Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Inhoud

Bewegen hoort bij een gezond leven

Toelichting

Sporten en bewegen dragen bij aan een gezonde samenleving. Daarbij komt dat sport de sociale cohesie vergroot, sporten is immers ook ontmoeten. Sporten en deelnemen aan sportactiviteiten moet voor onze inwoners bereikbaar zijn. Bewegen zorgt overigens niet alleen voor verbeterde lichamelijke gesteldheid, ook de mentale gesteldheid verbetert. Wij hechten er veel waarde aan dat onze inwoners veilig kunnen bewegen in en nabij de eigen woonomgeving. De openbare ruimte dient ‘beweegvriendelijk’ te zijn ingericht en er dienen voldoende, uitdagende speelvoorzieningen beschikbaar te zijn.

Ambities

Bewegen in de openbare ruimte

Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweeg­-voorzieningen in de wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen.

Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportac­commodaties in alle kernen faciliteren.

Cultuur verrijkt de samenleving

Toelichting

Cultuur en deelname aan culturele vorming en activiteiten verrijken mensen en onze samenleving. Staphorst is rijk aan cultuur en cultuurhistorie, we mogen daar trots op zijn. De culturele activiteiten, de cultuurhistorie en culturele uitingsvormen versterken de saamhorigheid en maakt dat Staphorst een aantrekkelijke gemeente is om te wonen en bezoeken.

Ambities

Culturele vormingsactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en vereni­gingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

Entree Staphorst

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Stap­horst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voort­varend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwer­king met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Een plek om te recreëren

Toelichting

Toerisme en recreatie zijn voor de gemeente van groot belang. Vanuit economisch oogpunt brengt het inkomsten en banen met zich mee. Daarnaast biedt het de Staphorster gemeenschap de ruimte onze prachtige cultuur en historie uit te dragen. Niet in de laatste plaats leidt het tot een hoger voorzieningenniveau waar ook onze eigen inwoners en ondernemers van kunnen genieten.

Ambities

Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de  gemeente.

Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

Natuur- en recreatiegebieden

Toelichting

Onze gemeente beschikt over drie natuurgebieden: het Staphorster bos, het Reestdal en de Olde Maten. Deze gebieden zijn uitermate geschikt voor educatieve en recreatieve doeleinden. Openstelling en toegankelijkheid leiden tot een groter draagvlak voor onze natuurgebieden en het draagt ertoe bij dat ook toekomstige generaties zuinig zullen blijven op de natuur.

Ambitie

Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud