Programma 2 - Verkeer en vervoer

Inhoud

Inleiding

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Een veilige aansluiting

Toelichting

De gemeente Staphorst ligt strategisch aan de A28. Dit is een belangrijk onderdeel van de economische ontsluiting van Staphorst. De huidige situering en inrichting van de op- en afritten van en naar de A28 zorgen voor een mobiliteitsvraagstuk. De economische ontsluiting, bereikbaarheid en verkeersveiligheid vragen om het aanpakken van de ontsluiting op de A28. 

Ambitie

A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Goed openbaar vervoer

Toelichting

Om de economie een impuls te geven is het essentieel om ook over goede openbaar vervoersverbindingen te beschikken. Ruime beschikbaarheid van goede busverbindingen en treinhalte is van groot belang voor de gemeenschap en ondernemers.

Ambities

Bereikbaarheid

Wij stellen een notitie op over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij betrekken wij de vormen van openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- of buurtbus.

Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

Haven in ontwikkeling

Toelichting

Staphorst maakt deel uit van de economische regio Zwolle, een sterke regio die ook over belangrijke waterwegen en havens beschikt. Met het oog op de visie op de havenontwikkeling van Port of Zwolle bij Meppel is de gemeente Staphorst uitgenodigd om mee te denken over de mogelijkheden dit havengebied nog aantrekkelijker te maken en zodoende benaderd om aan te sluiten bij de bepaling van de toekomstvisie.

Ambitie

Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

Verkeersveiligheid Rouveen

Toelichting

De verkeersintensiteit in en nabij de kern van Rouveen neemt de laatste jaren toe. Er zijn veel verkeersbewegingen waarbij zware, snelle, langzamere en kwetsbare verkeersdeelnemers de wegen met elkaar delen. Dat baart ons, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, zorgen.

Ambitie

Ontsluiting Rouveen

Wij gaan in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden en komen met concrete aanbevelingen.

Ruim baan voor fietsers

Toelichting

Een fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer. Het is van het grootste belang oog te hebben voor de veiligheid van deze weggebruikers. Ruim baan voor fietsers is vanuit economisch en recreatief perspectief belangrijk en aantrekkelijk, bewegen is gezond en goede fietsverbindingen dringen het gebruik van auto’s terug.

Ambitie

Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud