Programma 4 - Onderwijs

Inhoud

Inleiding

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten. 

Goed onderwijs binnen bereik

Toelichting

Beschikbaarheid van basisonderwijs is in elke kern een voorwaarde. Beschikbaarheid mag geen drempel vormen, ook niet daar waar scholen door leerlingaantallen en landelijke normen in het gedrang komen.

Ambitie

Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

Theorie en praktijk in balans

Toelichting

Het aanbod van theoretische kennis en vakmanschap vraagt meer aandacht. Dat geldt ook voor de balans tussen het aanbod aan onderwijsinhoud en de vraag die leeft bij ondernemers.

Ambitie

Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Aandacht voor de kracht van bibliotheken

Toelichting

Bibliotheken vervullen, samen met andere partijen en soms ook eigenstandig, een aantal belangrijke rollen. De bibliotheek vult het onderwijs aan, werkt samen met organisaties aan het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid, is voor velen een plezierige ontmoetingsplek en biedt op laagdrempelige wijze leesplezier. De bibliotheek kan een goede rol vervullen op het gebied van bewustwording daar waar het omgaan met social media betreft, jongeren komen vaak vroeg en veelvuldig in aanraking met social media met alle voor- en nadelen die dat met zich mee brengt.

Ambitie

Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud