Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding en voorstel;
Leeswijzer

Aanbieding en voorstel

Aanbieding en voorstel

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2016. Dit ter uitvoering van de wettelijke bepalingen (Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten - BBV en de Financiële Verordening). Met de jaarstukken 2016 legt ons college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016 en de bijbehorende financiën. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag. Dit verslag beschrijft de prestaties die de gemeente gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen. In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën nader toegelicht.

Coalitieakkoord en collegeprogramma

Voor de uitvoering van deze jaarstukken is het coalitieakkoord “vertrouwen in dynamisch Staphorst!’ en de uitwerking hiervan in het collegeprogramma de basis geweest.

Uitkomst/ resultaat

De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2016 sluit met een batig saldo van € 158.000  (afgerond). In het volgende  hoofdstuk “financiële positie” treft u samenvattend aan de belangrijkste cijfers die tot dit resultaat hebben geleid  alsmede  enkele analyses.   

Leeskamer

Op de leeskamer zijn overzichten en staten ter inzage gelegd.

Controleverklaring accountant

De jaarrekening 2016 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid.

Proces vaststelling jaarstukken

Evenals bij  de jaarrekening 2015 het geval  was heeft de procedure tot vaststelling van de jaarrekening 2016 weer in 2 stappen plaats gevonden. De reden is identiek aan die van het vorig jaar namelijk dat een aantal externe partijen binnen het sociaal domein er niet in geslaagd zijn om tijdig een accountantsverklaring (het vaststellen van de juistheid, volledigheid en de rechtmatigheid van de lasten en de baten) aan te leveren.  Dit is in het voorjaar al aangekondigd en heeft te maken met het niet kunnen afronden van de controles door de accountant. Met name de informatie over de levering van de zorg door de zorginstellingen ontbreekt of wordt (te) laat aangeleverd. Om de eigen bestuurlijke procedure zo veel mogelijk te handhaven heeft dat als consequentie dat de behandeling van de jaarstukken 2016 in 2 stappen is uitgevoerd.

Stap 1
In de commissie onderzoek jaarrekening op  24  mei 2017 en in de vergadering van de raad op  6  juni 2017 zijn de volledige jaarstukken 2016 inclusief het concept-accountverslag behandeld. 
Hierdoor was uw raad in de gelegenheid om in genoemde vergadering mede op basis van de jaarrekening 2016 nieuwe (actie)punten voor de begroting 2018 in te brengen.

Stap 2
In een extra vergadering van de commissie onderzoek jaarrekening d.d. ..  juni  is  het onderdeel sociaal domein  en de accountantsverklaring van onze accountant besproken. 
De formele vaststelling van de jaarstukken 2016 door uw raad vindt plaats in de vergadering van 4  juli.

In deze jaarstukken zijn de laatste inzichten verwerkt, inclusief de gevolgen daarvan op de hoogte van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Ondanks dit gegeven was er sprake van een goede samenwerking met de accountant.

Voorstel

 Met deze programmarekening verwachten wij  uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2016 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.

Wij stellen u voor:

 •  de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2016 vast te stellen;
 •  het resultaat groot: € 158.000 toe te voegen aan de reserve zonder bestemming.

 

Staphorst,  juni 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

 

Drs. Th. Segers MBA                                                                        P. F. G. Rossen MPM

Burgemeester                                                                                    Secretaris

Leeswijzer

Deel I | Jaarverslag 2016

Uitkomsten en analyse
U treft aan in samenvattende vorm de uitkomsten zowel beleidsmatig als financieel, van de jaarrekening 2016.
Dit wordt aangevuld met analyses van zowel de begroting als de zomernota.
De reservepositie wordt weer gegeven.
In samenvattende vorm worden de belangrijkste uitkomsten geresumeerd.   

Programma's

 • wat omvatte het programma?
 • wie is bestuurlijk verantwoordelijk (portefeuillehouder)?
 • wat is er voor gedaan?
  a.   de stand van zaken van de uit te voeren acties;
  b.  investeringen;
 • wat heeft het gekost? inclusief een globale analyse van de belangrijkste verschillen.

Paragrafen
Naast de 9 programma’s kent de gemeente 8 paragrafen. Deze paragrafen betreffen onderwerpen die meerdere of alle programma’s aangaan. Een voorbeeld van een paragraaf is de paragraaf bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van de gemeente heeft effect op alle programma’s uit de begroting. Per paragraaf wordt verslag gedaan van de geleverde prestaties.

Deel II | Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016
In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht.
Deze bevat:
a. balans
b. overzicht baten en lasten
c. toelichtingen:

 • grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; 
 • overzicht van baten en lasten;
 • presentatie algemene dekkingsmiddelen;
 • overzicht incidentele lasten en baten;
 • analyse begrotingsafwijkingen;
 • recapitulatie reserves en voorzieningen.

Deel III | 'Losse' bijlagen

a.  SiSa-lijst

     De SiSa-lijst vormt een  onderdeel van de jaarrekening. 

 

b.  Accountantsverklaring

     Goedkeurende controleverklaring van PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

 

c.  Commissie onderzoek jaarrekening

      Verslagen van de commissie. 

Presentatie resultaatbepaling

De resultaatbepaling is als volgt:

 • bij de rekening worden alle baten en lasten van de programma’s geboekt;
 • vervolgens wordt het resultaat bepaald (saldo van baten en lasten);
 • daarna wordt het resultaat bestemd (d.w.z. toevoegen of onttrekken aan reserves);
 • tenslotte wordt het resultaat bepaald.

 

Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud