                                0
  Fietspadstrooier (extra te strooien fietspaden - brug Meppel     n.n.b.                         n.n.b.
  Organisatie              
  Digitale agenda 2020 - voorlopige raming
 S       afschr.  5 jr.        
  100.000 100.000                    20.000
  Bijstelling gebouwenbeheerplan      95.000                      95.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TOTAAL         €  175.250       

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud