Programma 3 - Economie en ondernemen

Inhoud

Inleiding

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook voor starters en bedrijven die groei doormaken. 

Ruimte voor bedrijvigheid

Toelichting

Wij zorgen voor goed toegeruste en goed bereikbare bedrijventerreinen. We anticiperen op de behoefte van de ondernemers. Wij blijven, in overleg met ondernemers, provincie en de economische regio Zwolle, mogelijkheden onderzoeken om de aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat verder te verbeteren.

Ambitie

Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de al in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

Starten met de wind in de rug

Toelichting

Het ondernemerschap zit sterk in de Staphorster gemeenschap verankerd. Dat vraagt om specifieke ruimte om op beperkte schaal te kunnen beginnen en om goede, op maat gesneden ondersteuning door de overheid. Het is belangrijk zicht te krijgen op de behoeften die er bestaan en de mogelijkheden die zich door wijzigingen in het economisch domein voordoen. Daarbij is het van belang om een klimaat te creëren waarbij (startende) ondernemers kennis kunnen delen met andere ondernemers.

Ambitie

Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Dynamisch winkelhart

Toelichting

Staphorst kent een verscheidenheid aan winkels. Bezoekers, ook uit andere gemeenten, zijn zeer te spreken over de kwaliteit en deskundigheid van onze winkeliers evenals het gratis parkeren. Wij willen de centrumfunctie verder versterken en daarbij kijken naar de inrichting van het gebied. Het gebied meer inrichten op ontmoeten en dat vanuit de behoefte die leeft bij winkelende bezoekers en de winkeliers. Daarbij hebben wij aandacht voor veilig laden en lossen van goederen in en nabij het centrum.

Ambities

Verkeersveiligheid winkelcentrum

In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum. Zie onderdeel 'winkelhart'.

Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Hart voor landbouw

Toelichting

Landbouw in al zijn uitingsvormen en de Staphorster dynamiek zijn sterk met elkaar verbonden. Het is een van de economische dragers en het heeft door de jaren heen het aanzicht van onze gemeente sterk bepaald. Het is ook een sector die volop in ontwikkeling is en mede om die reden is het belangrijk oog te hebben voor mogelijkheden tot herontwikkeling, daar waar agrarische gebouwen leeg komen. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken welke nevenactiviteiten ontplooid kunnen worden, zodat agrarische bedrijven meer ruimte krijgen om andere, verwante activiteiten te kunnen ontwikkelen.

Ambitie

Nieuwe bestemmingen

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud