Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Inhoud

Inleiding

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Voldoende blauw op straat

Toelichting

De politiepost, zoals die nu ingericht is in het gemeentehuis, draagt in belangrijke mate bij aan de veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en ondernemers. Zichtbaarheid, en als zodanig herkenbaar en aanspreekbaar ‘blauw op straat’, is van het grootste belang voor de veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en ondernemers.

Ambities

Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Behoud voorzieningen brandweer en ambulance

Toelichting

De gemeente Staphorst is gebaat bij een goed opgeleide en toegeruste brandweer. Vooral wanneer sprake is van brand bij rieten daken of veestallen. Dit vereist specialistische kennis en apparatuur. Ook buiten de gemeente is de brandweer van Staphorst om die reden wel eens ingezet.

Bij spoedeisende hulp wordt een beroep gedaan op de ambulance(post). De gemeente Staphorst is qua oppervlakte groot, kent een fors wegennet en een complex knooppunt op de snelweg. Er is sprake van veel bedrijvigheid, mede in de vorm van maakindustrie. Ongevallen zijn onontkomelijk. Het belang te beschikken over een ambulance(post) is daarom groot.

Ambities

Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweerkazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

Versterking van de veiligheid

Toelichting

De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om de veiligheid te bevorderen. Dit gebeurt op veel terreinen, zoals buurtapps en het netwerk van AED-apparaten in de gemeente.

Ambitie

Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Veilige jaarwisseling

Toelichting

Samen met betrokken inwoners zorgen we er jaarlijks voor dat de jaarwisseling ordentelijk en in goede harmonie verloopt. Wij zijn trots op de grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Wij maken ons echter ook wel wat zorgen. De feestelijke afsluiting van het jaar gaat gepaard met veiligheidsrisico’s. Ook landelijk is dit een punt van aandacht. Het is belangrijk dat de jaarwisseling voor een ieder een goed en veilig begin is van het nieuwe jaar. Zwaar vuurwerk en ongecontroleerde branden zorgen voor risico’s op het gebied van letsel, woningbrand of andere schade.

Ambitie

Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek. 

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud