Programma 6 - Sociaal domein

Inhoud

Voor een goed sociaal klimaat

Toelichting

Wij zijn trots op de wijze waarop de decentralisaties van de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet met bijbehorende zorgtaken zijn opgepakt. De gemeente vervult samen met partners, inwoners en ondernemers hierin een belangrijke regierol. De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke partner van de gemeente. Er zal de komende jaren vorm gegeven moeten worden aan een goede transformatie. Daarbij is het principe ‘één gezin, één plan’ het uitgangspunt met keuzevrijheid in de zorg.

Ambitie

Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goed voor elkaar zorgen

Toelichting

Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om goed voor onze kwetsbare en oudere inwoners te zorgen. Familie, gezin, de sociale omgeving, aanbieders van zorg en de gemeenten vervullen hierbij een rol van betekenis. Mensen die mantelzorg verlenen of anderszins als vrijwilliger helpen zijn moeilijker te vinden, terwijl de praktijk laat zien dat er een zwaarder beroep op ze wordt gedaan. Professionele zorgverleners worden geconfronteerd met veel bureaucratie en verdienen meer ruimte om ook even een praatje te maken. Dit biedt meer rust en zorgt voor warm contact.

Ambities

Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk mid­denveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschik­baar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Stap­horst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aan­sluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vrien­delijke gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwo­ners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteuning lokale initiatieven

Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Geen kind tussen wal en schip

Toelichting

Kinderen en jongeren hebben het recht om in een veilige, inspirerende omgeving op te groeien, zodat ieder kind op zijn of haar manier kan meedoen in de maatschappij. Als dit in het gedrang komt, zorgen we ervoor dat de kinderen en jongeren passende zorg en ondersteuning krijgen.

Ambities

Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen doet mee

Toelichting

Ieder mens beschikt over unieke talenten en kan daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Werk draagt bij aan welvaart en persoonlijk welzijn. Meedoen is van groot belang. De gemeente heeft in het bijzonder voor werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en nieuwkomers een taak hierin.

Ambities

Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te die­nen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en vereni­gingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchte­lingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbe­heersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Inte­gratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

Wat gaan we daarvoor doen?

Schuldhulpverlening

We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspec­tief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisa­ties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Wat gaan we daarvoor doen?

StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Stap­horster samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud