Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Inhoud

Programma 7 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

 

 

 

 

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad ‘De broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
7.1 Sport B. Krale
7.2 Bibliotheek mr. dr. S. de Jong
7.3 Muziekonderwijs drs. T.C. Segers MBA
7.4 Kunst en cultuur drs. T.C. Segers MBA
7.5 Natuur en recreatie B. Jaspers Faijer
7.6 Overige recreatie en toerisme/ evenementen B. Jaspers Faijer / drs. T.C. Segers MBA
7.7 Zwembad B. Krale

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Wat hebben we bereikt?

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds aangenomen plannen.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Onafhankelijke museumboerderij

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Wat hebben we bereikt?

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

Er zal een besluit genomen worden over het al dan niet verkopen van de voormalige bibliotheek in Rouveen. Daarnaast zal er een evaluatie plaatsvinden over het multifunctioneel gebruik van de MCR en afstemmen van wensen en verbeteringen.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Wat hebben we bereikt?

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Wat hebben we bereikt?

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Wat hebben we bereikt?

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
Sport:
Vervanging kleedaccommodatie SC Rouveen van 2013 1563 483 966 1449
VV Staphorst - renovatie hoofdveld van 2013 35 - - -
Sporthal: groot onderhoud 800 418 382 800
Sporthal: verv.stoelen voor evenementen 50 - 24 24
Gymzaal Rouveen - meubilair - - 3 3
Evenemententerrin De Tippe - onderhoud asfalt 100 - - 77
Sportvelden VVS - groot onderhoud veld 2, 3 en 4 150 97 35 132
Sportvelden VVS - groot onderhoud veld 5 20 - - -
2. Uitbreidingsinvesteringen
Sport:
AMBC: subs. uitbreiding crossterrein van 2013 200 - - -
Beleid funerair erfgoed, uitvoering motie 10 - - -
Recreatie en toerisme:
Routenetwerken en recreatieve voorzieningen 30 - - -
St.Zwembad de Broene Eugte 'bijdrage renovatie + verduurzaming 800 - - -

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 2.097 1.435 3.532 2.562 970
Baten -146 0 -146 -192 46
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.951 -1.435 -3.386 -2.371 -1.016
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 135 0 135 135 0
Onttrekkingen -355 -1.335 -1.690 -704 -986
Mutaties reserves 220 1.335 1.555 569 986
Gerealiseerd resultaat -1.732 -100 -1.832 -1.801 -30

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
Er was een exploitatievergoeding geraamd voor de MCR, deze is in de afrekening van met de MCR meegenomen   45
Alsnog subsidie breedtesport van de Provincie ontvangen na honorering bezwaarschrift   29
Inventaris sporthal ineens afgeschreven 24  
Overig 20  
Totaal te verklaren verschillen 44  74

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud