Programma 2 | Openbare orde en veiligheid

Inhoud

Programma 2 | Openbare orde en veiligheid

 

 

 

 

Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.

Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr

Beleidsterrein Portefeuillehouder
2.1 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA
2.2 Brandweer en rampenbestrijding drs. T.C. Segers MBA
2.3 Overige maatregelen en openbare orde drs. T.C. Segers MBA

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio

Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Wat hebben we bereikt?

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
n.v.t.
2. Uitbreidingsinvesteringen
n.v.t.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 1.325 14 1.339 1.258 81
Baten -61 0 -61 -58 -3
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.265 -14 -1.278 -1.200 -78
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 6 0 6 6 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -6 0 -6 -6 0
Gerealiseerd resultaat -1.271 -14 -1.284 -1.206 -78

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging:

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
Teruggave deel gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio 2015+2016    26
Minder uren door medewerkers aan dit programma besteed    50
Overige voordelen      2
Totaal te verklaren verschillen 2   78
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud