Jaarrekening 2016

Inhoud

Jaarrekening 2016

 

 

 

 

1 | Balans per 31 december;
2 | Overzicht van baten en lasten 2016;
3 | Overzicht incidentele lasten en baten;
4 | Presentatie algemene dekkingsmiddelen volgens BBV;
5 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Balans per 31 december

Balans per 31 december

bedragen x € 1.000
ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 - 0 -
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 - 0 -
Materiële vaste activa 29.209 24.866
Investeringen met een economisch nut:
- grond uitgegeven in erfpacht 0 - 0 -
- investeringen met economisch nut 22.521 - 17.829 -
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.688 - 7.038 -
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 0 - 0 -
Financiële vaste activa 6.117 12.696
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 260 - 322 -
- gemeenschappelijke regelingen 0 - 0 -
- overige verbonden partijen 0 - 0 -
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 0 - 0 -
- deelnemingen 785 - 911 -
- overige verbonden partijen 0 - 0 -
- Overige langlopende leningen 1.760 - 2.049 -
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 3.312 - 9.413 -
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 - 0 -
Totaal vaste activa 35.326 37.563
Vlottende activa
Voorraden 3.394 6.068
- Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 - 7.476 -
- overige grond- en hulpstoffen 0 - 0 -
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 3.394 - -1408 -
- Gereed product en handelsgoederen 0 - 0 -
- Vooruitbetalingen 0 - 0 -
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 18.653 12.779
- Vorderingen op openbare lichamen 2.017 - 2.063 -
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen 0 - 0 -
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 15.397 - 9.673 -
- Overige vorderingen 1.239 - 1.044 -
- Gronden in exploitatie derden 0 - 0 -
Liquide middelen 247 243
- Kassaldi 1 - 1 -
- Schatkistbankieren 0 - 0 -
- Bank- en girosaldi 246 - 242 -
Overlopende activa 2.195 1.432
- Vooruitbetaalde bedragen 508 - 243 -
- Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o.voorschotbedragen specifieke uitk. 528 - 385 -
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.159 - 803 -
Totaal vlottende activa 24.489 20.523
Totaal-generaal 59.815 58.085
bedragen x € 1.000
PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
Vaste passiva
Eigen vermogen 52.836 50.709
- Algemene reserve 11.323 - 11.288 -
- Bestemmingsreserves
- Voor egalisatie van tarieven 0 - 0 -
- Overige bestemmingsreserves 41.355 - 39.238 -
- Resultaat na bestemming 158 - 183 -
Voorzieningen 1.956 1.380
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.851 - 1.275 -
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 - 0 -
- Door derden beklemde middelen 105 - 105 -
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.490 1.899
- Obligatieleningen 0 - 0 -
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 - 0 -
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.490 - 1.899 -
- binnenlandse bedrijven 0 - 0 -
- overige binnenlandse sectoren 0 - 0 -
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 - 0 -
- Waarborgsommen 0 - 0 -
- Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten 0 - 0 -
Totaal vaste passiva 56.282 53.988
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.406 631
- Kasgeldleningen 0 - 0 -
- Bank- en girosaldi 0 - 0 -
- Overige schulden 1.406 - 631 -
Overlopende passiva 2.127 3.466
- Vooruitontvangen bedragen 20 - 19 -
- Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitk. 757 - 1.474 -
- Nog te betalen bedragen 1.349 - 1.973 -
Totaal vlottende passiva 3.533 4.097
Totaal-generaal 59.815 58.085
Gewaarborgde geldleningen - 0 - 2.235
Garantstellingen - 0 - 0

Overzicht van baten en lasten 2016

Overzicht van baten en lasten 2016

Omschrijving programma (bedragen x € 1.000) Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Algemeen Bestuur en organisatie -43 2.661 2.618 -65 2.761 2.696 -69 2.741 2.672
2 Openbare Orde en Veiligheid -61 1.325 1.265 -61 1.339 1.278 -58 1.258 1.200
3 Ondernemen -546 227 -319 -546 227 -319 -591 188 -403
4 Verkeer en Openbare Ruimte -1.622 6.314 4.692 -1.622 6.563 4.942 -1.922 5.583 3.661
5 Leren en Leven -267 1.622 1.355 -267 1.860 1.593 -276 1.879 1.604
6 Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken -2.245 12.547 10.302 -2.527 13.001 10.473 -2.761 12.250 9.489
7 Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme -146 2.197 2.051 -146 3.532 3.386 -192 2.562 2.371
8 Ruimte en Wonen -6.295 8.116 1.822 -7.696 7.597 -99 -8.064 6.641 -1.423
Subtotaal programma's -11.223 35.008 23.786 -12.929 36.880 23.951 -13.932 33.103 19.171
9 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen -2.745 314 -2.430 -2.745 314 -2.430 -2.762 282 -2.480
Algemene Uitkeringen -18.310 0 -18.310 -18.629 0 -18.629 -18.834 -1 -18.835
Vennootschapsbelasting 0 10 10 0 0 0 0 0 0
Geldleningen korter dan 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividend -232 3 -230 -249 3 -246 -251 4 -246
Saldo financieringsfuntie -772 19 -753 -790 19 -771 -812 53 -759
Saldo compensabele BTW en uitk.BCF 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Overige algemene Dekkingsmiddelen 0 295 295 0 1.173 1.173 0 1.022 1.022
Sub-totaal algemene dekk.midd. -22.060 643 -21.417 -22.413 1.510 -20.903 -22.659 1.361 -21.298
Onvoorzien 0 249 249 0 -424 -424 0 0 0
Saldo baten en lasten -33.282 35.900 2.618 -35.342 37.966 2.623 -36.591 34.465 -2.127
Mutaties reserves:
Programma 1 -95 0 -95 -95 0 -95 0 0 0
Programma 2 0 6 6 0 6 6 0 6 6
Programma 3 -50 0 -50 -50 0 -50 0 0 0
Programma 4 -1.979 660 -1.319 -2.308 660 -1.648 -721 660 -61
Programma 5 -481 26 -455 -719 26 -693 -719 26 -693
Programma 6 -74 250 176 -89 126 37 -37 806 769
Programma 7 -355 135 -220 -1.690 135 -1.555 -704 135 -569
Programma 8 -259 15 -244 -176 2.063 1.887 -143 2.715 2.572
Programma 9 -528 111 -417 -778 264 -513 -319 264 -55
Totaal toev./ onttrekk.reserves -3.820 1.202 -2.618 -5.904 3.280 -2.623 -2.642 4.611 1.969
Resultaat -37.102 37.102 0 -41.246 41.246 0 -39.234 39.076 -158

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten + baten

Incidentele lasten (deels t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging - Wijzigings-nummer
programma 1 - aanpassing huisstijl (kred.2015) 17 10 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 1 - nota burgernet (zomernota) 18 30 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 1 - onderzoek ex.art.213a GW RO 24 24 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 1 - lean-methode proces-optim. 7 85 85 begr. t.l.v. reserve 2
programma 1 - stratigische communicatieplan - 10 10 begr. t.l.v. reserve 2
programma 1 - Bing 5 - - t.l.v. exploitatie n.v.t.
programma 1 - raadsondz.pol.-bes.samenw. 10 - - t.l.v. exploitatie n.v.t.
programma 1 - verhuisk.verg.burgemeester 12 - - t.l.v. exploitatie n.v.t.
programma 1 - extra toev.pens.voorz.(ex)weth. 53 - - t.l.v. exploitatie n.v.t.
programma 1 - ontwikkelbudget personeel - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 2 - beveiliging gem.huis eind juni 8 - - t.l.v. exploitatie n.v.t.
programma 3 - glasvezelnetwerk buitengebied - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 3 - bijdr. regio Zwolle kennispoort 17 - - t.l.v. exploitatie -
programma 4 - herstruc. De Baarge reserv.subs. 200 375 - begr. 2010 t.g.v. res. 2010
programma 4 - herstruc. De Baarge nagek.kst. 3 - - - -
programma 4 - herinrichten J.C.v.Andelweg 3 17 - begr. 2014 t.l.v. res. 2014
programma 4 - herinrichting Meestersweg - 60 60 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - duiker Conradsweg - 200 200 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - duiker Dekkersweg - 95 95 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - bruggen Staphorst Zuid - 195 195 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - verkeerscirculatieplan (kred.2015) 23 50 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 4 - snelfietsroute Meppel-Zwolle 14 35 - begr. t.l.v. reserve 5
programma 4 - herinr. Gem.Weg (rotonde-spoor) 3 75 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 4 - onderzoek afslag A28 115 150 - begr. t.l.v. reserve 9
programma 4 - boombeheer/-beleidsplan 39 60 60 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - zuidelijke ontsl. CZ Rouveen 67 99 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 4 - fietspad Mr.JB Kanlaan-Evenb.w. 11 13 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 4 - herinrichten Ebbinge Wubbenlaan 8 87 - aanv.kred.uitg.2015 10
programma 4 - verlichtingsplan res.prov.subs. 34 22 - begr. 2015 t.g.v. res. 2015
programma 4 - sneewsploeg nr. 3 en 5. 12 12 12 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - parkeerplaats SC Rouveen 85 125 - begr. t.l.v. reserve 16
programma 4 - fietspad Rijksweg 111 121 - begr. t.l.v. reserve 13
programma 4 - prov.Ov.verkenning halteplaats NS 18 20 - begr. 2009 t.l.v. res. 2009
programma 4 - groenbeleidsplan - 20 20 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - kunstwerken 20 19 - begr. t.l.v. reserve 2
programma 5 - huisvesting W.A.-school 238 238 - t.l.v. reserve 11
programma 6 - verkiezingen/referenda 10 8 - t.l.v. exploitatie 11
programma 6 - BBZ afrek.2014 rn 2015 5 - - - -
programma 6 - Bibliotheek subs. taalpunt 2015 4 - - - -
programma 6 - Mantelzorg beleidsnota 2016/17 20 - - - -
programma 6 - Mantelzorg proj.kst. 2016/17 5 - - - -
programma 6 - GGD IJssell. Afrek.maatw.2014 7 - - - -
programma 6 - Scholen md Bijvel, CJG 2015 2 - - - -
programma 6 - WSW bonus begeleid.werk 2014 9 - - - -
programma 6 - groot ondh. begr.pl.Scholenland 37 60 60 begr. t.l.v. reserve 2
programma 6 - inrichten begr.pl.Staph. nw.ged. 17 20 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 6 - begr.pl.Staph.groot ondh.2e fase 21 48 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 7 - groot ondh.sporthal 2015 382 382 - begr. t.l.v. reserve 0/11
programma 7 - groot ondh.sporthal 2016 16 19 19 begr. t.l.v. reserve -
programma 7 - bijdrage Stichting Zwembad - 800 - begr. t.l.v. reserve 3
programma 7 - meubilair sporthal en gymzaal 27 50 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 7 - groot ondh.sp.v.Sth. Veld 2,3,4 35 53 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 7 - evenemententerrein 77 100 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 7 - skatevoorzieningen - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 7 - impuls routenetwerken - 30 30 begr. t.l.v. reserve 2
programma 7 - visie en aktieplan recr.en toer.Sth. 15 - - - n.v.t.
programma 8 - Rova NV CV kap.Stivam 200 - - gereserveerd
programma 8 - EPOS (Eff.Procesinr.Omgr.Sth.) 20 40 - begr. t.l.v. reserve 15
programma 8 - bestuursdwang(acties) 4.723.107 - 100 - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - geluidsoverlast etc. AMBC 62 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - advocatuur Jansen 52 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - idem Brasjen 42 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - idem Raben 5 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - idem Talen 9 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - idem Faber Geers 2 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - ontwikkelen omgevingsrecht 13 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - geuremissiekaart 18 - - t.l.v. exploitatie 11
programma 8 - energieloket - 5 - begr. 2012 t.l.v. res. 2012
programma 8 - inv.basisreg.grootsch.Topogr. 1 6 restant kred. begr. 2013 t.l.v. res. 2013
programma 8 - Herziening kadernota buitengeb. 13 40 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 8 - woonvisie 12 12 restant kred. begr. t.l.v. reserve 2015
programma 8 - leefbaarheid De Slagen - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 8 - res. winstneming De Esch 3 1.270 1.000 500 t.g.v.res.grondexpl. 0/11
programma 8 - res. winstneming Rouveen West 4 1.425 1.000 224 t.g.v.res.grondexpl. 0/11
programma 9 - E-Overheidsvoorz. 17 - - begr. 2010 t.l.v. res. 2010
programma 9 - pepperflow management infotool 9 6 restant kred. begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 9 - container+inlaadklep 24 20 20 begr. t.l.v. reserve 2
programma 9 - werkkleding buitendienst 11 15 15 begr. t.l.v. reserve 2
programma 9 - verv.bestelbus Express 14 20 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 9 - digitalisering archieven - 210 210 begr. t.l.v. reserve 2
programma 9 - IKB verpl.vak.geld per 31-12-2017 225 260 - t.l.v. exploitatie -
programma 9 - organisatieontwikkeling 49 250 250 begr. t.l.v. reserve -
programma 9 - voorziening verzelfst.mus.boerd. 3 - - t.l.v. reserve -
programma 9 - ontslag medewerker 527 - - t.l.v. exploitatie -
Totaal incidentele lasten 5.886 7.001 2.265
Incidentele baten (deels t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Raming na wijziging Raming voor wijziging - Wijzigings-nummer
programma 1 - aanpassing huisstijl - 10 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 1 - ontwikkelbudget personeel - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 1 - organisatieontwikkelingsbudget - 250 - begr. t.l.v. reserve 2
programma 1 - nota burgernet - 30 - begr. t.l.v. reserve 10
programma 1 - onderzoek ex.art.213a GW RO - 24 - begr. t.l.v. reserve 14
programma 1 - lean-methode proces-optim. - 85 85 begr. t.l.v. reserve 2
programma 1 - stratigische communicatieplan - 10 10 begr. t.l.v. reserve 2
programma 2 - RDW verg.kst.except.transp.15 2 - - t.g.v. exploitatie -
programma 2 - Veiligheidsregio teruggaaf 2015 29 - - t.g.v. exploitatie n.v.t.
programma 2 - idem incidentele teruggaaf 2016 17 - - - -
programma 3 - glasvezelnetwerk buitengebied - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 3 - ITO retributie 2015 De Baarge 2 - - t.g.v. exploitatie -
programma 3 - Verkoop Vennootschap AGI 18 - - t.g.v. exploitatie -
programma 3 - Verkoop Vennootschap CBL Escr. 1 - - t.g.v. exploitatie -
programma 3 - Vordering Enexis 4 - - t.g.v. exploitatie -
programma 4 - herstruc. De Baarge reserv.subs. 200 - - t.g.v. reserve -
programma 4 - herinrichting Meestersweg - 60 60 begr. t.l.v. reserve -
programma 4 - duiker Conradsweg - 200 200 begr. t.l.v. reserve -
programma 4 - duiker Dekkersweg - 95 95 begr. t.l.v. reserve -
programma 4 - bruggen Staphorst Zuid - 195 195 begr. t.l.v. reserve -
programma 4 - verkeerscirculatieplan (kred.2015) - 50 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 4 - snelfietsroute Meppel-Zwolle - 35 - begr. t.l.v. reserve 5
programma 4 - onderzoek afslag A28 115 150 - begr. t.l.v. reserve 9
programma 4 - boombeheer/-beleidsplan 39 60 60 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - zuidelijke ontsl. CZ Rouveen 67 99 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 4 - fietspad Mr.JB Kanlaan-Evenb.w. - 13 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 4 - herinrichten Ebbinge Wubbenlaan - 87 - aanv.kred.uitg.2015 10
programma 4 - verlichtingsplan res.prov.subs. 34 22 - begr. 2015 t.g.v. res. 2015
programma 4 - sneeuwploeg nr. 3 en 5. - 12 12 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - parkeerplaats SC Rouveen 85 125 - begr. t.l.v. reserve 16
programma 4 - fietspad Rijksweg - 13 - begr. t.l.v. reserve 13
programma 4 - prov.Ov.verkenning halteplaats NS - 20 - begr. 2009 t.l.v. res. 2009
programma 4 - groenbeleidsplan - 20 20 begr. t.l.v. reserve 2
programma 4 - kunstwerken 19 19 - begr. t.l.v. reserve 2
programma 5 - huisvesting W.A.-school 238 238 - t.l.v. reserve 11
programma 6 - Vangnetregeling 2016 414 - - - -
programma 6 - SVB - afr.WMO 2015 losse hulpm. 8 - - reserve soc.domein -
programma 6 - SVB - afrekening 2015 PGB jeugd 8 - - reserve soc.domein -
programma 6 - VNG verg.regresovk.WMO 2016 11 - - - -
programma 6 - WSW bonus begeleid.werk 2014 9 - - - -
programma 6 - GGD IJssell.afr.aanl.verl.JGZ 0-4jr. 20 - - t.g.v. exploitatie -
programma 6 - groot ondh. begr.pl.Scholenland 37 60 60 begr. t.l.v. reserve 2
programma 6 - inrichten begr.pl.Staph. nw.ged. - 20 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 6 - begr.pl.Staph.groot ondh.2e fase - 48 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 7 - groot ondh.sporthal 2015 382 382 - begr. t.l.v. reserve -
programma 7 - groot ondh.sporthal 2016 - 19 19 - -
programma 7 - bijdrage Stichting Zwembad - 800 - begr. t.l.v. reserve 3
programma 7 - groot ondh.sp.v.Sth. Veld 2,3,4 35 53 - begr. t.l.v. reserve 8
programma 7 - Prov.Ov.subs.breedtesp.2013/14 29 - - t.g.v. exploitatie 0
programma 7 - evenemententerrein 77 100 - begr. t.l.v. reserve 11
programma 7 - skatevoorzieningen - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 7 - impuls routenetwerken - 30 30 begr. t.l.v. reserve 2
programma 8 - Rova NV uitk.CV kapitaal Stivam 200 - - t.l.v. reserve -
programma 8 - Prov.Ov.binnensted.vern.2010-15 480 - - - -
Programma 8 - Prov.Ov.Prest.afspr.Won.2010-15 35 - - - -
programma 8 - niet geraamde verg.GBKN en BGT 15 - - - -
programma 8 - Herziening kadernota buitengeb. - 40 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 8 - EPOS (Eff.Procesinr.Omgr.Sth.) 20 40 - begr. t.l.v. reserve 15
programma 8 - ontv. welstand baten>lasten 15 - - t.v.g. exploitatie 19
programma 8 - ontv. bouwleges opbr.>€500k. 57 - - t.v.g. exploitatie -
programma 8 - leefbaarheid De Slagen - 50 50 begr. t.l.v. reserve 2
programma 8 - winstneming De Esch 3 1.270 1.000 500 t.g.v.res.grondexpl. 0/11
programma 8 - winstneming Rouveen West 4 1.425 1.000 224 t.g.v.res.grondexpl. 0/11
programma 8 - verkoop groenstroken etc. 5 - - t.v.g. res.grondexpl. 19
programma 9 - pepperflow man. infotool - 6 - begr. t.l.v. reserve 15
programma 9 - Rente leningen indus.De Esch 3 46 28 - t.g.v.exploitatie 0/11
programma 9 - BNG boekwinst afloss.1/7deel 79 - - t.g.v.exploitatie n.v.t
programma 9 - container+inlaadklep 20 20 20 begr. t.l.v. reserve 2
programma 9 - werkkleding buitendienst - 15 15 begr. t.l.v. reserve 2
programma 9 - verv.bestelbus Express - 20 - begr. 2015 t.l.v. res. 2015
programma 9 - digitalisering archieven - 210 210 begr. t.l.v. reserve 2
programma 9 - organisatieontwikkeling 51 250 250 begr. t.l.v. reserve -
programma 9 - onttrekking voorz.reorganisatie 44 - - t.g.v.exploitatie -
programma 9 - E-Overheidsvoorz. - - - begr. t.l.v.res. 19
Totaal incidentele baten 5.658 6.263 2.265
saldo incidentele lasten minus baten 228 738 0

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:

De overschrijding van programma 1 - Algemeen Bestuur en organisatie wordt veroorzaakt door:
Incidentele uitgaven die bij samenstelling van de begroting en zomernota niet bekend waren o.a. overschrijding werkkostenregeling, verhuiskosten burgemeester en  extra toevoeging wethouderspensioenen i.v.m. renteverlaging.
Ook zijn incidentele uitgaven gedaan die niet ten laste van de reserve zijn gebracht, te weten onderzoek ex artikel 213 a Gemeentewet, aanpassing huisstijl, nota burgerkracht en lean-methode. 

De overschrijding van programma 4 - Verkeer, Openbare Ruimte en Water wordt veroorzaakt door:
Beschikbare kredieten en bedragen, geraamd ten laste van reserves. Gelet op de rekeninguitkomst zijn de werkelijke uitgaven ten laste van de exploitatie gebracht en niet onttrokken uit de reserve.

Het betreffen de volgende uitgaven:

  1. reguliere kosten elementenverharding en groenstroken.
  2. aankoop grond voor verlegging fietspad aan de Rijksweg;
  3. diverse (restant uitgaven) investering, waarvan in voorgaande jaren de bedragen beschikbaar zijn gesteld

Ook zijn er voor ruim € 2 ton meer aan eigen uren ten last dan dit programma doorbelast. 

De overschrijding van programma 5 - Leren en Leven wordt veroorzaakt door:
Hogere OZB schoolgebouwen door hogere taxatie en niet geraamde kosten opstellen MJOP's. Ook zijn de eigen uren ten laste van leerplichtwet hoger.

De overschrijding van programma 9 - Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen wordt veroorzaakt door:
Hogere personeelslasten en het treffen van een voorziening voor personeel.

Recapitulatie reserves

stand 1-1-2016 50.526
bij: jaarresultaat 2015 183
50.709
bij: toevoegingen t.l.v. functie 980 4.845
idem van voorzieningen
af: onttrekkingen t.g.v. functie 980 -2.876
idem ten gunste van voorzieningen
1.969
stand 31-12-2016 52.678

Recapitulatie voorzieningen

stand 1-1-2016 1.380
bij: toevoegingen 669
idem ten laste van reserves
af: onttrekkingen -93
idem ten gunste van reserves
576
stand 31-12-2016 1.956

Presentatie algemene dekkingsmiddelen volgens BBV

Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Begroting primair 2016 Begroting na wijziging 2016 Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd
Onroerende Zaakbelasting gebr. -471 -471 -465 -
Onroerende Zaakbelasting eigend. -2.123 -2.123 -2.123 -
Forensenbelasting -59 -59 -61 -
Toeristenbelasting -40 -40 -58 -
Hondenbelasting -48 -48 -52 -
-2.741 -2.741 -2.760

Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in december 2016. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de mei-circulaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 12.470 met een uitkeringsfactor van 1,433. Hierop is € 90 in mindering gebracht in verband met onder-uitputting Rijk. In de zomernota is de oorspronkelijke raming met € 323. verhoogd (15 punten en hogere verdeelmaatstaven, met name bijstandsontvangers, inwoners, lage inkomen en bedrijfsvestingingen) tot een bedrag van € 12.704.

De uitkeringsfactor is volgens de laatst bekende gegevens gesteld  op: 1,449. Wederom enkele hogere verdeelmaatstaven (minderheden, huishoudens, kantenpotentieel en bedrijfsvestigingen) en een 3-tal toegevoegde decentralisatie-uitkeringen geeft een totaalbedrag van  € 12.869 Voor het jaar 2017 is € 12.900 geraamd oplopend tot € 13.714 in 2020. Over de jaren 2014 en 2015 is resp. totaal € 39 ontvangen.

De decentralisatie-uitkering sociaal domein was oorspronkelijk gesteld op € 5.929. In de zomernota is de oorspronkelijke raming met € 4 verlaagd tot € 5.925. Deze komt volgens de laatst bekende gegeven uit op € 5.926. Voor het jaar 2017 is € 5.689 geraamd aflopend naar €4.988 in 2020. Een daling van € 1 miljoen in de jaren van 2016 tot en met 2010. In 2015 was de uitkering € 6.349 ten opzichte van 2015 is de daling € 1,36 miljoen.

Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

Begroting primair 2016 Begroting na wijziging 2016 Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd
prog. 9 Vitens N.V. - dividend 2015 50 50 71 0
prog. 9 Idem - rente achtergestelde lening 14 14 9 0
prog. 9 Enexis N.V - dividend 2015 28 28 24 0
prog. 9 Idem - rente achtergestelde lening 4 4 4 0
prog. 9 Idem - rente deelneming 7 7 9 0
prog. 9 Idem - vordering 0 0 4 4
prog. 9 Rendo N.V - dividend 2015 323 323 325 0
prog. 9 Wadinco - dividend 2015 20 20 20 0
prog. 9 Venn.2e vrijv.Escrow Fond - verk. 0 0 19 19
prog. 8 Rova N.V. - dividend 2015 55 121 121 0
prog. 8 Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30 0
prog. 8 Rova N.V. - CV kap.Stivam 140 200 200 200
alg.dekk. Bank Ned.Gem. - dividend 2015 14 31 31 0
alg.dekk. BNG Financial Bond Fonds - uitk. 15 15 1 0
alg.dekk. BNG Government Bond Fonds - uitk. 5 5 1 0
alg.dekk. Winst verkoop 1/7 deel Fin.B.Fnds 10 10 10 0
alg.dekk. Winst verkoop 1/7 deel Gov.B.Fnds 50 50 69 0
alg.dekk. Rabo variabele couponobligaties 138 138 139 0
903 1.046 1.088 223
Bovenstaande dividenden zijn onder verschillende programma's verantwoord.

Saldo financieringsfunctie

Begroting primair Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar Incidenteel gerealiseerd
Baten 772 790 812 0
Lasten 18 18 53 0
Saldo 755 773 759 0
Toelichting:
doorbelaste rente excl.grondexpl. 838 862 839 0
De werkelijk doorbelaste rente ten laste van de diverse produkten is praktisch gelijk aan de oorspronkelijk geraamd als doordat de boekwaarde van de activa per 1-1-2016 vrijwel even hoog is dan geraamd. De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Er wordt geen rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen en voorzieningen van de gemeente. De rente van de overtollige middelen die we ontvangan van de schatkist is nihil. Door de lage rente wordt met ingang van het begrotingsjaar 2014 geen 5% maar 4% rente doorberekend. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 is dit opnieuw verlaagd met 1% tot 3%. Vanaf 2016 mag er geen rente meer worden berekend en bijgeschreven op de gronden, inclussief gronden in de grondexploitaties. Hier is in de begroting en rekening 2016 rekening mee gehouden. De toegerekende rente aan de grondexploitaties waren de jaren 2013 t/m 2015 resp. €323 (5%), €244 (4%) en €256 (4%).

BTW- compensatiefonds

Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening 2016
gedeclareerde bedragen 2.541 1.716 1.900 2.017
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie etc.) Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terugkrijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingsconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle zal vooraf plaatsvinden, zodat de gemeente niet voor verasssingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van transparantie, begrip en vertrouwen. Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico's en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek geëvalueerd.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan de saldi van de (hulp)kostenplaatsen.                                                                                                                      

Het nadelig saldo van de (hulp)kostenplaatsen is €1.022.
Geraamd is een nadeel na wijzigingen van €1.172, een verschil van €150.                                                                                                                           

Oorspronkelijk is een nadeel geraamd van €295 (Lijst van Investeringen: personeelsbudget €50, digitalisering archieven €210, werkkleding buitendienst €15 en container vrachtauto €20. Dit is middels diverse wijzigingen (organisatieontwikkeling €250, accountmanager bedrijven €47 vakantieverplichtingen IKB €260, inhuur personeel derden €1.065, lagere eigen personeelslasten €706 en vergoeding personeelslasten €38) met €877 verhoogd tot €1.122.       

Het lager nadeel in een gevolg van:
lasten:
- hogere personeelslasten alle afdelingen (incl.wachtgeld/pens.) -265
- lagere kosten IKB vak.gelds 1-6-2016 t/m 31-122-016 35
- lagere kosten inhuur personeel derden 40
- hogere kosten vacaturevervulling -43
- hogere kosten cursus en studietoelagen -34
- lagere kosten cafetariamodel 17
- hogere kosten werkkostenregeling boven drempelbedrag -18
- toevoeging voorziening personeel -527
- lager kosten bedrijfsgezondheidszorg 10
- lagere kosten organisatieontwikkeling 199
- geen uitgaven LvI digitalisering archief 210
- hogere kosten automatiseringsprojecten -55
- incidentele uitgaven automatesiering (E-Overheidsvoorz.en Pepperflow) -26
- lagere kapitaallasten m.n.gem.h., verv.middelen en tractie. 48
- hogere kosten derden ondh.gem.werkpl. en voerv.midd. -40
- brandstof trekker grotendeel t.l.v. wegen 15
- meer uren ten laste van met name MT, receptie, bodes, archiv., autom., P&O -226
-660
baten:
- hogere personeelsvergoedingen WOZ door Zwartewaterland 14
- beschikking over voorziening reorganisatie 44
- meer doorbelaste uren alle afdeling (=bate op kostenpl.) 750
- meer doorbelaste uren trekker -13
- ontvangen schadevegoedingen en inruil voertuigen 26
- overige verschillen -11
821
150
Onvoorzien:
In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad €.32.000 De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Na samenstelling van de zomernota is het saldo op onvoorzien € 45.000 negatief.
Onderwerp Begr.wijz. in raadsverg. dd Bedrag Realisatie programma Nr.begrot. wijziging
primitieve begroting 10 nov. 2015 32 - -
stelpost corectie afvalimzamelijng - 21 - -
saldo begroting - 9 - -
voordelig begrotingssaldo - 61 - -
1. minimafonds - deeln.maatsch.activ. 23 feb. 2016 -40 - 4
2. subsidie AED Stichting Staphorst 10-mei-16 -9 - 6
3. accountmanager bedrijven 10-mei-16 -47 - 8
11. zomernota 2016 5-jul-16 -361 - 11
17. ketenbeleid 1 nov. 2016 -29 diversen -
saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar negatief -424
Bij deze begrotingswijzigingen worden de volgende toelichting gegeven:
De voor- en nadelen worden grotendeels veroorzaakt door:
4. Instelling Fonds deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) 2016.
6. Stichting AED Staph. - jaarlijkse bijdrage spreidingsplan 34 AED apparaten in de gemeente.
8. budget 2016 voor invulling vacature accountamedewerker
11. zomernota 2016 - voordelen:
hogere algemene uitkering 323
lagere personeelslasten 706
hogere vergoedingen gemeentelijke samenwerking 60
19. zomernota 2015 - nadelen:
hogere kosten inkomensvoorziening (stijging klantenbestand) 50
hogere kosten derden specialisme vergunningverlening en handhaving 100
balanspost vakantieverplichting IKB per 31 dec. 2016 260
hogere kosten inhuur personeel derden in 2016 1065

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Balans

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden.

De in erfpacht uitgegeven percelen worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).

Overige  investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair of annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

  (Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen: stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen 30 - 40 jaar
  stichtingskosten: sportaccommodaties 30 jaar
  stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d. 30 - 40 jaar
  groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar; of gewenste levensduur van te renoveren gebouw
  Rioleringswerken Conform GRP: 20-40 jaar
   Begraafplaatsen Afhankelijk van te verwachten looptijd
Sportvelden: Vervanging drainage 12 - 15 jaar
  Renovatie toplaag 12 - 15 jaar
  Lichtmasten 20 jaar
  Technische installaties en machines Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
  Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
  Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar) Uitzondering: tankauto-spuit brandweer: 20 jaar
  Automatisering (hard- en software) 3 - 5 jaar
  (Kantoor)meubilair 10 - 20 jaar
  Aandelen Geen afschrijving
  Diversen Op basis van verwachte economische levensduur

 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden zoveel mogelijk ten laste van het resultaat en de reserves gebracht. Nieuwe infrastructurele werken kunnen worden geactiveerd en afgeschreven in maximaal 40 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

De obligatieportefeuille is deels gewaardeerd tegen de historische kostprijs (BNG Fido Financial Bond Fonds, BNG Fido Government Bond Fonds en Rabo variabele coupon obligatie). Het dividend en de rente is als bate in de jaarrekening verantwoord. De nog te ontvangen rente  is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden (was NIEGG) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. De categorie NIEGG = niet in exploitatie genomen gronden is afgeschaft in het BBV en staan met ingang van 2016 op de balans onder de materiële vaste activa (MVA) als ‘strategische gronden’. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze gronden.
De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Met ingang van 2016 wordt aan deze gronden ook geen rente meer bijgeschreven.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.

Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

PASSIVA

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de vlottende passiva. 

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud