Programma 9 - Financiën

Inhoud

Financieel gezond

Toelichting

Staphorst is al jaren financieel gezond. Wij begroten realistisch en duurzaam. Wij zorgen voor een goede balans tussen ambities en de financiële middelen waarover we kunnen beschikken. Voor wensen met financiële gevolgen gelden de kaderstelling en de begroting als juiste momenten om de juiste afwegingen te maken. Buiten deze cyclus worden alleen wijzigingen opgenomen als ze onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Aan ontwikkelingen in het sociaal domein, initiatieven gericht op duurzaamheid en concrete plannen uit de samenleving wordt de komende periode extra gewicht toegekend.

Ambities

Collegeprogramma

Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit college­programma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud