Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie

Inhoud

Programma 1 | Algemeen bestuur en organisatie

 

 

 

 

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

 

 

 

 

Nr Beleidsterrein Portefeuillehouder
1.1 Bestuursorganen drs. T.C. Segers MBA
1.2 Ambtelijke organisatie/ondersteuning mr. dr. S. de Jong
1.3 Samenwerking- inkoop drs. T.C. Segers MBA / B. Krale
1.4 Communicatie (intern/extern) mr. dr. S. de Jong / B. Jaspers Faijer
1.5 Begroting/ Controlling mr. dr. S. de Jong

 

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2016

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Wat hebben we bereikt?

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

  • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
  • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
  • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
  • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

Wat hebben we bereikt?

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Wat hebben we bereikt?

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Investeringen

Beschikbaar gestelde kredieten Uitgaven t/m 2015 Werkelijke investering in het boekjaar Totaal investering t/m boekjaar
1. Vervangingsinvesteringen
vervanging meubilair gemeentehuis 150 - - -
groot onderhoud gemeentewerkplaats - - - -
groot onderhoud gemeentewerkplaats - - - -
2. Uitbreidingsinvesteringen
Organisatie:
E-overheidsvoorzieningen (krediet van 2009 en 2010) 384 255 17 272
Diversen:
02 LvI - Lean methode - proces-optomalisatie (3 jaar) 85 - 7 7
02 LvI - Strategisch communicatieplan 10 - - -
11 - nota burgerkracht 30 - 18 18
11 - onderzoek ex.art.213a GW RO 44 - 24 24
aanpassing huisstijl 25 - 17 17
digitalisering archieven vanaf 1940 210 - - -
werkkleding buitendienst 15 - 11 11
Telefooncentrale vervanging 85 - - -

Wat heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Lasten 2.545 216 2.761 2.741 20
Baten -43 -22 -65 -69 4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.502 -194 -2.696 -2.672 -23
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2016 Begrotingswijzigingen 2016 Begroting na xe wijz. Realisatie 2016 Voordeel
Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -95 0 -95 0 -95
Mutaties reserves 95 0 95 0 95
Gerealiseerd resultaat -2.407 -194 -2.601 -2.672 72

Verklaring belangrijkste verschillen tussen realisatie en de raming na wijziging:

Omschrijving Bedrag Nadeel Bedrag Voordeel
Er heeft een overschrijding plaatsgevonden van de werkkostenregeling 23  
De dotatie aan pensioenvoorziening wethouders was hoger dan gepland 53  
Overig   3
Totaal te verklaren verschillen 76   3

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud