Programma 8 | Ruimte en wonen

Inhoud

Programma 8 | Ruimte en wonen

 

 

 

 

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
8.1 Monumentenzorg B. Jaspers Faijer
8.2 Afvalinzameling B. Krale
8.3 Milieu/ duurzaamheid B. Krale
8.4 Ruimtelijke ordening/ wonen B. Jaspers Faijer/ B. Krale
8.5 Volkshuisvesting B. Jaspers Faijer
8.6 Bouw en woningtoezicht B. Jaspers Faijer
8.7 Bouwgrondexploitatie B. Jaspers Faijer

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Wat hebben we bereikt?

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Wat hebben we bereikt?

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Wat hebben we bereikt?

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Wat hebben we bereikt?

Verbetering dienstverlening

Wij willen de dienstverlening en de houding van de ambtelijke organisatie verbeteren. Een heldere uitleg en het meedenken met de initiatiefnemer wordt de basis. Zie ook programma 1 over de verbetering van de dienstverlening.

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Wat hebben we bereikt?

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Wat hebben we bereikt?

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
n.v.t.
2. Uitbreidingsinvesteringen
Milieu:
Energieloket (prov.subsidie, krediet 2012) 220 - - 210
Fase 2: omgekeerd inzamelen 140 - - 0
Ruimtelijke ordening:
Kadernota buitengebied - herziening 40 - 13 13
RUD - doorontwikkeling 70 - - -
EPOS - Eff.Procesinr.Omg.recht Sth. 40 - 20 20
Volkshuisvesting:
VROM startersleningen krediet van 2012 220 80 120 200
Evaluatie en actualisatie Woonvisie per 2015 22 10 11 22
Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche 99 - - 0
Woonservicegebieden: uitv.plan 327 - - 92
B.p. de Slagen: maatr.verb.leefbaarheid 50 - - 0
Geluidsanering ISV III 818 - - 814
Geluidsaneringsproject 70+ 737 - - 250

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 7.287 310 7.597 6.641 956
Baten -6.261 -1.435 -7.696 -8.064 368
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.026 1.126 99 1.423 -1.324
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 15 2.048 2.063 2.715 -651
Onttrekkingen -259 83 -176 -143 -33
Mutaties reserves 244 -2.131 -1.887 -2.572 685
Gerealiseerd resultaat -782 -1.006 -1.788 -1.149 -639

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
In 2016 heeft definitieve subsidievaststelling plaatsgevonden vwb prestatieafspraken wonen 2010-2015: binnenstedelijke vernieuwing.  Er is subsidie ontvangen voor 96 woningen    515
De ontvangen leges bestemmingsplannen en  bouwvergunningen zijn hoger dan begroot, hierdoor ook hogere leges voor welstand    74
Overig   50
Totaal te verklaren verschillen 0  639
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud