Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016

Inhoud

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016

 

 

 

 

Hieronder zie je de toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma.

Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie

Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -43 -65 -69
Lasten 2.661 2.761 2.741 147
Saldo 2.618 2.696 2.672 147
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 2.618 2.696 2.672 147
Toevoeging/onttrekking aan res. * 0 -95 0 0
Resultaat na bestemming 2.618 2.601 2.672 147
Te verklaren verschil -72 N.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Raad raadsonderzoek politiek-bestuurlijk samenspel 10 - *1
overschrijding werkkostenregeling 14 -
meer eigen uren t.b.v. raad 17 -
B.& W. geen bestuurs- en onderzoekkosten - 50
hogere toevoeging pens.voorz.weth. 53 - *1
verhuiskst.verg.burg. 12 -
overschrijding werkkostenregeling 9 -
meer eigen uren t.b.v. B.& W. 12 -
Bes.ondst. meer eigen uren 11 -
Begrot./ onderzoek ex art. 213a Gem.wet niet t.l.v.res. 24 - *2
Contr. minder eigen uren - 75
Rechtsb. geen griffierecht- en poceskst.verg. - 10
meer eigen uren met name samenleving 44 -
voorlicht. kosten aanpass. huisstijl ram. 2015 € 10k. 17 - *2
meer eigen uren 32 -
Samenw. lagere kst.inkoopadviseur - 13
kosten nota burgerkracht niet t.l.v. reserve 18 - *2
kosten lean-method niet t.l.v. reserve 7 -
meer eigen uren 26 -
hogere verg.PZ Zwartewaterland - 4
Raadsgrif. lagere personeelslasten raadsgriffier - 17
geen uren raadsgriffier - 134
uren bestuur & managment 31 -
meer eigen uren prog.begr.en rek. 45 -
overige verschillen programma 1 - 7
382 310 -72 N.D
*1 De nadelen zijn een gevolg van niet geraamde incidentele uitgaven.
Bij de samenstelling van de begroting en de zomernota waren deze kosten niet bekend.
*2 Kredieten in een voorgaard jaren beschikbaar gesteld en in 2016 (deels) uitgegeven en ten laste van het resultaat 2016.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Lean methode zonder bes. - 85 - - 7 *1
Strategisch communicatieplan zonder bes. - 10 - - - *1
- 95 0 0 7
per saldo -95 0
*1 - Kredieten ten laste van de reserve zonder bestemming overeenkomstig raadsbesluiten.

Programma 2 | Openbare orde en Veiligheid

Programma 2 | Openbare orde en Veiligheid

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -61 -61 -58 -48
Lasten 1.325 1.339 1.258 8
Saldo 1.265 1.278 1.200 -40
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.265 1.278 1.200 -40
Toevoeging/onttrekken aan res. * 6 6 6 0
Resultaat na bestemming 1.271 1.284 1.206 -40
Te verklaren verschil 78 V.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Brandw. teruggave deel gem.bijdrage Veiligh.regio IJsselland 2015 - 29 *1
incid.teruggave deel gem.bijd. Veiligh.regio IJsselland 2016 - 17 *1
veiligheidsregio valt vanaf 2014 niet onder BCF 20 -
Ramp.best. training/oefening rampenbestrijding - 10 *2
minder doorberekende eigen uren - 50
Rechtsbes. hogere kst.toez.+handh.drank&horecawet 4 -
minder eigen uren APV en Ov.Bijz.Wetten - 20
Openbare orde/veiligheid beveiligingskosten gem.huis 8 -
lagere kosten derden integrale veiligheid - 12
meer eigen uren integrale veiligheid 29 -
overige verschillen programma 2 - 1
61 139 78 V.D.
*1 Betreft incidentele voordelen
*2 Evenals voorgaande jaren zijn deze kosten lager dan geraamd.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Reservering groot onderh. gem. geb. ond.gem. geb. 6 0 6 0 0 *1
6 0 6 0 0
per saldo 6 6
*1 - Betreft reguliere storting groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Programma 3 | Ondernemen

Programma 3 | Ondernemen

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -546 -546 -591 -25
Lasten 227 227 188 17
Saldo -319 -319 -403 -9
Onvoorzien
Resultaat voor bestemming -319 -319 -403 -9
Toevoeging/onttrekken aan res.* -50 -50 0 0
Resultaat na bestemming -369 -369 -403 -9
Te verklaren verschil 34 V.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging is:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Hand/amb. lagere kosten en hogere baten markten 9
Ind.ontw. samenw.ec.regio Zwolle/kennispoort (onrechtm.) 17
Verkoop Venootschap AGI 19 *1
hoger dividend N.V. Vitens 21 *2
overige verschillen programma 3 2
17 51 34 V.D.
*1 CBL De Vennootschap 2e vrijval General Escrow Fonds.
De eerste vrijval van 50% ad € 77 in in 2011 ontvangen.
De tweede vrijval is totaal € 326 miljoen). Hiervan heeft de gemeente Staphorst in 2016 € 70 ontvangen.
Na deze laatste agio uitkering resteert in de escrow nog een bedrag van € 113 miljoen.
In het verlagjaar is € 19 ontvangen
*2 Dividend N.V. Vitens was voor 2016 telaag geraamd. De ontvangst in 2016 is ruim € 21 hoger.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Onderzoek grasvezelnet buitengebied zonder bes. 0 50 0 0
0 50 0 0 0
per saldo -50 0

Programma 4 | Verkeer, openbare ruimte en water

Programma 4 | Verkeer, openbare ruimte en water

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -1.622 -1.622 -1.922 -558
Lasten 6.314 6.563 5.583 765
Saldo 4.692 4.942 3.661 208
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 4.692 4.942 3.661 208
Toevoeging/onttrekken aan res. * -1.319 -1.648 -61 ,
Resultaat na bestemming 3.372 3.294 3.600 208
Te verklaren verschil -306 N.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Wegen hogere kosten kleine aanpass. openbare ruimte 7 -
reguliere kosten elementenverh.niet t.l.v.res. 30 - *1
idem groenstroken 10 - *1
kleine investeringen wegen niet t.l.v. reserve 72 - *2
fietspad Rijksweg (hoofdz.grondaank.) 111 - *3
lagere kosten derden wegmarkeringen - 7
idem onkruidbestijding - 32
nagekomen kst wegen invest.voorg.jaren 10 -
hogere kosten bermverhardingen 6 -
kosten derden bermen, greppels en sloten - 55
kosten derden groenvoorziening wegen - 9
lagere kapitaallasten gladheidsbestijding - 10
kosten derden straatmeubilair - 11
Verkeer niet infrastructurele maatregelen (baten-lasten) - 12
kosten verkeerscirculatieplan niet t.l.v. res. 23 - *2
meer eigen uren verkeersveiligheid 137 - *4
meer eigen uren verkeersborden, - install. 10 - *4
waterbeh. hogere waterschapslasten 30 -
lagere kosten transport, verwerking, reiniging etc. - 16
minder eigen uren - 7
Natuur minder uren eigen dienst natuur en landschap - 15
Openb.gr. meer eigen uren openbaar groen 43 -
Min.Infra hogere verg. beheer groenwallen - 14
Riolering lager kosten derden riolering € 151.000 - -
idem waterbeheer € 37.000 - -
lagere kapitaalasten riolering € 27.000 - -
meer eigen uren riolering € 47.000 - -
hogere rioolaanrechten € 50.000 - -
hogere rioolaansluitrechten € 9.000 - -
overige verschillen programma 4 - -
494 188 -306 N.D.
1* Betreft reguliere uitgaven die in de begroting gedekt worden uit de reserve. Bij de jaarrekening blijkt in doorsnee vordoende saldo te zijn om deze niet ten laste van de reserve te brengen. *2 Investeringen wegen of of incidentele uitgaven, in 2016 of eerder geraamd ten laste van reserve: Bij beschikbaar stellen krediet is ervanuit gegaan dit te dekken uit een reserve. Gelet op de rekeninguitkomst zijn de werkelijke uitgaven ten laste van de exploitatie gebracht en niet onttrokken uit de reserve. De huidige stand van deze reserves blijven gehandhaafd. Ook is het dan mogelijk om in de toekomst iets minder aan de desbetreffende reserves toe te voegen. *3 Aankoop grond € 108 voor doortrekken fietspad Rijksweg eind december 2016. De aanleg van het fietspad is in het 1e kwartaal van 2017 gerealiseerd. Nu de aankoop in 2016 heeft plaatsgevonden en het een investering in het maatschappelijk nut kan de investering (aankoop + kosten) nog in het verslagjaar worden afgeboek. *4 Betreft meer man-uren van Ontwikkeling en Beheer voor verkeersveiligheid en meer man-uren buitendienst voor met name wegen en plantsoenen. Totaal voor € 226 aan uren. Aan tractie-ren is voor € 14 minder doorberekend.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Reservering uitv.wegenbeh.plan wegen-beheer 660 - 660 - - *1
Uitvoering wegennota 2011-2015 wegen-beheer - 870 - 627 - *1
Elementen-verhardingen openb.ruimte volkshuisv. - 30 - - 30
Groenstroken volkshuisv. - 10 - - 10
Kosten > baten riolering res. riolering - 270 - 4 - *5
Herinr.Meestersweg zonder bes. - 60 - - -
Sneeuwploegen (2) zonder bes. - 12 - - 12 *2
Civiele kunstwerken zonder bes. - 19 - 19 - *3
Duiker Conradsweg vervangen zonder bes. - 200 - - -
Duiker Dekkersland relinen zonder bes. - 95 - - -
Bruggen Staphorst Zuid verv.bovenbouw zonder bes. - 195 - - -
Groot onderhoud overige bossages zonder bes. - 20 - - -
Uitvoeren boombeheer fase 2 zonder bes. - 60 - 39 - *3
Nieuw groenbeleidsplan zonder bes. - 20 - - -
Onderzoek snelfietsroute Meppel-Zwolle grondexpl. - 35 - - 14 *2
Onderzoek afslag rijksweg A28 verk.ontsl. - 150 - 115 - *3
Aanvulling herinrichting Ebb. Wln. zonder bes. - 25 - - 8 *2
Onderszoek ontsluiting CZ Rouveen verk.ontsl. - 99 - 67 - *3
Fietspad Rijksweg zonder bes. - 13 - - 111 *2
Inrichting openbare ruimte SC Rouveen zonder bes. - 125 - 85 - *3
Onderzoek halteplaat NS zonder bes. - - - - 18 *2
herinrichten J.C.van Andelweg verk.ontsl. - - - - 3 *2
recontructie De Baarge recon. Baarge - - - -200 4 *4
verkeerscirculatieplan zonder bes. - - - - 23 *2
verlichtingsplan fase 5 zonder bes. - - - -34 - *4
fietspad Mr. J.B.Kanlaan zonder bes. - - - - 11 *2
herinrichting Gem.weg (rotonde-spoor) met bes. - - - - 3 *2
660 2.308 660 721 247
per saldo -1.648 -61
*1 - Reservering overeenkomstig oorspronkelijke raming en werkelijke uitgaven groot wegenonderhoud. *2 - Kredieten in 2016 of eerdere jaren beschikbaar gesteld en in 2016 als last in de gemeentrekening meegenomen. *3 - Onttrekking aan de reserves overeenkomst raadsbesluiten. *4 - Betreft een 2-tal subsidies waarvan de uitgaven in voorgaande jaren ten laste van de reserves zijn gebracht. De ontvangen subsidies komen nu dan ook weer ten gunste van de reserves. *5 - Het verschil tussen de baten en de lasten, waarbij rekening wordt gehouden met de declarabele BTW i.v.m. BCF wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve riolering. De laatste jaren zijn de lasten iets hoger dan de baten met als gevolg een onttrekking aan de reserve. Dit is ook in 2016 het geval. Er is € 4 onttrokken aan de reserve riolering.

Programma 5 | Leren en leven

Programma 5 | Leren en leven

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -267 -267 -276 -238
Lasten 1.622 1.860 1.879 238
Saldo 1.355 1.593 1.604 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.355 1.593 1.604 0
Toevoeging/onttrekken aan res. * -455 -693 -693 0
Resultaat na bestemming 900 900 910 0
Te verklaren verschil -11 N.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Ond.wijs kosten derden MJOP niet geraamd 7 -
lagere kosten leerlingenvervoer - 17
hogere OZB en kapitaallasten 12 -
OAD hogere rijksvergoeding OAB - 8
meer eigen uren leerplichtwet 17 -
overige verschillen programma 5 - -
36 25 -11 N.D.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Dekkingsplan begroting 2016 ond.gem.geb - 481 - 481 - *1
Onderhoudsprog.gem. gebouwen ond.gem.geb. 18 - 18 - - *2
Lening W.de Zwijgerschool ond.gem.geb. 8 - 8 - - *2
Huisvesting Kon.W.A.-school res.geb.beh. - 238 - 238 - *3
26 719 26 719
per saldo -693 -693
*1 - Beschikking reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen overeenkomstig raming. *2 - Vaste toevoeging aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de raming. *3 - Betreft huisvesting Koning Willem Alexanderschool: Hier is in 2015 een krediet beschikbaar gesteld van ruim € 287; € 50 uitbreiding en € 237 voor aanpassingen. In 2016 is het krediet een jaar doorgeschoven. In 2016 heeft de afwikkelijk plaatsgevonden.

Programma 6 | Sociale zaken, zorg en burgerzaken

Programma 6 | Sociale zaken, zorgen en burgerzaken

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -2.245 -2.527 -2.761 -506
Lasten 12.547 13.001 12.250 136
Saldo 10.302 10.473 9.489 -370
Onvoorzien
Resultaat voor bestemming 10.302 10.473 9.489 -370
Toevoeging/onttrekken aan res. * 176 37 769
Resultaat na bestemming 10.478 10.511 10.259 -370
Te verklaren verschil 252 V.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Burgerz. hogere voordeel rijbewijzen (baten minus lasten) - 9
idem reisdocumenten - 11
lagere leges burgerlijke stand 5 -
minder eigen uren basisadm.en berichtenverk. - 23
meer eigen uren verkiezingen 8 -
Bijstand uitkeringen IOA lager - 61
lagere bijdrage Rijksbudget Wet BUIG 311 -
vangnetuitkering Wet BUIG 2016 - 414
hogere bijdrage Rijksbudget BBZ - 13
meer eigen uren Samenleving 50 -
Werkgelh. Reestmond lager tekort 2016 dan geraamd - 134
meer eigen uren met name samenleving 20 -
Minima lagere verstrekkingen minimafonds - 154
Bijz.bijst. hogere verstrekking bijzondere bijstand 30 -
meer eigen uren bijzondere bijstand 10 -
hogere kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing 8 -
Vreemd. hoger nadeel nieuwkomers (baten minus lasten) 4 -
meer eigen uren nieuwkomers 12 -
Part.budg. inkomsten minus uitgaven participatiebudget - 24
meer eigen uren samenleving 129 -
Kind.opv. meer eigen uren 26 -
Mw.WMO lagere kosten derden voormalige WVG - 34 *1
Mw.Imm. lager kosten Hulp bij het huishouden - 158 *2
begeleiding WMO (groeps, individueel + vervoer) 79 -
meer eigen uren 17 -
Mantelz. lagere uitg.onderst.mantelzorg dan geraamd - 40
eenm.subs.2016/17 bel.nota mantelzorg 20 -
uitv.proj.mantelzorg 2016/17 5 -
centrum jeugd en gezin maatwerk - lagere kosten - 32
meer eigen uren 5 -
Soc.cult. lagere subsidiëring soc.cult.werk - 9
hogere pers.kosten derden ivm ernstige ziekte 22 -
lagere baten dienstencentrum 6 -
minder eigen uren - 16
WMOjeug. identiteidsgeb.maatsch.werk+thuisbegeleiding - 20
minder eigen uren - 104
WMOjeug. lagere kosten WMO, AWBZ, CWO en jeugdzorg - 82
meer eigen uren 33 -
PGB WMO hogere uitvoeringskosten derden 193 -
PGB WMO losse hulpmiddelen - minder uitgaven - 538
PGB jeugd - hogere uitgaven 2016 110 -
PGB jeugd - SVB afrekening 2015 Jeugd - 193
minder eigen uren - 20
hogere reservering 3 D's dan geraamd 680 - *3
Nat jeugd lagere bijdrage gem.Zwolle dan geraamd - 22
Opb.gezh. hoger uigaven zowel derden als eigen uren 23 -
Jeugdgz. GGD IJssell.afrek.aanloopverliezen JGZ 0-4 jr. - 19
meer eigen uren 138 -
Begr.pl./r lagere kosten derden incl.delven graven - 23
hogere baten begraafrechten - 46
overige verschillen programma 6 3 -
1.947 2.199 252 V.D.
*1 WMO vervoers-, rolstoel- en woonvoorzieningen (4.661.001 - 4.661.004): De netto-lasten zijn in de jaren 2007 t/m 2016 resp. € 469, € 799, € 756, € 579, € 575, € 465, € 409, € 352, € 163 en € 245. Per 1 januari 2011 wordt er een eigen bijdrage geheven voor voorzieningen (zie WMO huishoudelijke verzorging). Deze ontvangsten van het CAK kunnen niet uitgesplitst worden naar soort en worden daarom geboekt als opbrengst WMO huishoudelijke hulp (zie 1* = grootste post).
*2 Individuele hulp bij het huishouden (4.662.002) en eigen bijdragen (8.667.001): De verstrekkingen zijn in de jaren 2007 t/m 2016 zijn € 391, € 501, € 574, € 904, € 795, € 768, € 678, € 518, € 377 en € 317 in 2016 . In 2016 t.o.v. 2010 een afname van € 587. Geraamd is over 2016 € 475. De werkelijke kosten zijn dan ook € 158 lager dan geraamd. De WMO eigen bijdragen GAK in deze jaren bedragen € 37.000, € 74, € 85, € 144, € 188, € 182, € 207, € 164, € 182 en € 204. Geraamd is in 2016 € 200. Omdat het werkelijk nadeel lager is dan geraamd is € 150 reserververd op de reserve sociaal domein. Het werken met minuten in plaats van klassen heeft er toe bijgedragen dat de kosten lager zijn uitgevallen. Ook het voeren van gesprekken voordat een aanvraag wordt ingediend heeft er toe bijgedragen dat de kosten beheersbaar worden. Per 1 januari 2011 wordt er een eigen bijdrage geheven voor voorzieningen (zie WMO vervoers-, rolstoel- en woonvoorziening). Totaal is ten laste van functie 662 aan derden € 110 minder verstrekt dan geraamd, waarvan € 158 betrekking heeft op individuele hulp bij het huishouden. Buiten de individuele hulp bij het huishouden om is dan ook € 48 meer uigegeven. WMO eigen bijdrage CAK: Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
*3 Extra reservering sociaal domein door (voorlopig) lager kosten en hogere baten dan geraamd.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Onderhouds-prog.gem.gebouwen ond.gem. geb. 4 29 4 0 0 *1
Groot ondh.begr.pl.Scholenland res.z. bes. 0 60 0 37 0 *1
raming/werkelijk reservering 3 D's res.soc. Dom. 122 0 802 0 0 *2
groot onderhoud beg.pl. Sth. 2e fase res.z.bes. 0 0 0 0 21
inr. beg.pl. Sth. nieuw ged. 2e fase res.z.bes. 0 0 0 0 17
126 89 806 37 38
per saldo 37 769
*1 - Beschikbaar gestelden krediet, waarvan in de uitvoering nog geen volledig (gevolg) is gegeven.
*2 - Oorspronkelijk is een reservering geraamd van € 246. In de zomernota is dit verminder met € 124, waarmee de geraamde reservering uit komt op € 122. Uiteindelijk is er € 680 minder uitgegeven dan geraamd. De uiteindelijke reservering is dan ook €680. hoger dan geraamd en komt uit op € 802.

Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -146 -146 -192 -523
Lasten 2.197 3.532 2.562 552
Saldo 2.051 3.386 2.371 29
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 2.051 3.386 2.371 29
Toevoeging/onttrekken aan res. * -220 -1.555 -569 0
Resultaat na bestemming 1.832 1.832 1.801 29
Te verklaren verschil 30 V.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Cultuur minder eigen uren - 10
Sport lager huurbetaling units sc Rouveen - 10
meer eigen uren (sportacc.Rouveen, BTW sport) 43 -
Binnensp. hogere personeelslasten sporthal 10 -
lagere energiekosten gymzalen en sporthal - 17
exploitatieverg. MCR voorg.jr.in afrek. - 45 *1
afschrijving ineens invenris sporthal 24 -
minder eigen uren - 10
Sportstim. lagere uitgaven sportstimulering - 14
bezwaarschrift subsidie breedtesport gehonoreerd - 29
meer eigen uren 38 -
Gr.spv. hogere kosten ondersoud installaties 7 -
lagere kosten onderhoud gras sportvelden - 11
Recr./toer. opstellen visieplan recreatie en toerisme 15 - *2
Ov.Recr. minder eigen uren overige recreatie etc. - 26
overige verschillen programma 7 4 -
141 172 31 V.D.
*1 De exploitatievergoeiding (geraamd in 2014 is in de afrekening met MCR meegenomen.
*2 Voor het opstellen van een visie en actieplan recreatie en toerisme is afgerond € 15 uitgegeven.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ond.gem. geb. 50 33 50 0 18 *1
Egalisatierekening zwembad met best. 65 100 65 100 0
Alg.muzikale vorming (AMV) prim.onderwijs met best. 20 0 20 0 0
Breedtesport met bestemm. 0 12 0 0 12
Afschrijving gymzaal Staphorst res.afs. geb. 0 50 0 50 0
Afschrijving sportacc. VV Staphorst res.afs. geb. 0 60 0 60 0
Vervanging skatevoorzieningen zonder bes. 0 50 0 0 0
Groot ondh. veld VV Staphorst zonder best. 0 20 0 0 0
Toeristische routenetwerken zonder best. 0 30 0 0 0
Bijdrage Stichting Zwembad zonder best. 0 800 0 0 0
Asfaltering evenemententerrein zonder best. 0 100 0 77 0
Groot onderhoud Noorderslag zonder best. 0 53 0 35 0
Groot onderhoud sporthal ond.gem. geb. 0 382 0 382 0
135 1.690 135 704 30
per saldo -1.555 -569
*1 - Jaarlijkse storting in de reserves overeenkomstig raming. Betreft lagere of geen uitgaven groot onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen. Deze kosten worden geraamd overeenkomstig het door Oranjewoud opgestelde gebouwenbeheerplan. Structureel blijkt dat het hierin geraamd onderhoud niet behoeft te worden uitgevoerd.

Programma 8 | Ruimte en wonen

Programma 8 | Ruimte en wonen

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten * -6.295 -7.696 -8.064 -3.521
Lasten * 8.116 7.597 6.641 3.144
Saldo 1.822 -99 -1.423 -377
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming 1.822 -99 -1.423 -377
Toevoeging/onttrekken aan res. * -244 1.887 2.572 0
Resultaat na bestemming 1.578 1.788 1.149 -377
Te verklaren verschil 639 V.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Milieu lager kosten derden milieu - 165 *1
meer eigen uren doorberekend 37 - *1
R.O. lagere kosten derden bestemmingsplannen - 40 *2
meer eigen uren R.O. 156 -
Volkshv. kosten woonvisie en prestatieafspraken 11 -
minder eigen uren - 12
Prov.Ov. afrek.binnensted.vern.2010-2015 - 480 *3
Prov.Ov. afrek. Prestatieafspraken Wonen 2010-2015 - 35 *3
Bouwtoez. voordeel op welstandskosten - 17
doorber.verg.kst.bestuursdwang niet geraamd. - 18
Vastgoed hoger kosten BGT 10 -
niet geraamde verg.GBKN en BGT - 15
minder eigen uren - 15
Bouwverg. hogere leges bouw- en sloopvergunningen - 57
overige verschillen programma 8 1
215 854 639 V.D.
*1 - Mlieu: Betreft lagere kosten Algemeen WABO (incl.Centrale Info.voorz.RUD), toezicht en handhaving, externe veiligheid en duurzaamheid Meer is uitgegeven voor specialisme vergunningverlening en handhaving, incidenteel? De ontvangen leges zijn € 16.000 lager, terwijl er voor € 37 meer is doorberekend aan eigen uren.
*2 - Ruimtelijke Ordening: De lagere kosten bestemmingsplannen zijn kosten stedebouwkundige, herziening bestemmingsplannen, onderzoek planschadeverzoeken en kosten stedebouwkundige.
*3 - Volkshuisvesting: De provinciale bijdrage binnenstedelijke vernieuwing betreft prestatieafspraken woningen 2010-2015. Voor elke binnenstedelijke nieuwbouwwoning ontvangt de gemeente € 5. Voor maximaal 115 woningen is subsidie toegezegd. In 2016 heeft de definitieve vaststelling plaatsgevonden. In bovengenoemde periode zijn er 96 woningen gereedgemeld en hiervoor is € 480 subsidie toegekend.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ond.gem. geb. 15 6 15 - -
Herziening bestemmingsplannen volkshuisv. - 15 - - 15
VD/ND saldo afvalstoffenheffing afvalst.heff. 48 - - 58 - *1
Winst verk. industiegrond De Esch 3 res. grondexpl. 1.000 - 1.425 - - *2
Winst verk. woningbouw Rvn West 4 res. grondexpl. 1.000 - 1.270 - - *2
Leefbaarheid De Slagen - - 50 - - -
EPOS = eff.procesinr.omg.recht Sth. - - 40 - 20 -
verkopen groenstroken res. grondexpl. - - 5 - -
Kosten in 2016 afgesl.compl.grondexpl. grond.m. bes. - 65 - 65 - *3
2.063 176 2.715 143 15
per saldo 1.887 2.572
*1 - Geraamd is een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing van € 48. De werkelijke onttrekking is € 58. De vergoeding van Nedvang voor het 4e kwartaal 2016 is nog niet ontvangen. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve iets hoger dan geraamd.
*2 - Betreft storting winstneming industieterrein De Esch 3 en Rouveen West 4 , doodat de negatieve boekwaarde als gevolg van verkopen en lagere kosten bouwrijp maken, lager is dan de nog te maken kosten.
*3 - Betreft negatieve boekwaarde van afgesloten complexen waarvan de gemeente geen bouwgrond meer heeft.

Programma 9 | Financiering & algemene dekkingsmiddelen

Programma 9 | Financiën & algemene dekkingsmiddelen

Raming begrotingsjaar voor wijzigingen Raming begrotingsjaar na wijzigingen Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar
Baten -22.060 -22.413 -22.659 -239
Lasten 643 1.510 1.361 880
Saldo -21.417 -20.903 -21.298 641
Onvoorzien 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming -21.417 -20.903 -21.298 641
Toevoeging/onttrekken aan res. * -417 -513 -55 0
Resultaat na bestemming -21.834 -21.416 -21.353 641
Te verklaren verschil -64 N.D
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Produkt: Omschrijving: N.D. V.D.
Belegg. lager dividend BNG Fido-kap.marktselect 18 0 *1
verkoopwinst BNG Fido-kap.marktselect - 19 *1
hogere rentebate verstrekte geldleningen - 17
hogere kap.lst.leningen. Ind. terr. 35 -
Alg.Uitk. hogere algemene uitkering 2016 - 166 *2
nagekomen algemene uitkering 2014 en 2015 - 39 *2
Belast. hogere opbrengst toeristenbelasting - 18
minder eigen uren - 28
M.T. meer eigen uren 18 -
I.O. lagere pers.lasten bodediensten - 17
meer eigen uren kantine,receptie,bodes,archief 99 -
huisv. lagere afschr.lst.meubilair en tel.centrale - 22
hogere kosten regulier ondh.gebouwen en install. 32 -
Autom. realisatie E-overheidsvoorz.raming voorg.jaren 17 - *3
management informatietool Pepperflow ram.2015 9 - *3
diverse overige kosten derden automatisering 12 -
meer eigen uren automatisering 45 -
P.&O. vacaturevervulling - hogere kosten 43 -
lagere IKB verpl.vak.geld juni-dec.2016 - 35
hogere kosten cursus- en studietoelagen 34 -
lagere kosten cafetariamodel - 17
werkkostenregeling - overschrijding drempelbedrag 18 -
toevoeging voorziening personeel 530 - *4
meer uren P.& O. 69 -
beschikking over voorziening reorganisatie - 44 *5
Werkpl.+ hogere kosten personeel Reestmond werkplaats 13 -
materieel aanschaf werkkleding niet t.l.v. reserve 11 - *3
aanschaf bestelbus Express raming in 2015 14 - *3
lagere kapitaallasten verv.midd.en trekker - 28
rep.kst. derden verv.midd. en traktie hoger 15 -
minder doorber.tractie-uren trekker 13 -
Bes.&Man. hogere personeelslasten 112 - *6
Lagere kosten inhuur personeel derden - 47 *6
hogere personeelsvergoeding Zwartewaterland - 14
meer doorberekende uren (dekking) - 261
Ontw&Beh. Hogere personeelslasten 145 - *6
hogere kosten inhuur personeel derden 30 - *6
meerder doorberekende uren (dekking) - 323
Ontw&Beh. meer doorberekende uren (dekking) - 25
Samenl. hogere personeelslasten 21 - *6
lagere kosten inhuur personeel derden - 38 *6
meer doorberekende uren (dekking) - 142
overige verschillen programma 9 11 -
1.364 1.300 -64 N.D.
*1 - beleggingen BNG Fido kpitaalmarktselect: Lagere opbrengst rente/dividend dan oorspronkelijke raming. Als gevolg van schatkistbankieren wordt verplicht jaarlijks 1/7 deel van de belgging afgelost. De aflossingen vinden tegen het eind van het jaar plaats in de jaren 2013 t/m 2019. Doordat de koerswaarde hoger is dan de boekwaarde geeft dit een verkoopwinst.
*2 - hogere algemene uitkering: Het betreft nagekomen bedragen voorgaande jaren € 39 en een hoger bedrag voor 2016 van € 166. Toename t.o.v. zomernota grotendeels als gevolg van (nagekomen) baten 2e halfjaar 2016. In deze zomernota is totaal € 323 bijgeraamd.
*3 - diverse kosten niet ten laste van reserve: Betreft de volgende kosten cq. uitgaven: onderhoud ,Afschrijving gem.huis en E-overheidsvoorzieningen.
*4 - voorziening personeel: Hiervoor is een voorziening getroffen van € 530.
*5 - voorziening frictiekosten reorganisatie: Per eind 2016 zijn de nog verwachte uitgaven voor de komende jaren € 96. Van de beginstand in het verslagjaar ad € 175 is € 35 uitgegeven, waardoor € 44 vrijvalt.
*6 - personeelslasten en inhuur derden: De totale personeelslasten op de 4 afdelingen bedragen € 6.191 en inhuur derden € 1.046. Oorspronkelijk is € 6.578 geraamd voor personeelslasten. Er zijn geen koste geraamd voor inhuur derden. Bij zomernota is aan eigen personeelslasten € 659 afgeraamd en voor inhuur derden € 1.100 bijgeraamd. Per saldo is € 441 bijgeraamd. De raming na wijziging zomernota is: eigen personeelslasten € 5.918 en inhuur derden € 1.100. Uiteindelijke is t.o.v. de bijstelling middels zomernota voor eigen personeel € 273 meer uitgegeven en voor personeel derden € 56 minder. Ten opzichte van de oorspronkelijke zijn deze cijfers resp. € 387 minder en € 1.046 meer. Een overschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 659.
Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking Ten laste van exploitatie
Aflossing preferente aandelen NV Vitens res.pref. aand. - 81 - 81 - *1
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ond.gem. geb. 33 39 33 - - *1
Vervanging automatisering verv.autom. 78 62 78 117 -
Res.verb./ afschr.gem.huis verb.gem.h. - 50 - 50 -
Personeels-management - - 50 - - -
Digitalisering archieven - - 210 - - -
Werkkleding buitendienst - - 15 - - -
Container vrachtauto - - 20 - 20 -
Organisatieontwikkeling - - 250 - 51 -
Niet gebruikte dekkingsmiddelen zonder bes. 154 - 154 - -
264 778 264 319 -
per saldo -513 -55
*1 - Onttrekking en toevoeging overeenkomstig oorspronkelijke raming.
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud