Beleidsactiepunten 2018

Inhoud

Beleidsactiepunten 2018

Hier vindt u de nieuwe beleidsactiviteiten voor de begroting 2018, afkomstig van het college en de raad. 

(nieuwe) beleidsactiviteiten uit het college

 

Omschrijving beleidsactiviteit Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 6 | Sociaal domein
Doorontwikkeling sociaal domein Meer integratie tussen de toegang CJG en CWO en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet - samenvoegen CJG en CWO tot één team;
- meer inzet op totstandkoming algemene voorzieningen
- opzetten brede participatieraad ofwel brede cliëntparticipatie
   
Invoeren en implementeren resultaatgerichte bekostigingsmodel Jeugd (regionaal) - technisch aanpassen van registratiesystemen;
- inzet extra administratiemedewerkers voor aanpassen van toewijzingen
Programma 9 | Overhead
Digitale agenda 2020 Digitalisering van de informatievoorziening Implementeren van de geboden ondersteuningsmiddelen afhankelijk van de wettelijke verplichting en de gemeentelijke ambitie

(nieuwe) beleidsactiviteiten uit de raad

De raad is in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten aan te dragen voor de op te stellen zomernota. Hiermee vindt een verdere versterking plaats van de kaderstellende rol van de raad. Door de raadsfracties zijn de volgende beleidsactiviteiten aangedragen:                

Legenda:
J =    gehonoreerd als nieuw beleid
N =  niet gehonoreerd of niet van toepassing
I =     informatief
P =   permanent

Omschrijving beleidsactiviteit J/N/P/I Reactie College
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Het op orde brengen van de  klacht- en verbeterlijn

I Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en verbeterpunten zijn doorgevoerd.

Betrek in de samenwerking met Meppel,Westerveld Steenwijkerland ook Zwartewaterland

J  Ook met de gem. Zwartewaterland wordt samen gewerkt.
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
     
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Verbeteren  spoorwegovergang Gorterlaan  J Wordt in uitvoering genomen door treffen van voorzieningen ter plaatse en vervolgens aanleg bajonetaansluiting na bestemmingsplanherziening. Voorbereidingskrediet is al verleend.
Het realiseren van verlichting bij de wandelpaden rondom de Berghorst  J Nader onderzoeken of e.e.a. past binnen beleidsplan LIOR. Bij honorering zal kredietvoorstel nodig zijn.
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Zorg voor uitbreiding bedrijventerreinen J Inventarisatie reeds gedaan. Beleidsstuk komt dit najaar naar uw raad.
Monitor de voortgang van het lokale participatieproject "Staphorst werkt" en betrek hierbij ook de rol van de accountmanager I Maakt onderdeel van het participatieplan.
Meer bekendheid geven aan de accountmanager bedrijven  P Is aandacht voor.  Neemt deel aan bedrijfsbezoeken en bezoekt alle platforms.
Prioritering opstellen van belangrijkste investeringen ivm kostenverhaal J
 Binnenkort komt hierover een voorstel naar uw raad.

Stel economische visie op voor Regio Zwolle, inclusief een visie voor de ontwikkeling van haventerrein op grondgebied Staphorst.

 N Staphorst trekt actief met de gem. Zwolle op en is leidend.  Voor wat betreft het haventerrein is Meppel eveneens leidend en zijn we met Meppel in gesprek.

Ga verpaupering tegen van het huidige stationsgebied

 J College gaat een  visie opstellen m.b.t. het tegengaan van verpaupering van panden (welstand), behoud van rieten daken en visie op cultuurhistorische waarde van Staphorst. Na de zomer wordt hiervoor een projectleider gezocht (zie toekomstvisie museum Staphorst).
Programma 4 | Onderwijs
 Behoud van openbaar onderwijs met extra aandacht voor kwetsbare scholen  P Permanent aandachtspunt.
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Ontwikkel toekomstvisie Museum Staphorst  N Het is, mede gezien het coalitieakkoord, aan het museum, zelf om een toekomstvisie te ontwikkelen.  College is wel bereid om een bestuurlijke visie te ontwikkelen m.b.t. cultuurhistorische waarde van Staphorst (zie verpaupering van het huidige stationsgebied).
Het opstellen van recreatievisie  J Concept-notitie recreatie en toerisme ligt klaar en zal worden ingepast in de Omgevingsvisie; ook bijbehorende kredieten zullen aan de raad worden voorgelegd.
Zorg voor goede bewegwijzering recreatieve/toeristische locaties  J Goede bewegwijzering is een  van de deelprojecten die in de concept-notitie wordt benoemd als actiepunt (benodigd krediet wordt bij recreatievisie benoemd).
Geen verhoging toeristenbelasting , mogelijkheid bezien tot afschaffing van de toeristenbelasting  N

In vergelijking tot omliggende gemeenten ligt Staphorst laag met het tarief voor de toeristenbelasting.

Tarieven 2017
Staphorst € 0,70, Dalfsen € 0,85, Ommen € 1,00, Zwartewaterland € 0,80, Steenwijkerland €1,00

In de gemeente Staphorst wordt een gedeelte van de opbrengst in de vorm van een stelpost in de begroting opgenomen voor toerisme. Bij afschaffing vallen dekkingsmiddelen weg. 

Zorg voor actieve en kaderstellende rol in ontwikkeling Zwarte Dennen  J Met Staatsbosbeheer en een outdoororganisatie wordt overlegd om een accommodatie te realiseren om daar outdoor te gaan huisvesten inclusief restauratieve functies (horeca). Ook wordt naar Leader-mogelijkheden gekeken en het betrekken van andere recreatie-ondernemers.
In het kader van duurzame gemeente, zorg voor oplaadpalen elektriciteit  in de Zwarte Dennen/Oldematen  I Er worden 12 locaties binnen Staphorst aangewezen voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s. Ook de Zwarte Dennen/Olde Maten zullen in dit kader worden beoordeeld.  
Programma 6 | Sociaal domein
Geef inzicht op welke wijze de Participatiewet wordt uitgevoerd, met aandacht voor de kaders als maatwerk en passende arbeid  I Binnenkort gaat de evaluatie 3D naar de raad. Aandacht voor kaders en maatwerk is permanent aandachtspunt in het proces.
Monitor voortgang armoedebeleid kinderen en geef aan welk bedrag hiervoor is ontvangen I Vraag is al gesteld in de  raad. Memo volgt.
Reserve Sociaal Domein blijven inzetten waarvoor het bedoeld is. I Dit is en blijft het uitgangspunt.
Cliënten met een arbeidsbeperking moeten de mogelijkheid worden geboden om op meerdere plaatsen te worden ondergebracht, dit mag niet alleen voorbehouden zijn aan Reestmond  I Dit is het uitgangspunt van de doorontwikkeling van Reestmond.
Identiteitsgebonden zorg mag niet leiden tot een bijdrage van alle burgers I

Dit is niet aan de orde.

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
     
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
 Zorg voor voortgang woningbouw de Slagen , bekijk de mogelijkheden tot aankoop van kavels voor inrichting openbaar groen.  P/J Binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn zet het college vol in op het vlot trekken van de woningbouw en het woonrijp maken (de afronding, waaronder de vijver).
Houdt zelf de regie in handen voor woningbouw met aandacht voor woningbouw voor jongeren  J College onderschrijft dit. Maakt deel uit van de prestatie-afspraken met de corporatie.

Realiseer in IJhorst ook een zgn "Triangellocate"

  Op dit moment lopen in samenwerking met de gemeente de uitbreiding van de woningbouw in IJhorst i.v.m. faillissement van Megahome. Dit biedt perspectief op uitbreiding van het woningbestand op korte termijn. Gemeente is hierover in gesprek met dorpsraad over de woningbehoefte.

Zorg voor voldoende woningbouw in Staphorst

 P College onderschrijft deze vraag. Door het contract m.b.t. de Slagen zijn de woningbouwontwikkelingsmogelijkheden binnen Staphorst zelf beperkt. Waar we kunnen zetten we ons in
Programma 9 | Overhead
 Het zo spoedig mogelijk oplossen van problematiek bij bestaande dossiers Ruimtelijke Ordening  J Het college onderschrijft deze wens van harte.
Ga door met doorontwikkeling organisatie, waarbij kennis in eigen huis beter is dan inhuur I  Raadsvoorstel wordt voorbereid.

 

Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud