Programma 5 | Leren en leven

Inhoud

Programma 5 | Leren en leven

 

 

 

 

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
5.1 Onderwijs mr. dr. S. de Jong

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Wat hebben we bereikt?

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
Koning Willem Alexanderschool - groot onderhoud 238 - 238 238
2. Uitbreidingsinvesteringen
Multifunctionele combischool Rouveen 5660 5604 - 5604
af: provinciale pMJP bijdrage (financiële afronding was 2013, wordt 2016) - - - -150
Koning Willem Alexandereschool - uitbreiding 50 - 50 50
Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisonderwijs 75 - 30
Pieter Zandt scholengemeenschap (uitbreiding) 575 - - 531
Huisvesting Peuterspeelzalen Staphorst 168 - - 174

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 1.622 238 1.860 1.879 -20
Baten -267 0 -267 -276 9
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.355 -238 -1.593 -1.604 11
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 26 0 26 26 0
Onttrekkingen -481 -238 -719 -719 0
Mutaties reserves 455 238 693 693 0
Gerealiseerd resultaat -900 0 -900 -910 11

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
Diverse kleine nadelen en voordelen 36  25
Totaal te verklaren verschillen 36   25

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud