Toelichting op de balans per 31 december (bedragen x €1.000)

Inhoud

Toelichting op de balans per 31 december (bedragen x €1.000)

 

 

 

 

Onderscheid gemaakt in:
Vaste activa;
Vlottende activa;
Vaste passiva;
Vlottende passiva;
Overige

Vaste activa

A | Immateriële vaste activa

Geen geactiveerde immateriële activa op de balans.

B | Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
31-12-2016 31-12-2015
Grond uitgegeven in erfpacht 0 0
Investeringen met economisch nut 22.521 17.829
Investeringen met economische nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: 6.688 7.038
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 0 0
Totaal materiële vaste activa 29.209 24.866
De overige investeringen met economische nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
31-12-2015 van NIEGG per 1-1-2016 Naar BIE investeringen t.l.v. reserve desinvesteringen afschrijvingen 31-12-2016
MVA-a - gronden en terreinen 2.908 0 2.908 0 35 35 0 46 2.862
MVA-b - strategische gronden 0 7.741 7.741 3.314 2 0 5 0 4.423
MVA-c - woonruimten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MVA-d - bedrijfs- en ov.gebouwen: 13.910 0 13.910 0 1.636 238 441 737 14.130
MVA-e - grond- weg en waterbk.werken: 15 0 15 0 77 77 0 1 14
MVA-f - vervoermiddelen: 352 0 352 0 289 38 0 85 518
MVA-g - machines, apparaten en installaties: 566 0 566 0 224 138 0 133 519
MVA-h - overige materiële vaste activa: 77 0 77 0 0 0 0 23 54
Totaal 17.829 7.741 25.570 3.314 2.263 526 446 1.025 22.521
De strategische gronden vormen een verzamelnaam voor gronden met een stellig voornemen tot ontwikken. De strategische gronden vormen een verzamelnaam voor gronden met een stellig voornemen tot ontwikkelen. Deze strategische gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. De gronden kwamen tot en met 2015 als NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) onder de Vlottende Activa 'voorraden' op de balans en zijn zonder afwaardering omgezet tegen de boekwaarde per 1 januari 2016. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaats vinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan geldende bestemming. De toets dient per 1 januari 2019 plaats te vinden.
Het betreffende de volgende complexen:
MVA-b - strategische gronden 31-12-2015 Boekwaarde van niet in expl.genomen gronden gecorr.balans per 1-1-2016 naar bouwgronden in exploitatie investeringen des-investeringen 31-12-2016 prijs per m2 o.b.v. boekwaarde
Terrein De Levensboon Rouveen - 5.607 m2. 0 227 227 0 0 0 227 40,56
Rouveen-Zuid - 45.648 m2 0 2.200 2.200 0 0 2 2.198 48,15
IJhorst-West 2 - 7.898 m2. 0 458 458 0 0 1 457 57,90
Industrieterrein Bullingerslag 0 3.314 3.314 3.314 0 0 0
Toek.ind.terr.De Esch 0 - 52.395 m2. 0 1.213 1.213 0 1 3 1.212 23,13
De Slagen uitbreiding - 44.877m2. 0 329 329 0 0 0 329 7,33
Totaal MVA-b-strategische gronden 0 7.741 7.741 3.314 1 6 4.423 -
De belangrijkste investeringen betreffen: Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2016 Cumulatief besteed t/m 2016
MVA-a - gronden en terreinen
VV Staphorst - groot onderhoud 150 35 132
150 35 132
MVA-c - bedrijfs- en ov.gebouwen:
MCR Rouveen - schoolgebouw 3.000 0 2.982
Kon. W.A.-school - renovatie en vernieuwing 288 288 288
Kleedcacc. SC Rouveen 1.563 966 1.449
Sporthal: groot onderhoud 800 382 800
5.651 1.636 5.519
MVA-f - vervoermiddelen:
Tractor en toebehoren 280 175 275
2 pick-up bussen serviceploeg 84 76 76
DFSK - City transporter 20 14 14
384 265 365
MVA-g - machines, apparaten en installaties:
Automatisering (t.l.v. exploitatie) 116 117 117
Vervanging servers/san 0 59 59
Management informatiesysteem 46 9 49
sneeuwploeg nr.3 en 4 21 12 12
meubilair sporthal en MCR 50 27 27
232 224 264
Investeringen met economische nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
31-12-2015 investeringen t.l.v. reserve desinvesteringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2016
Begraafplaatsen 353 75 75 0 16 0 337
Riolering 6.685 162 0 0 495 0 6.351
7.038 236 75 0 511 0 6.688
De belangrijkste investeringen betreffen: Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2016 Cumulatief besteed t/m 2016
begraafplaatsen:
Begraafplaats Staphorst uitbreiding 20 17 17
Begraafplaats Staphorst groot onderhoud 80 21 69
Begraafplaats Rouveen groot onderhoud 60 37 37
riolering:
Gemeentelijk rioleringsplan 2016 912 25 25
Riolering Meestersweg afkoppeling GRP 2016 0 116 116
Riolering Hoogeweg GRP 2016 0 20 20
1.072 236 285
De overige investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
31-12-2015 investeringen des-investeringen afschrijvingen bijdrage derden 31-12-2016
MVA-d - grond- weg en waterbk.werken: 0 874 640 0 234 0
Totaal 0 874 640 0 234 0
De investeringen betreffen: Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2016 Cumulatie besteed t/m 2016
wegen:
Wegenbeheerplan (jaarlijkse uitvoering) 870 627 627
Ontsluiting CZ Rouveen wijz.2015-6 120 67 86
Civiele kunstwerken (bruggen) 19 20 20
Verkeersplan 50 23 35
Fietspad Mr.JBKanln./Evenb.weg wijz.2015-7 150 11 58
Snelfietsroute Meppel-Zwolle 34 14 14
Onderzoek Afslag A.28 150 115 115
Herstructurering De Baarge 4.126 3 2.825
-provinciale bijdrage -500 -200 -500
-provinciale subs. MKB energiebesparing 0 0 -15
Herinr.Gem.weg (rotonde-spoor) wijz.2015-5 350 3 269
Herinrichting Ebb.Wubbenlaan wijz.2015-3 589 8 681
Idem Prov. BDU subsidie -238 0 -238
Herinchting J.C.van Andelweg aanns.336.768 415 3 401
Fietspad Rijksweg 240 111 111
Halteplaats N.S. 20 18 20
Verlichtingsplan fase 5 90 -34
Inr.openb.ruimte SC Rouveen 125 85 85
6.609 874 4.494

C | Financiële vaste activa

Aandelen N.V. Rova en achtergestelde lening N.V. Rova:
De gemeente bezit 217 aandelen N.V. Rova en een lening van €379k.

Geldlening i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein De Esch 3:

Per eind december 2013 is een 4-jarige 3% lineaire hypotheciaire geldlening verstrekt van €693k. Eerste aflossing eind december 2014. In mei 2014 is een 6-jarige 3% lineaire hypotheciaire geldlening verstrekt van €1.220k met een jaarlijkse aflossing van €25k.
De hoofdsom van deze lening is niet opeisbaar voor 30 april 2021.

BNG Financial Bond Fonds en BNG Government Bond Fonds:
De marktwaarde van deze fondsen is hoger dan de boekwaarde. De BNG is met ingang van 2012, als gevolg van schatkistbankieren, verplicht jaarlijks 1/7 deel van de belegging af te lossen. De aflossing in de jaren 2013 t/m 2016 is € 1.085k, € 1.163k, € 1.176k en € 1.182k. Het verkoopresultaat in deze jaren is € 37k, € 72k, € 78k en € 79k.
De intrinsieke waarde per 31 december 2016 van de participaties BNG Financial Bond Fonds is €2.183 en van BNG Government Bond Fonds € 1.373.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 4:
De rente is gelijk aan het 3-maands euribor met een minimum van 3% en een maximum van 6%. De lening had een looptijd van 7 jaar en is op de vervaldatum 4 december 2016 volledig afgelost tegen de nominale waarde.

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
31-12-2015 vermeerderingen verminderingen aflossing 31-12-2016
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen 322 45 0 108 260
Leningen aan:
deelnemingen 911 0 45 81 785
Overige langlopende leningen 2.049 0 0 290 1.760
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 9.413 2 0 6.103 3.312
Totaal financiële vaste activa 12.696 48 45 6.582 6.117
SPECIFICATIE:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:
Aandelen N.V. Rendo Holding 20 - - - 20
Aandelen N.V. Enexis 15 45 - - 60
Aandelen N.V. Vitens 5 - - - 5
Borgst.fonds v.d. middenstand 0 - - - 0
Aand. NV ROVA (217 a € 113,45) 25 - - - 25
Aand. Bank v. Ned. Gem. 75 - - - 75
Vordering op Enexis b.v. 184 - - 108 76
322 45 108 260
Leningen aan deelnemingen
Achtergestelde lening NV Essent 45 - 45 -
Achtergestelde lening NV Rova 379 - - - 379
Achtergestelde lening NV Vitens 487 - - 81 406
911 45 81 785
Overige langlopende leningen
Startersleningen 200 - - - 200
Langlop. Geldlen.zwembad 1997 169 - - 84 84
4-tal geldlen.ivm.expl.bijdr.ind.terr. 154 - - 7 147
2-tal geldlen.ivm.expl.bijdr.ind.terr. 1.526 - - 198 1.328
2.049 290 1.760
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
BNG Financial Bond Fonds 2.868 1 0 717 2.152
BNG Government Bond Fonds 1.545 1 0 386 1.160
Rabo Variabele coupon Obligatie 4 5.000 0 0 5.000 0
9.413 2 6.103 3.312
31-12-2015 31-12-2016
Totaal vaste activa 37.563 35.326

Vlottende activa

A | Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categoriën:
2016 2015
Diverse gronden toekomstige exploitatie 0 227
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 7.249
sub-totaal 0 7.476
Gronden in exploitatie derden 0 329
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 3.394 -1.737
3.394 6.068
Diverse gronden toekomstige exploitatie 31-12-2015 naar overlopende activa gecorr.balans per 1-1-2016 investeringen naar woningvoorr. naar gronden in exploitatie 31-12-2016
Terrein De Levensboon Rouveen - 5.607 m2. 227 227 0 0 0 0
Diverse gronden toekomstige exploitatie 227 227 0 0 0 0 0
Bouwgronden nog niet in exploitatie: 31-12-2015 naar overlopende activa gecorr.balans per 1-1-2016 investeringen desinvesteringen naar gronden in exploitatie 31-12-2016
Rouveen-Zuid 2.200 2.200 0 0 0 0 0
IJhorst-West 2 458 458 0 0 0 0 0
Ind.terr.Oosterparallelweg 3.378 3.378 0 0 0 0 0
Toek.ind.terr.De Esch 0 1.213 1.213 0 0 0 0 0
7.249 7.249 0 0 0 0 0
De boekwaarde van bovengenoemde diverse gronden toekomstige exploitatie en de bouwgronden nog niet in exploitatie zijn gecorrigeerd op de balans per 1-1-2016 t.o.v. 31-12-2015. Met ingang van 2016 zijn dit strategische gronden en worden op de balans onder de 'materiële vaste activa' verantwoord. De gronden in Staphorst De Slagen uitbreiding kunnen niet zelf in exploitatie genomen worden. Deze worden t.z.t. door Mega Home geëxploiteerd. De gronden zijn deels nog wel in bezit van de gemeenten en komen op de balans onder 'overlopende activa'.
Gronden in exploitatie derden (BA 213) 31-12-2015 naar overlopende activa gecorr.balans per 1-1-2016 investeringen van gronden wel/ niet in exploitatie inkomsten 31-12-2016
Staphorst De Slagen 329 329 0 0 0 0 0
Diverse gronden in exploitatie 329 329 0 0 0 0 0
De boekwaarde gronden in exploitatie derden worden gecorrigeerdop de balans per 1-1-2017 t.o.v. 31-12-2016. De boekwaarde gronden in exploitatie derden worden gecorrigeerd op de balans per 1-1-2017 t.o.v. 31-12-2016. Deze gronden kunnen niet zelf in exploitatie genomen worden. Deze worden t.z.t. door Mega Home geëxploiteerd en volgens contract overgedragen voor €9,07 per m2. Deze gronden zijn deels nog wel in bezit van de gemeente en komen op de balans onder 'overlopende activa'.
Bouwgronden in exploitatie: (BA 213) 31-12-2015 naar overlopende activa gecorr.balans per 1-1-2016 van strategiche gronden investeringen desinvesteringen winst uitname 31-12-2016
Rouveen-West 4 -812 0 -812 0 261 1.150 1.425 -276
Industrieterrein De Esch 3 -925 -310 -1.235 0 276 786 1.270 -475
Industrieterrein Bullingerslag 0 0 0 3.314 1.264 433 0 4.144
-1.737 -310 -2.047 3.314 1.801 2.369 2.695 3.394
Industrieterrein De Esch 3: In de jaren 2012 t/m 2016 zijn resp. 6, 7, 5, 6 en 2 percelen industriegronden verkocht ter grootte van resp. 40.000, 19.267, 23.751, 17.619 en 5.724 m². Hierdoor waren de verkoopopbrengsten per 31 december 2016 groter dan de nog te maken kosten en er is een negatieve boekwaarde. Omdat deze negatieve boekwaarde groter was dan de nog te maken kosten is voor een bedrag an €1.270k winst genomen.
Rouveen West 4: in de jaren 2012 t/m 2016 zijn resp. 4, 49, 11, 3 en 13 kavels bouwgronden verkocht ter grootte van resp. 1.559, 11.445, 3.014, 977 en 5.724 m². Hierdoor zijn de verkoopopbrengsten per 31 december 2015 groter dan de gemaakte kosten en er is een negatieve boekwaarde. Omdat ook deze negatieve boekwaarde groter was dan de nog te maken kosten is voor een bedrag van €1.425k winst genomen. Eind 2015 is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de 2e fase. Hiervoor is ruime belangstelling.
Industrieterrein Bullingerslag: in 2007 (30 oktober) heeft de raad op gronden aan de Oosterparallelweg voorkeursrecht gemeenten opgelegd (ex artikel 2 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten). In 2008 hebben de eerste grondaankopen plaatsgevonden tegen een prijs van €18 per m². De raad heeft 30 juni 2015 een krediet van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, € 2,5 miljoen voor bouwrijp maken en € 0,5 miljoen voor woonrijp maken. Bouwrijp maken is in 2016 praktisch afgerond. De kosten zijn ruimschoots binnen de raming gebleven. In 2013 is de 1e exploitatiebijdrage ontvangen en in 2016 heeft de 1e verkoop plaatsgevonden. De raad heeft 28 maart 2017 de kostprijscalculatie vastgesteld met een verwachte doorlooptijd van 7 jaar (2017 t/m 2013)
31-12-2015 31-12-2016
Totaal grondexploitatie 6.068 3.394
Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) (specificatie van het totaal van de boekwaarde van de reeds in exploitatie zijnde complexen)
2015 2016
a. boekwaarde per 1 januari -2.887 -1.737
bij: negatieve boekwaarde IJhorst 41 0
bij: Staphorst de Slagen naar explitatie derden -310 0
bij: Bullingerslag van NIEGG 0 3.378
b. correctie beginbalans a.g.v. wijzigingen BBV 0 0
af: deel De Esch 3 - exploitatie derden 0 -310
deel Bullingerslag - exploitatie derden 0 -64
c. bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: 0 0
- investeringen 0 0
- grondaankopen 1 59
- interne doorberekeningen binnen de organisatie 71 131
- overige bestedingen 319 1.611
- stortingen in reserve algemene dienst 0 0
- winstneming 3.190 2.695
d. opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: 0 0
- verkopen -2.122 -2.364
- inschrijfrechten/pachten etc. -4 -5
- exploitatiebijdragen 0 0
- ontvangen subsidies van andere organisaties -34 0
e. veminderingen in het jaar wegens afgesloten complexen 0 0
dan wel mutaties in de voorziening nog te maken kosten/verwachte kosten
f. boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden -1.737 3.394
- boekwaarde Staphorst "De Slagen" (in exploitatie projectontwikkelaar) 0
g. vermoedelijk nog te maken kosten 1.737 1.462
h. vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden ten behoeve van woningbouw -2.488 -1.349
vergoeding inmeetkosten landmeetkunde 0 -7
i. geraamde opbrengsten e/o exploitatiebijdragen van overige nog uit te geven industriegronden -2.865 -10.876
j. geraamd eindresultaat 5.352 7.376
Het geraamde resultaat is per 31-12-2016 € 2 miljoen hoger dan eind 2015 door:
- geraamd toekomstig voordeel nieuw in exploitatie genomen industrieterrein Bullingerslag 4.900 v.d.
- scherpere raming nog te maken kosten woningbouw Rouveen West 4 275 v.d.
- idem industrieterrein De Esch 3 85 v.d.
- deel kosten m2 uitgifte derden naar overlopende activa 400 v.d.
- exploitatiebijdrage industrieterrein De Esch 3 verrekend met overlopende activa (BBV voorschrift) 673 n.d.
- lager te verwachten exploitatiebijdrage industrieterrein De Esch 3 307 n.d.
- winstneming industrie De Esch 3 1.270 n.d.
- winstneming industrie Rouveen West 4 1.425 n.d.

B | Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Soort vordering 31-12-2016 voorz.oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2016 31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen 2.017 0 2.017 2.063
Uizettingen in 's Rijks schatkist 15.397 0 15.397 9.673
Overige vorderingen 1.528 289 1.239 1.044
Gronden in exploitatie derden 0 0 0 0
18.942 289 18.653 12.779
Specificatie overige vorderingen 31-12-2016 voorz.oninbaar gecorrigeerd saldo 31-12-2016 31-12-2015
Debiteuren algemeen 573 110 463 395
Debiteuren gemeentelijke belastingen 585 40 545 458
Transitorische rente 1 0 1 14
Debiteuren bijstand 303 164 139 72
Deb. leenbijstand zelfstandigen 106 15 91 105
1.568 329 1.239 1.044
De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:
Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2017 worden ontvangen.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
Debiteuren algemeen: Per ultimo maart 2017 staat hiervan in totaal nog € 220.000 open, waarvan € 10.000 Vitens, gemeente Zwartewaterland € 35.000 en de belastingdienst € 19.000. Van deze bedragen is in de loop van maart 2016 € 90.000 ontvangen.
Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeel afvalstoffenheffing 2016 variabel tarief en toeristenbelasting 2016. Deze aanslagen zijn in januari en februari 2017 opgelegd voor resp. € 185.000 (laatste vervaltermijn eind mei 2017), € 28.000 (vervaldatum mrt. 2017) en €30.000 (vervaldatum april 2017)
Van het totaal van debiteuren algemeen heeft €203.000 betrekking op openbare lichamen zoals gemeenten, C.A.K., Provincie en Minister van Financiën

C | Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2016 31-12-2015
Kassaldi (burgerzaken) 1 1
Banksaldi 6 2
Rabobank - beleggersrekening 240 240
247 243

D | Overlopende activa

31-12-2016 31-12-2015
Vooruitbetaalde bedragen 508 243
Van Europ. of Ned. overheden n.t.v. voorschotbedragen specifieke uitkeringen 528 385
Nog te ontvangen bedragen 432 803
Gronden in exploitatie derden 727 0
2.195 1.432
De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2016 ontvangen en betaalde facturen, die op het boekjaar 2017 betrekking hebben. De nog te ontvangen bedragen betreft o.a. - deels reeds in behandeling genomen bouwaanvragen, waarvoor nog geen bouwvergunning in verstrekt. - deels voorgeschoten kosten bestemmingsplan uitbreiding IJhorst. - voorgeschoten energiekosten MCR Rouveen t/m voorjaar 2016 Gronden in exploitatie derden: Dit betreft grondexploitaties die ontwikkeld worden door derden, en wel woningbouw De Slagen een een deel van het industrieterrein Bullingerslag.
Totaal vlottende activa 24.489 20.523

Vaste passiva

A | Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
31-12-2016 31-12-2015
Algemene Reserve 11.323 11.288
Bestemmingsreserves 41.355 39.238
Resultaat na bestemming 158 183
52.836 50.709
Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Reserves:
Saldo Mutaties Bestemming Saldo
Algemene reserves: 31-12-2015 reserves/voorz. toevoeging onttrekking result. voorg.jr. 31-12-2016
Algemene reserve 3.300 0 0 0 0 3.300
Reserve zonder bestemming 7.988 0 234 382 183 8.023
Totaal algemene reserves 11.288 0 234 382 183 11.323
Saldo Mutaties Bestemming Saldo
Bestemmingsreserves: 31-12-2015 reserves toevoeging onttrekking result. voorg.jr. 31-12-2016
Reserve grondexploitatie 6.978 0 2.700 0 0 9.678
Reserve grondexploitatie met bestemming 806 0 0 65 0 741
Reserve rioolbeheer 5.747 0 0 4 0 5.743
Reserve matiging afvalstoffenheffing 637 0 0 58 0 578
Reserve met bestemming 389 0 85 100 0 374
Reserve wegenbeheer - betonwegen 2.000 0 0 0 0 2.000
Idem - asfalt- en klinkerwegen 2.018 0 814 627 0 2.204
Reserve verkeersontsluiting 1.620 0 0 182 0 1.438
Reserve afschrijving gem.gebouwen 12.801 0 0 641 0 12.160
Reserve volkshuisvesting 1.609 0 0 0 0 1.609
Reserve gebouwenbeheer 1.872 0 134 620 0 1.386
Reserve automatisering 137 0 78 117 0 97
Reserve sociaal domein 1.927 0 802 0 0 2.729
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 487 0 0 81 0 406
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211 0 0 0 211
Totaal bestemmingsreserves 39.238 0 4.611 2.495 0 41.355
Totaal reserves 50.526 0 4.845 2.877 183 52.678
2016 2015
Saldo rekening baten en lasten * 158 183
* Het resultaat 2015 is in 2016 toegevoegd aan de reserve zonder bestemming
Toelichting:
Algemene reserve weestandsvermogen, het minimumniveau is bepaald op € 200 per inwoner.
Reserve zonder bestemming "vrij besteedbare" reserve.
Reserve grondexploitatie algemene minimale risicoreserve grondexploitatie 30% boekwaarde strategische gronden.
Reserve grondexploitatie met bestemming nog te maken kosten van in 2014 een 3-tal afgesloten complexen.
Reserve rioolbeheer toekomstig onderhoud en vervanging riolering op basis van GRP en gelijkmatig verloop tarief rioolheffing.
Reserve matiging afvalstoffenheffing bestemming matiging tarieven afvalstoffenheffing.
Reserve wegenbeheer ter dekking van de kosten wegennota (wegenbeheerplan).
Reserve verkeersontsluiting ten behoeve van verkeersontsluitingen.
Reserve met bestemming diverse bestemmingen
Reserve volkshuisvesting ontstaan door verkoop gemeentelijk woningbedrijf en gericht op dekking investeringen directe woonomgeving.
Reserve gebouwenbeheer cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen volgens onderhoudsbeheersplan
Reserve afschrijving gem gebouwen bestemd ter dekking van afschrijving diverse gemeentelijke gebouwen.
Reserve automatisering egalisatie kosten automatisering
Reserve Sociaal Domein - 3 D's ontstaan door geoormerkte gelden gemeentefonds, per 1-1-2015 tenaamstelling gewijzigd van WVG in Sociaal Domein.
Reserve achtergestelde lening NV Vitens ontstaan door omzetting preferente aandelen in een 15-jarige achtergestelde lening
Reserve onderhoud combischool Staphorst ter dekking toekomstige kosten onderhoud combischool
De mutaties in de reserves betreffen hoofdzakelijk kosten van investeringen die eenmalig uit de reserves zijn betaald. Vermeerderingen: verkoopwinsten grondexploitaties, vaste jaarlijkse toevoegingen en toevoegingen Sociaal Domein. Verminderingen: gemaakte kosten en investeringen met een eenmalig karakter.

B | Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
31-12-2016 31-12-2015
Voorz.voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.851 1.275
Door derden beklemde middelen 105 105
1.956 1.380
Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven:
Saldo mutaties Saldo
Voorz.voor verpl., verliezen en risico's 31-12-2015 reserves/voorz. toevoegingen vrijval aanwending 31-12-2016
Voorziening pens.verpl.weth. 1.065 0 140 1.205
Voorz. frictiekosten reorganisatie 175 0 0 44 35 96
Voorz. verzelfstandiging museumboerderij 35 0 3 0 14 24
Voorz. personeel 0 0 527 0 0 527
1.275 0 669 44 49 1.851
Saldo mutaties Saldo
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 31-12-2015 reserves/voorz. toevoegingen vrijval aanwending 31-12-2016
Voorziening onderhoud Conradsweg 105 0 0 0 0 105
105 0 0 0 0 105
Totaal Voorzieningen 1.380 0 669 44 49 1.956

C | Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
onderhandse leningen 0 0
binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.490 1.899
1.490 1.899
In het onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2016.
31-12-2015 vermeerderingen aflossingen 31-12-2016
onderhandse leningen 0 0 0 0
binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.899 0 409 1.490
1.899 409 1.490
De rentelast van de langlopende leningen over 2016 is € 83.136
31-12-2016 31-12-2015
Totaal vaste passiva 56.282 53.988

Vlottende passiva

Inleiding

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
31-12-2016 31-12-2015
schulden korter dan 1 jaar 1.406 631
overlopende passiva 2.127 3.466
3.533 4.097

A | Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
31-12-2016 31-12-2015
a. kasgeldleningen 0 0
b. bank- en girosaldi 0 0
c. overige schulden 0 0
- crediteuren algemeen 1.338 553
- crediteuren bijstand 68 79
1.406 631

B | Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Vooruitontvangen bedragen 20 19
Van Eur. of Ned. overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitk. 757 1.474
Nog te betalen bedragen: 0 0
- transitorische rente 34 43
- overige overlopende passiva 529 528
- aangegane verplichtingen 786 1.402
2.127 3.466
Onder "Vooruit ontvangen bedragen" zijn met ingang van 2008 de niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. Onder de aangegane verplichtingen staat een bedrag van € 732 voor in 2016 ontvangen facturen die betrekking hebben op 2015.
31-12-2016 31-12-2015
Totaal vlottende passiva 3.533 4.097

Overige

A | Gewaarborgde geldleningen

De afname van de gewaarborgde geldleningen betreft:
31-12-2016 31-12-2015
Reguliere aflossingen 0 2.235
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonenkan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden.
geldnemer aard/omschrijving oorspr.bedrag perc.borgstelling restant begin jaar restant eind jaar
Woonst. Vechthorst BNG overname Gwb 6.212 50% 306 0
Woonst. Vechthorst BNG overname Gwb 6.353 50% 299 0
Woonst. Vechthorst BNG overname Gwb 6.353 50% 313 0
18.918 0% 917 0
Div. Particulieren eigen woning 5.498 0% 1.317 0
Totaal 24.416 0% 2.235 0
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen: De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 3 miljoen aan krediet kan worden opgenomen. Per 1 januari 2011 is de achtervangfunctie van de gemeente voor nieuw af te geven hypotheekgaranties vervallen, m.a.w. vanaf deze datum worden alleen hypotheekgaranties met verstrekt met een 100% rijksachtervang. Het fondsvermogen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) blijft beschikbaar voor zowel de tot de t/m 31 december 2010 verstrekte hypotheekgaranties als de vanaf 1 januari 2011 verstrekte en nog te verstrekken hypotheekgaranties. De bij aanspraken op de achtervangfunctie gehanteerde methodiek is door middel van de gewijzigde achtervangovereenkomstenmet het Rijk en met alle gemeenten per 1 januari 2011 zodanig aangepast dat de gemeenten niet worden aangesproken op de risico's die voorvloeien uit hypotheekgaranties die worden afgegeven vanaf 1 januari 2011. We hebben over 2016 een overzicht ontvangen. De stand per 31-12-2016 is: € 73 milj. aan garanties (= 447 garantieverstrekkingen).
Het saldo per 31 december 2016 van de nog niet opgenomen verlofdagen is € 288.017. Per 31 december 2015 was dit € 264.300

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000)

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 268,5
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 232 249 244 250
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 36 20 25 18
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 35.800
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 35.800
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 269
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 21.148 22.650 22.430 23.012
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 232 249 244 250

C | WNT-verantwoording 2016 Gemeente Staphorst

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Staphorst  van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Staphorst is € 179.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
Bedragen x €1 P.F.G. Rossen L. Roest
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 1/1 - 31/12 13/3 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,8889
Gewezen topfunctionaris nee nee
(Fictieve dienstbetrekking) ja ja
     
Individueel WNT-maximum - -
     
Beloning €90.951 €32.517
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn €12.409 €4.646
Subtotaal €103.371 €37.163
     
-/- onverschuldigd betaald bedrag - -
     
Totaal bezoldiging €103.371 €37.163
     
Verplichte motivering indien overschrijding PM PM
     
Gegevens 2015   nvt
Aanvang en einde functievervulling in 1/1 - 31/12  
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0  
     
Beloning €86.491  
Belastbare onkostenvergoedingen -  
Beloningen betaalbaar op termijn €12.479  
Totaal bezoldiging 2016 €98.970  

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Functiegegevens L. van Randsdorp
Functiegegevens Tijdelijke griffier
Aanvang en einde functievervulling 01-01-2016 - 09-03-2016
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2016 3
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2016 264
   
Individueel WNT-maximum €72.000
Maximum uurtarief €175
   
Uitgekeerde bezoldiging in 2016 t/m €14.445
Bezoldiging per uur €54,71
   
-/- Onverschuldigd betaald bedrag -
   
Totaal bezoldiging €14.445
   
verplichte motivering indien overschrijding -

Toezichthoudende topfunctionarissen
n.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

 

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud