Doel en status Zomernota

Inhoud

Algemeen

De zomernota 2017 geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken over 2017 en de concept-begroting 2018.
Bij de zomernota heeft uw raad de gelegenheid hierop een reactie te geven en met elkaar in discussie te gaan.

Hierdoor weet ons college tijdig in welke richting de definitieve begroting moet worden opgesteld.

Bij de zomernota zal de raad tevens een integrale afweging  maken of er voor alle beleidsterreinen voldoende financiële ruimte is. Uitgangspunt en belangrijke randvoorwaarde hierbij is een reëel en structureel sluitende begroting.

Kortom uw raad geeft op basis van deze zomernota een reactie op de ontwikkeling van de begroting 2017 en ons college mee wat uw raad wil voor met name het komende jaar 2018.

Inhoud zomernota

In deze zomernota wordt u geïnformeerd over:

1. voortgang begroting 2017
- stand van zaken investeringen en projecten;
- idem van de beleidsactiviteiten;
- te verwachten uitkomst jaarrekening 2017.

2.  concept-begroting 2018
Met de vaststelling van het coalitieakkoord  2014 - 2018 'vertrouwen in dynamisch Staphorst!' werd de richting voor deze periode bepaald. Ons college heeft de uitvoering hiervan  voortvarend opgepakt. De onderwerpen die volgens de planning nog in uitvoering moeten worden genomen en of niet zijn afgerond zijn in de concept-programmabegroting 2018 opgenomen.

Dit komt tot uitdrukking in o.a. de volgende onderdelen:
- beleidsactiepunten incl. reactie van ons college op de inbreng van uw raad;
- nieuw beleid: investeringen 2018 e.v.;
- primitieve uitkomst begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021;
- ontwikkelingen binnen de paragrafen;
- samenvatting van de mei-circulaire 2017.  

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud