Programma 9 | Financiering & algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Programma 9 | Financiering & algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
9.1 Geldleningen mr. dr. S. de Jong
9.2 Beleggingen mr. dr. S. de Jong
9.3 Uitvoering WOZ mr. dr. S. de Jong
9.4 Belastingen mr. dr. S. de Jong
9.5 Uitkeringen gemeentefonds incl. deelfonds sociaal domein mr. dr. S. de Jong
9.6 Algemene baten en lasten mr. dr. S. de Jong
9.7 Reserves mr. dr. S. de Jong

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Monitoren decentralisatiegelden

Het monitoren van de decentralisatiegelden zal er toe moeten leiden dat inzicht kan worden gekregen in de uitgaven en inkomstenstromen, waardoor de geldstroom beter beheersbaar zal worden

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
n.v.t.
2. Uitbreidingsinvesteringen
Personeel:
organisatieontwikkeling 250 - 51 51
management informatietool - pepperflow 50 40 9 49
ontwikkelbudget 100 - - 0

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 348 1.163 1.510 1.361 149
Baten -22.060 -354 -22.413 -22.659 246
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 21.712 -809 20.903 21.298 -395
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 111 154 264 264 0
Onttrekkingen -528 -250 -778 -319 -458
Mutaties reserves 417 96 513 55 458
Gerealiseerd resultaat 22.129 -713 21.416 21.353 64

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
Hogere algemene uitkering over de jaren 2014/2015/2016    205
Meer doorberekende uren, waardoor er een dekkingsvoordeel ontstaat   751
Er is een voorziening getroffen voor personeel ( 530k) , daarnaast  valt er voor de getroffen voorziening frictiekosten reorganisatie een bedrag vrij ad € 44k 486  
Ten opzichte van bijstelling middels de zomernota is er voor eigen personeel € 273k meer uitgegeven en voor personeel derden € 56k minder 217  
Op dit programma is door eigen medewerkers meer uren gewerkt dan was voorzien 203  
Diverse kleine investeringen die niet ten laste van een reserve zijn gegaan, maar ten laste van de v/w 51  
Door de vele vacatures gedurende het jaar 2016 zijn er meer kosten gemaakt voor vacaturevervulling dan was voorzien  43  
Diverse kleinere verschillen 20  
Totaal te verklaren verschillen 1.020  956

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud