Programma 6 | Sociale zaken, zorg en burgerzaken

Inhoud

Programma 6 | Sociale zaken, zorg en burgerzaken

 

 

 

 

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
6.1 Bijstandsverlening B. Krale
6.2 Gemeentelijk armoede en schuldenbeleid B. Krale
6.3 Re-integratie en participatievoorzieningen ogv Participatiewet B. Krale
6.4 Ouderenzorg B. Jaspers Faijer
6.5 Jeugdzorg mr. dr. S. de Jong
6.6 Sociaal Cultureel Werk B. Jaspers Faijer
6.7 Gezondheidszorg drs. T.C. Segers MBA / mr. dr. S. de Jong
6.8 Vreemdelingen B. Jaspers Faijer
6.9 Kinderopvang mr. dr. S. de Jong
6.10 Burgerzaken drs. T.C. Segers MBA
6.11 Begraven drs. T.C. Segers MBA

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

Steuntje in de rug voor de ‘minima’

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtredende overheid.

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Wat hebben we bereikt?

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Aanleg speelveld in de Slagen

Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.

Wat hebben we bereikt?

Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

Stimuleren WMO-raad

Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Wat hebben we bereikt?

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
Begraafplaat Staphorst - groot onderhoud 80 48 21 69
Begraafplaat Staphorst - inr.nw.gedeelte 20 - 17 17
begraafplaats Scholenland - groot onderhoud 60 - 37 37
2. Uitbreidingsinvesteringen
n.v.t.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 12.472 529 13.001 12.250 751
Baten -2.245 -283 -2.527 -2.761 233
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.227 -247 -10.473 -9.489 -984
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 250 -124 126 806 -680
Onttrekkingen -74 -15 -89 -37 -52
Mutaties reserves -176 139 -37 -769 732
Gerealiseerd resultaat -10.403 -108 -10.511 -10.259 -252

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
De verwachte uitkeringen voor de Ioa liggen op een lager niveau dan begroot    61
De gemeente ontvangt via het Rijk een lagere bijdrage voor de bijstandsuitkeringen 311  
Doordat deze lager zijn, kan de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen bij het Rijk   414
Het delven van de graven was lager dan begroot, daarnaast zijn er hogere begraafrechten ontvangen dan begroot   69
Overige kleine voordelen   19
Totaal te verklaren verschillen 311   563

 De overschotten of tekorten die te maken hebben met het sociaal domein zijn ten gunste van de reserve sociaal domein gegaan. Zie hiervoor de paragraaf sociaal domein.

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud