Programma 4 | Verkeer en openbare ruimte

Inhoud

Programma 4 | Verkeer en openbare ruimte

 

 

 

 

Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘Verkeers- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is.  De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
4.1 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen B. Krale / mr. dr. S. de Jong
4.2 Openbaar vervoer mr. dr. S. de Jong
4.3 Parkeren mr. dr. S. de Jong
4.4 Waterbeheersing B. Krale
4.5 Natuur en landschap B. Jaspers Faijer
4.6 Openbaar groen B. Krale
4.7 Riolering B. Krale

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

 

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Realisatie op- en afritten A28

Voor de realisering van de op- en afritten A28 wordt overleg opgestart met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Een eerste rapportage van mogelijkheden volgt in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2016.

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang.

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Wat hebben we bereikt?

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in.  Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand  willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Wat hebben we bereikt?

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst € 195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 € 95.000)

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Wat hebben we bereikt?

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
Materialen en voertuigen:
02 LvI - sneeuwploeg nr. 5 12 - 8 8
vrachtwagen: container incl.laadklep 20 - 24 24
Aanhangstrooier nr. 3 35 - - -
aanhangstrooier nr. 4 40 - - -
sneeuwploeg nr. 3 9 - 4 4
bestelbus express 19-BK-DZ 20 - 14 14
bestelbus gesloten 76-BK-FX 33 - - -
Tractor inclusief vijzel/borstel-bak 294 - - -
pickup bussen (2x) serviceploeg 84 - - 76
2. Uitbreidingsinvesteringen
Wegen:
00 - Wegenbeheersplan jaarschijf 2015 870 - 627 627
02 LvI - duiker Conradsweg 200 - - -
02 LvI - duiker Dekkersland relinen 95 - - -
02 LvI - bruggen Staphorst Zuid 195 - - -
02 LvI - groot onderhoud overige bossages 20 - - -
02 LvI - uitvoeren boombeheer fase 2 60 - 39 39
02 LvI - nieuw groenbeleidsplan 2016-2026 20 - - -
02 LvI - vervanging skatevoorzieningen Sth./Rvn. 50 - - -
02 LvI 2015 - asfatering De Tippe 100 - 77 77
05 - onderzoek snelfietsroute Gorterln.-Lichtmis 35 - 14 14
09 - onderzoek afslag rijksweg A28 150 - 115 115
11 - onderszoek ontsluiting CZ Rouveen (2013+2015) 620 20 66 86
13 - fietspad nabij Waanders 240 - 111 111
16 - inrichting openbare ruimte SC Rouveen 125 - 85 85
fietspad Mr.JB Kanlaan/Evenboersweg (2015 en 2016) 60 47 11 58
onderzoek halteplaats NS 20 2 18 20
Herinrichten J.C. van Andelweg 415 398 3 401
herstructurering De Baarge (krediet van 2010) 3409 2781 3 2785
10 - herinrichting Ebbinge Wubbenlaan 589 641 8 649
- provinciale bijdrage -238 - - -
carpoolplaats De Lichtmis 64 - - -
verkeerscirculatieplan 75 - 23 23
parkeerplaats SC Rouveen 150 - 85 85
Uitv.verl.plan: fase 5 oranje naar wit + cofin 'bewust verl' 90 - - 68
Riolering:
herinrichting incl.voorbereidingskrediet Gemeenteweg (rotonde-spoor) 370 - 3 269
14 - gemeentelijk rioleringsplan 2016 912 - 162 162
Riolering de Baarge 737 - - 250

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 5.633 931 6.563 5.583 980
Baten -1.622 0 -1.622 -1.922 300
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.011 -931 -4.942 -3.661 -1.281
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 660 0 660 660 0
Onttrekkingen -1.979 -328 -2.308 -721 -1.587
Mutaties reserves 1.319 328 1.648 61 1.587
Gerealiseerd resultaat -2.691 -603 -3.294 -3.600 306

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
Diverse kleine investeringen in wegen die niet ten laste van een reserve zijn gegaan 72  
Aanleg fietspad Rijksweg. Deze investering in maatschappelijk kan nog in het verslagjaar worden afgeboekt. 111  
Meer uren door medewerkers op het onderdeel verkeersveiligheid 137  
Minder kosten derden voor onderhoud bermen, greppels en sloten   55
Overige nadelen  41  
Totaal te verklaren verschillen 361  55

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud