Jaarverslag 2016

Inhoud

Jaarverslag 2016

Beleid;
Financiële positie

Beleid

Beleid

De basis voor het uit te voeren beleid vormt het coalitieakkoord 'Vertrouwen in dynamisch Staphorst', welke heeft geresulteerd in een collegeprogramma. Uitvoering hiervan zal plaatsvinden gedurende de jaren 2015-2018.
In de begroting 2016 zijn te realiseren beleidsdoelen door middel van een dashboardmodel opgenomen. Elk programma kent hierdoor zijn eigen actiepunten en hierover zal per programma een korte voortgang worden gegeven. In dit hoofdstuk geven we u een korte samenvatting van alle actiepunten met bijbehorende stand van zaken.

Stand van zaken actiepunten beleid 2016: totaal 197

 

Als we kijken naar de verschillende programma's levert dit het volgende overzicht op:

1. Algemeen bestuur en organisatie
2. Openbare orde en veiligheid
3. Ondernemen
4. Verkeer en openbare ruimte
5. Leren en leven
6. Sociale zaken, zorg en burgerzaken
7. Sport, cultuur, recreatie en toerisme
8. Ruimte en wonen
9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen


Opmerking: 'te laat' houdt in dat de activiteiten gestart/ nog niet gestart zijn, maar dat de einddatum al verstreken is.

Financiële positie

Financiële positie

 

 

 

Samenvatting programmarekening;
Grafische weergave gerealiseerde kosten en baten 2016 op programmaniveau;
Globale cijfermatige analyse van de uitkomst 2016
Analyse uitkomt t.o.v. oorspronkelijke begroting (x €1.000)
Analyse uitkomst 2016 t.o.v. zomernota 2016 (x €1.000)
Reservepositie
Resumé

Samenvatting programmarekening

( X € 1.000)
Omschrijving programma Baten Lasten Saldo
1 Algemeen Bestuur en organisatie -69 2.741 2.672
2 Openbare Orde en Veiligheid -58 1.258 1.200
3 Ondernemen -591 188 -403
4 Verkeer en Openbare Ruimte -1.922 5.583 3.661
5 Leren en Leven -276 1.879 1.604
6 Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken -2.761 12.250 9.489
7 Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme -192 2.562 2.371
8 Ruimte en Wonen -8.064 6.641 -1.423
TOTAAL PROGRAMMA'S 1 T/M 8 -13.932 33.103 19.171
9 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen -2.762 282 -2.480
Algemene Uitkeringen -18.834 -1 -18.835
Geldleningen < 1 jaar 1=""> - - -
Dividend -251 4 -246
Saldo financieringsfuntie -812 53 -759
Saldo compensabele BTW en uitk.BCF - 1 1
Overige algemene Dekkingsmiddelen - 1.022 1.022
totaal fin.algemene dekkingsmiddelen -22.659 1.361 -21.298
Onvoorzien 0 0 0
Het saldo baten en lasten, voor mutaties in de reserves, geeft een voordelig resultaat van -36.591 34.465 -2.127
Mutaties reserves:
Programma 1 0 0 0
Programma 2 0 6 6
Programma 3 0 0 0
Programma 4 -721 660 -61
Programma 5 -719 26 -693
Programma 6 -37 806 769
Programma 7 -704 135 -569
Programma 8 -143 2.715 2.572
Programma 9 -319 264 -55
Totaal toev./onttrekk.reserves -2.642 4.611 1.969
Resultaat -39.234 39.076 -158

Grafische weergave gerealiseerde kosten en baten 2016 op programmaniveau

 

 

 

 

 

Globale cijfermatige analyse van de uitkomst 2016

1. Resultaat x € 1.000
Het saldo van baten en lasten geeft een voordelig resultaat van 2.127
Het resultaat geeft een voordeel van 158
Per saldo toegevoegd aan reserves exclusief resultaat 2016 (zie 2) 1.969
2. Onttrekking en toevoeging reserves
Af: Ontrekkingen uit de reserves
- wegen (netto incl. wegenbeheerbeheersplan) € 721
- huisvesting W.A.-school € 238
- groot onderhoud sporthal € 382
- afschrijving gemeentelijke schoolgebouwen € 481
- afschrijving gemeentelijke sportgebouwen € 110
- afschrijving gemeentehuis € 50
- asfaltering evenemententerrein De Tippe € 77
- onderhoud sportvelden VV Staphorst € 35
- kosten gem.reiniging hoger dan afvalstoffenheffing € 58
- kosten afgesloten complexen grondexploitatie € 65
- aflossing lening Vitens € 81
- organisatieontwikkeling € 51
- overige onttrekkingen minus toevoegingen € 119
€ 2.468
Bij: Toevoegingen aan de reserves
- wegenbeheerplan € 660
- onderhoud gebouwen € 126
- voordeel sociaal domein (3 D's) t.o.v. de begroting € 802
- winstneming woningbouw Rouveen West 4 € 1.425
- winstneming industrieterrein De Esch 3 € 1.270
- niet gebruikte dekkingsmiddelen € 154
€ 4.437
€ 1.969
3. Vergelijking: resultaten voorgaande dienstjaren
2016 2015 2014 2013
158 183 222 223
4. Rechtmatigheid De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgesteld normenkader. Onder onrechtmatigheid wordt niet verstaan frauduleus handelen, maar heeft de gemeente interne (verordeningen) en externe gestelde richtlijnen niet nageleefd. Bij een aantal programma’s is er sprake van toegelichte overschrijdingen. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.
5. Wet- en regelgeving Bij de samenstelling van jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in Vraag & Antwoordrubriek van het BBV (www.commissiebbv.nl) tot en met 2016 toegepast.

Analyse uitkomst t.o.v. oorspronkelijke begroting (x €1.000)

Beginsaldo begroting € 61
Resultaat rekening € 158
Verschil: positief € 97
Globaal kan de positieve uitkomst van de rekening 2016 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 als volgt worden geanalyseerd.
I. Nadelen
Algemeen Bestuur en organisatie
hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders € 53
loonkst.+ inhuur raadsgriffier oorspr.hier niet geraamd € 72
uitgaven kredieten voorgaande jaren € 59
€ 184
Wegen
fietspad Rijksweg (grondaankoop) € 111
uitgaven kredieten niet t.l.v. reserve € 62
uitgaven kredieten voorgaande jaren € 73
hogere kosten waterschapslasten € 30
€ 276
Sociale Zaken, zorg en burgerzaken
hogere verstrekte uitkeringen op grond van de WWB € 244
lagere bijdrage Rijksbudget Wet BUIG € 111
hoger nadeel bijzondere bijstand € 31
€ 386
Ruimte en Wonen
spec.vergunn.verl. Milieu, jur.+spec.onderst. € 170
€ 170
Financiën en algemene dekkingsmiddelen
hogere ondh.kst.gem.h. geb. en install. € 32
uitgaven kredieten voorgaande jaren € 40
vacaturevervulling € 43
cursus- en studietoelagen € 34
IKB verpl.vak.geld juni-dec.2016 (incidenteel) € 225
inhuur personeel derden € 1.026
voorziening personeel € 530
€ 1.930
€ 2.946
II. Voordelen
Algemeen Bestuur en organisatie
geen bestuurs- en onderzoekkosten € 50
€ 50
Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsregio afrekening 2015 en lager voorschot 2016 € 46
€ 46
Industriële ontwikkeling
verkoop Vennootschap AGI en hoger dividend N.V.Vitens € 40
€ 40
Wegen
kst.derden onkruidbestreiding elementenverharding € 32
kst.derden bermen, greppels en sloten € 55
€ 87
Sociale Zaken en burgerzaken
vangnetregeling Wet BUIG € 414
uitkeringen op grond van IOA lager € 61
lagere verstrekkingen minimafonds € 154
nieuwkomers: lagere lasten en hogere baten € 48
lagere kosten Jeugd en Gezin maatwerk € 32
begrafenisrechten € 87
€ 796
Sport, cultuur, recreatie en toerisme
exploitatieverg.MCR voorg.jr.in afrek.2017 € 45
bezwaarschrift subs.breedtesport gehonoreerd € 29
€ 74
Ruimte en Wonen
lagere kosten derden milieu € 235
lagere kosten derden bestemmingsplannnen € 40
Prov.Ov.afrek.binnensted.vern.2010-2015 € 480
Prov.Ov.afrek.prest.afspr.Wonen 2010-2015 € 35
leges bouwvergunningen € 57
€ 847
Financiën en algemene dekkingsmiddelen
hogere algemene uitkering € 488
idem nagekomen bedragen voorgaande jaren € 39
hogere opbrengst toeristen- en forensenbelasting € 21
lagere kapitaallasten gem.huis en werkplaats € 50
vergoeding DDZ-gemeenten beheer autom € 32
beschikking over voorziening reorganisatie € 44
lagere personeelslasten € 395
€ 1.069
€ 3.009
Samenvating
voordelen € 3.009
nadelen € -2.946
kleinere na- en voordelen: per saldo voordelig € 34
uikomst € 97

Analyse uitkomst 2016 t.o.v. zomernota 2016 (x €1.000)

Was de verwachting bij de zomernota nog dat het resultaat 2016 ruim € 400.000 negatief zou zijn, de daadwerkelijke uitkomst blijkt € 158.000 positief te zijn.

Een verschil derhalve van ruim € 500.000. Gedurende de 2e helft van 2016 hebben zich een aantal incidentele meevallers voorgedaan die niet waren voorzien bij het opstellen van de zomernota.

Hieronder vindt u de analyse van de uitkomst 2016 t.o.v. de zomernota 2016:

Saldo Zomernota € -424
Resultaat rekening € 158
Verschil: positief € 582
Globaal kan de positieve uitkomst van de rekening 2016 ten opzichte van de zomernota 2016 als volgt worden geanalyseerd.
I. Nadelen
Algemeen Bestuur en organisatie
hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders € 53
uitgaven kredieten voorgaande jaren: € 59
€ 112
Wegen
fietspad nabij Rijksweg (grondaankoop) € 111
uitgaven kredieten niet t.l.v. reserve € 62
uitgaven kredieten voorgaande jaren € 73
hogere kosten waterschapslasten € 30
€ 276
Sociale Zaken, zorg en burgerzaken
lagere bijdrage Rijksbudget Wet BUIG € 311
hoger nadeel bijzondere bijstand € 31
€ 342
Ruimte en Wonen
spec.vergunn.verl. Milieu, jur.+spec.onderst. € 70
€ 70
Financiën en algemene dekkingsmiddelen
hogere ondh.kst.gem.h. geb. en install. € 32
uitgaven kredieten voorgaande jaren € 40
vacaturevervulling € 43
cursus- en studietoelagen € 34
hogere personeelslasten € 265
voorziening personeel € 530
€ 944
€ 1.744
II. Voordelen
Algemeen Bestuur en organisatie
geen bestuurs- en onderzoekkosten € 50
€ 50
Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsregio afrekening 2015 en lager voorschot 2016 € 46
€ 46
Industriële ontwikkeling
verkoop Vennootschap AGI en hoger dividend N.V. Vitens € 40
€ 40
Wegen
kst.derden onkruidbestreiding elementenverharding € 32
kst.derden bermen, greppels en sloten € 55
€ 87
Sociale Zaken en burgerzaken
vangnetregeling Wet BUIG € 414
verstrekte uitkeringen IOA lager € 61
lagere verstrekkingen minimafonds € 154
lagere kosten Jeugd en Gezin maatwerk € 32
begrafenisrechten € 46
€ 707
Sport, cultuur, recreatie en toerisme
exploitatieverg.MCR voorg.jr.in afrek.2017 € 45
bezwaarschrift subs.breedtesport gehonoreerd € 29
€ 74
Ruimte en Wonen
lagere kosten derden milieu € 235
lagere kosten derden bestemmingsplannen € 40
Prov.Ov.afrek.binnensted.vern.2010-2015 € 480
Prov.Ov.afrek.prest.afspr.Wonen 2010-2015 € 35
leges bouwvergunningen € 57
€ 847
Financiën en algemene dekkingsmiddelen
hogere algemene uitkering € 166
idem nagekomen bedragen voorgaande jaren € 39
hogere opbrengst toeristen- en forensenbelasting € 21
lagere kapitaallasten gem.huis en werkplaats € 50
IKB verpl.vak.geld juni-dec.2016 (incidenteel) € 35
beschikking over voorziening reorganisatie € 44
lagere personeelskosten derden € 39
€ 394
€ 2.245
Samenvating
voordelen € 2.245
nadelen € -1.744
kleinere na- en voordelen: per saldo voordelig € 81
uikomst € 582

Reservepositie

naam Stand per 1-1-2016 Winst 2015 Vermeer-deringen Verminde-ringen Stand per 31-12-2016
- algemene reserves 11.288 183 234 382 11.323
- bestemmingsreserves 39.238 0 4.612 2.495 41.355
- totaal reserves 50.526 183 4.846 2.877 52.678
- voorzieningen 1.380 0 669 93 1.956
- totaal res.en voorz. 51.906 183 5.515 2.970 54.634

Resumé

1. De jaarrekening 2016 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid en over de financiële rechtmatigheid;

2. Het positieve saldo van € 158.000 na bestemming bedraagt 0,4 % van de  totale lasten na bestemming = € 39 milj.;

3. Dit jaar is het saldo (ten opzichte van de oorspronkelijke begroting te analyseren door:
a. Enkele positieve structurele posten:
-
b. Enkele negatieve structurele posten:
-  personeelslasten in combinatie met inhuur derden: €  600.000;
c. Enkele incidentele voordelen:
-  lagere kosten milieu:   € 230.000;
-  prov. afrekening binnenstedelijke vernieuwing  2010 - 2015: € 500.000;
-   hogere algemene uitkering incl. voorgaande jaren:  490.000.   
d. Enkele incidentele nadelen:   
-  invoering individueel keuzebudget per 1 januari 2017 = vakantiegeldverplichting juni tot en met december 2016:  €  225.000;
-  vergunningverlening en handhaving Milieu; juridische ondersteuning: € 170.000;
-   voorziening personeel: € 530.000.

4. De reservepositie (reserves en voorzieningen) is incl. resultaatbepaling voor bestemming dit jaar toegenomen met € 2,7 milj.
-  de hoogte van de reserves is toegenomen met:                  € 2,2 milj.
-  de hoogte van de voorzieningen is toegenomen met:     € 0,5 milj.  

5. Reserve-ontwikkeling 2016 en volgende jaren:
reserve grondexploitatie   
Het b.p. de Esch-III en het b.p. Rouveen-West-IV kennen inmiddels negatieve boekwaarden. De toekomstige grondverkopen zullen als gerealiseerde winst worden aangemerkt. Conform de d.d. 24 maart 2015 vastgestelde nota “Reserves & Voorzieningen” worden deze winsten  toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. 

investeringen en werken in de openbare ruimte 

De vernieuwde BBV-voorschriften schrijven met ingang van 1-1-2017 voor dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Besloten is dat de bestaande beleidslijn met betrekking tot deze investeringen gehandhaafd blijft. Hierdoor zullen de afschrijvingslasten van deze investeringen uit een daarvoor te vormen reserve worden gedekt: "reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut" waardoor er geen netto-last in de begroting ontstaat. De komende jaren staan er een groot aantal investeringen in de openbare ruimte gepland zoals: fietspad  Mr. J.B. Kanlaan, herinrichting E. Wubbenlaan (1e deel), zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen, herinrichting Staphorst Noord-Oost: fase 1 en 2,  fietsverbinding Zwolle, Staphorst, Meppel, ontsluiting industrieterrein Oosterparallelweg. De voeding van de reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut uit de algemene reserve en reserve grondexploitatie. Hierbij wordt de totale afschrijvingslast van de betreffende investering toegevoegd aan de reserve. Consequentie is dat hierdoor de vrij beschikbare reserves afnemen.

onderhoud gemeentelijke accommodaties  = reserve gebouwenbeheer

Daarnaast staan gepland werkzaamheden in kader groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen: gemeente-werkplaats en groot onderhoud gem.huis. Bij kosten voortvloeiend uit het gemeentelijk gebouwenbeheer worden deze ten laste van de reserve gebouwenbeheer gebracht.  Betreft het renovatie e.d. dan kan de afschrijvingslast van een nieuw aan te wijzen reserve worden gebracht. 

diversen kosten die ten laste

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, digitalisering archieven (vanaf 1940), bijdrage aan renovatie zwembad.  

6. Balanswaardering gronden
De categorie NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) is per 1 januari 2016 in het BBV afgeschaft. Deze gronden komen nu voor onder de materiële vaste activa als strategische gronden. 

 

 

  1.                 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud