Programma 0 - Algemeen bestuur & organisatie

Inhoud

Inleiding

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Het management van de gemeente Staphorst heeft het programma ‘Doorontwikkeling organisatie’ opgezet met als doel maximaal aan te sluiten bij datgene wat verwacht wordt en wat de gemeente (legitimiteit) hoort te doen. Het strategisch personeelsbeleid is vastgesteld en competentiemanagement is ingevoerd. Daarnaast zijn een nota bedrijfsvoering en P & C-cyclus vastgesteld. Het is van belang te blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers.

De ‘kapstok’ van de doorontwikkeling is onze eerder genoemde missie en visie. Er is de afgelopen bestuursperiode veel in gang gezet en gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de inlijving van de decentralisaties op het sociale leefdomein en de implementatie van de EPOS-werkwijze binnen het fysieke leefdomein. 

Zelfstandig Staphorst in een sterke regio

Toelichting

De gemeente Staphorst is een gezonde en zelfstandige gemeente en maakt onderdeel uit van een sterke en krachtige regio Zwolle. In samenwerkingsverbanden hebben we veel te brengen en te halen. Bij het aangaan van samenwerking wordt beoordeeld of dit leidt tot verbetering van de kwaliteit, reductie van de kosten, kansen voor medewerkers en/of vermindering van de kwetsbaarheid. Wij werken samen vanuit de gedachte; ‘samen waar nodig, zelfstandig waar mogelijk’.

Ambities

Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Samen met de samenleving

Toelichting

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en initiatieven. Participatie en burgerschap zijn een groot goed. Wij willen initiatieven uit de samenleving graag ondersteunen en stimuleren. Het is daarbij belangrijk helder te zijn over haalbaarheid, rollen en verwachtingen. Vooral bij initiatieven ‘houden we de vaart erin’.

Ambities

Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Kwalitatief en klantgerichte organisatie

Toelichting

De ambtelijke organisatie is dienstbaar, kwalitatief hoogwaardig, resultaatgericht en omgevingsbewust. De organisatie is benaderbaar, verleent haar diensten op enthousiaste wijze en doet dat met passie voor de gemeenschap. Medewerkers tonen daadkracht, nemen verantwoordelijkheid, geven en genieten vertrouwen en zijn gericht op participatie. Vakmanschap, dichtbij de klant, transparant en gericht op dat wat kan. 

Ambities

Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’

Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

Inperken inhuur

Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud