Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inhoud

Een passende woning voor iedereen

Toelichting

Beschikbare ruimte moeten we zorgvuldig inrichten en we moeten zoeken naar uitbreidingsruimte. Goed beleid op het gebied van volkshuisvesting sluit aan bij de realistische woonwensen die inwoners hebben en houdt rekening met de verschillende levensfasen en zorgbehoeften.

Ambities

Behoefte woningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomsti­ge) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

De Omgevingsvisie als uitgangspunt

Toelichting

De Omgevingsvisie kijkt op meer integrale wijze naar zowel het fysieke als sociale domein. Daarbij is het uitgangspunt dat de overheid meer verantwoordelijkheid geeft aan haar inwoners. Wij zijn trots op het EPOS-project en de werkwijze die daarbij hoort: efficiëntere procesinrichting, snellere procedures, meer verantwoording bij de indiener van het plan en lagere leges.

Ambities

De Streek

De Streek is het meest karakteristieke deel van onze gemeente. We koesteren het dorpsgezicht. Dit betekent dat we De Streek niet te vol gaan bouwen. Vanzelfsprekend moet er ruimte blijven voor de nodige ontwikkelingen. De functie van De Streek verandert meer en meer naar wonen, dat is een natuurlijk proces en dat is prima. Kleine bedrijvigheid hoort echter ook bij De Streek en moet mogelijk blijven. De Belvedère nota blijft om die reden dienen als richtinggevend, niet als regel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut  en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien. Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maxi­maal benutten.

Revitalisatie recreatieparken

We onderzoeken samen met buurgemeenten en provincie hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet moge­lijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers.

Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hier­toe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een riet-gedekte woning kiezen.

Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen

Wij gaan initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren.

Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten da­ken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud