Programma 7 - Gezondheid en milieu

Inhoud

Gaan voor een vitale samenleving

Toelichting

Gezondheid vereist voortdurende aandacht en inzet van de inwoners zelf en van de overheid. Toenemende welvaart betekent niet zelden een zwaardere belasting van het milieu. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen zorgen voor minder noodzaak tot bewegen en brengen, naast alle gemakken, nieuwe gezondheidsrisico’s met zich mee. Bewustwording van risico’s, een goede infrastructuur die uitnodigt tot bewegen voor jong en oud en een goede monitoring door overheden en andere instellingen zijn van groot belang.

Ambities

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwor­ding van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aan­dacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

Op weg naar een energie neutrale gemeente

Toelichting

De energietransitie is een grote opgave in de komende jaren. Dit is een opgave waar gemeente, inwoners en ondernemers gezamenlijk voor staan. Het vraagt om een bijdrage van iedereen. Wij stimuleren daarom initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling om als gemeente in 2050 energieneutraal te zijn. We richten ons op goede plannen om zo verantwoord groene energie op te wekken, maar zeker zo belangrijk minder energie te gebruiken. Ook de gemeente zal hierin het goede voorbeeld moeten geven.

Ambities

Energieneutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provin­cies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindin­gen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeente­huis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebrui­kers en andere belanghebbenden.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden’-instal­laties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op land­bouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maat­regelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukke­lijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Van afval naar grondstof

Toelichting

In de afgelopen jaren is de afvalinzameling in Staphorst veranderd. Daarbij is ingezet op het scheiden van de afvalstromen GFT, papier, PMD en restafval. De ervaringen zijn positief.

Ambitie

Afvalstromen

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud