Financiële voortgang begroting 2017

Inhoud

Financiële samenvatting programma 0 I Algemeen bestuur en organisatie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 21.353 2.533 -108 2.426 129 2.555
Baten -44.631 -25.218 -862 -26.080 -597 -26.677
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 23.278 22.685 970 23.654 468 24.122
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Stortingen 0 1.071 -20 1.051 127 1.178
Onttrekkingen 0 0 0 0 153 153
Mutaties reserves 0 -1.071 20 -1.051 -280 -1.330
Gerealiseerd resultaat 23.278 21.614 990 22.603 188 22.792

Financiële samenvatting programma 1 I Openbare orde en veiligheid

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 1.258 1.211 13 1.224 0 1.224
Baten -58 -59 0 -59 0 -59
Resultaat -1.200 -1.152 -13 -1.165 0 -1.165

Financiële samenvatting programma 2 I Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 2.976 2.560 26 2.586 -235 2.351
Baten -292 -66 0 -66 0 -66
Resultaat -2.684 -2.494 -26 -2.520 235 -2.285

Financiële samenvatting programma 3 I Economie

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 196 168 50 218 0 218
Baten -226 -208 0 -208 0 -208
Resultaat 29 40 -50 -10 0 -10

Financiële samenvatting programma 4 | Onderwijs

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 2.108 1.576 0 1.576 67 1.643
Baten -276 -262 0 -262 -76 -338
Resultaat -1.833 -1.314 0 -1.314 9 -1.305

Financiële samenvatting programma 5 I Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 3.709 3.051 163 3.214 25 3.239
Baten -225 -163 0 -163 0 -163
Resultaat -3.483 -2.887 -163 -3.051 -25 -3.076

Financiële samenvatting programma 6 I Sociaal domein

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 10.219 10.288 48 10.336 225 10.561
Baten -2.154 -2.194 0 -2.193 -135 -2.328
Resultaat -8.065 -8.094 -48 -8.143 -90 -8.233

Financiële samenvatting programma 7 I Volksgezondheid en milieu

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 4.996 4.420 81 4.501 -60 4.441
Baten -3.443 -3.282 0 -3.282 44 -3.238
Resultaat -1.552 -1.138 -81 -1.219 16 -1.203

Financiële samenvatting programma 8 I Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 8.967 4.464 260 4.724 -10 4.714
Baten -11.130 -3.976 0 -3.976 28 -3.948
Resultaat 2.163 -488 -260 -748 -18 -766

Financiële samenvatting programma 9 | Overhead

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 6.485 4.169 348 4.517 1.123 5.639
Baten -470 -83 0 -83 0 -83
Resultaat -6.015 -4.086 -348 -4.434 -1.123 -5.556

Financiële samenvatting - totaal alle programma's

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Lasten 62.251 34.440 881 35.321 1.264 36.585
Baten -62.905 -35.511 -861 -36.372 -736 -37.108
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 654 1.071 -20 1.051 -528 523
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2016 Begroting 2017 Begrotingswijzigingen 2017 Begroting 2017 na wijziging Mutaties Zomernota 2017 Verwachting eindstand 2017
Stortingen 0 1.071 -20 1.051 127 1.178
Onttrekkingen 0 0 0 0 153 153
Mutaties reserves 0 -1.071 20 -1.051 -280 -1.330
Gerealiseerd resultaat 654 0 0 0 -807 -807

Belangrijkste uitkomsten financiele samenvatting 2017

Begroting 2017: voortgang
De uitkomst geeft aan dat de jaarrekening 2017 op basis van deze nota een nadelig saldo zal geven van: €  809.000. Zie hieronder (budgettaire afwijking > € 50.000)

Globale analyse    
Nadelen

Nadeel Toelichting Bedrag
 Hogere kosten inhuur personeel
(loonkosten taakveld Overhead)
O.a. door: langdurige ziekte, vacatures nog niet ingevuld, flexibele schil om in te kunnen spelen op (organisatorische) ontwikkelingen €900.000
Automatiseringsprojecten
(automatisering taakveld Overhead)
Hogere structurele toevoeging aan de reserve automatisering a.g.v. aanschaf automatiseringsprojecten €    75.000

Overige kosten taakveld Overhead.

Betreft: personeelslasten, vacaturevervulling, belasting werkkostenregeling, inhuur derden verbetering dienstverlening, documentatie en vakliteratuur, kosten tractor € 114.000
Totaal nadeel €1.090.000


Voordelen

Voordeel Toelichting Bedrag
Uitkering gemeentefonds   €400.000
Totaal voordeel   €400.000

 

Per saldo €690.000
Diverse voor- en nadelen per saldo €119.000
  €809.000

Opmerking:
Het betreft de stand van eind mei. De praktijk van de afgelopen jaren heeft uit gewezen dat de definitieve jaarrekening een positievere uitkomst zal geven dan nu is geprognosticeerd. Zo worden niet alle budgetten volledig benut.      

 

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud